Események betöltése

Vissza az összes pályázathoz

 • Ez az event elmúlt.

Testvér-települési programok és együttműködések

PrintFriendly and PDF

2017. 03. 01.,08:00 - 2017. 03. 31.,14:00

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2017. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint:

 A pályázat célja:

Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvér-települési együttműködések erősítése útján.

A pályázati felhívás tárgya:

Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és együttműködések támogatása. Ezen belül:

 • meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése magyarországi önkormányzatok és Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria önkormányzatai között,
 • a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadása,
 • a magyar történelemhez kapcsolódó események és a nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó közösen megvalósítandó programok támogatása,
 • a testvér-településeken működő oktatási és nevelési intézmények együttműködésének támogatása, a kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek megvalósítása
 • új testvér-települési kapcsolatok kiépítése.

 Támogatható kiadások:

 • A programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyagbeszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai)

 Pályázásra jogosultak köre:

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be:

 • magyarországi települési önkormányzat.

 Partnerek száma: A pályázatban be kell mutatni, hogy mely (legalább egy) határon túli településsel együttműködve kívánja a pályázó a megpályázott programot megvalósítani.

A megvalósítandó programok helyszíne: a tevékenységeket a programban/projektben részt vevő országok (Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) valamelyikében kell megvalósítani.

 Nem részesülhetnek támogatásban:

 1. azok az önkormányzatok, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést – nekik felróható okból – maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségének nem tett eleget), vagy amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségnek nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,
 2. azok a magyarországi önkormányzatok, amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
 3. azok az önkormányzatok, amelyek ellen adósságrendezési eljárás van folyamatban,
 4. azok az önkormányzatok, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül – vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 8.1 – 8.3. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll.

 

 Igényelhető támogatás:

 1. Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 500.000 forinttól 2.500.000 forintig terjedhet.
 2. A teljes támogatási keretösszeg 200.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt.
 3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egy összegben folyósít a Támogató.
 4. A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása utólagos beszámolási kötelezettséggel.
 5. A BGA Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik beszámolási illetve hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem biztosít, hanem a támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően benyújtott és elfogadott beszámoló alapján kerül sor.
 6. Maximális támogatási intenzitás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
 7. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

 

A pályázat megvalósítási paraméterei: 

Megvalósítási időszak: 2017. május 1. – 2018. április 30.

A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. március 1.

Benyújtási határidő: 2017. március 31., 14.00 óra (közép-európai idő szerint).

Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2018. május 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével.

 

A pályázat benyújtásának formája:

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, a nir.bgazrt.hu oldalon vagy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapjáról (bgazrt.hu).

További részletek elérhetőek ITT.

Részletek

Kezdés:
2017. 03. 01.,08:00
Vége:
2017. 03. 31.,14:00
Esemény Categories:
,
MEGOSZTÁS