A 2007-13-as költségvetési időszak meghatározó eleme a határokon átnyúló együttműködés támogatása.

Az ehhez kapcsolódó források lehívásához azonban szükséges a tagállamok adminisztratív jellegű szabályainak megalkotása is. Surján László néppárti európai parlamenti képviselő 2008. január 29-én írásbeli kérdéssel fordult az Európai Bizottsághoz, amelyben felhívta a figyelmet arra, hogy egyes tagállamok sajnos nem tettek eleget az európai területi együttműködést (EGTC) szabályozó rendeletből fakadó kötelezettségeiknek, amely sérti az érintettek (az együttműködésben részt venni szándékozók) érdekeit.

Az írásbeli kérdés szövege:

“Az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendelet egy új közösségi jogi keretet hoz létre, amely eszköz az uniós tagállamok közötti határokon átnyúló, országok közötti és/vagy régióközi együttműködés ösztönzésére. Célja a gazdasági és társadalmi kohézió erősítése.
A rendelet új vonása, hogy jogi személyiséggel ruházza fel a tagállamok, regionális és helyi hatóságok, közjogi intézmények, egyéb szervezetek társulásainak csoportosulásait.
A rendelet kötelezi a tagállamokat, hogy tegyék meg a végrehajtásához szükséges intézkedéseket és hozzák meg a rendelet hatékony alkalmazásának biztosításához szükséges rendelkezéseket. A rendeletet 2007. augusztus 1-től kell alkalmazni.
Van-e központi nyilvántartás e csoportokról?
Alakult-e már európai területi együttműködési csoport, és melyek azok?
Egyes tagállamok sajnos nem tettek eleget a rendeletből fakadó kötelezettségeiknek, amely sérti az érintettek (az együttműködésben részt venni szándékozók) érdekeit.
Hány tagállam tett eleget a rendeletben foglaltaknak, és melyek azok?

Danuta Hübner biztos asszony válasza Surján László írásbeli kérdésére a határmenti együttműködések ügyében (2008. február 29.)

Amint azt a tisztelt képviselő úr helyesen megállapította, az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendelet (a továbbiakban: EGTC-rendelet) új közösségi jogi keretet hoz létre, amely a tagállamok közötti határokon átnyúló, országok közötti és/vagy régióközi együttműködés ösztönzésére irányul, és célja a gazdasági és társadalmi kohézió erősítése. Ez a rendelet 16. cikkének (1) bekezdésében előírja, hogy a tagállamok hozzák meg a szükséges végrehajtási intézkedéseket, valamint e rendelet hatékony alkalmazásának biztosításához szükséges rendelkezéseket. A rendelet 2006. augusztus 1-jén lépett hatályba, de csak 2007. augusztus 1-jétől kell alkalmazni (18. cikk). A tagállamoknak a 16. cikk szerint elfogadott rendelkezéseikről ez utóbbi időpontig kellett tájékoztatniuk a Bizottságot és egymást.
Számos tagállam sajnálatos módon még nem teljesítette a rendeletből fakadó kötelezettségeit. 2007. augusztus 1-jéig hivatalosan csupán Németország tájékoztatta a Bizottságot rendelkezései néhány szövetségi és tartományi szintű szempontjáról. További két tagállam a megnevezett időpontig nemzeti rendelkezéseket fogadott el, de nem tájékoztatta hivatalosan a Bizottságot: Magyarország (a Parlament által 2007. június 25-én elfogadott 2007. évi XCIX. törvény), illetve az Egyesült Királyság
A mai nappal bezárólag (2008. február 7.) öt további tagállam fogadott el nemzeti rendelkezéseket: Bulgária, Portugália, Románia, Görögország és Spanyolország. (1)
Számos további tagállam pedig a törvényhozási folyamat már elég késői szakaszban tart. A Bizottság valamennyi tagállamot emlékeztette, hogy hozzák meg nemzeti rendelkezéseiket, valamint jelezte, hogy ezeket a rendelkezéseket meg fogják vizsgálni annak megállapítására, hogy megfelelnek-e a rendeletnek.
A csoportosulások központi nyilvántartását illetően az EGTC-rendelet 5. cikkének (1) bekezdése azt írja elő, hogy az egyes csoportosulások tagjainak tájékoztatniuk kell az érintett tagállamokat és a Régiók Bizottságát az egyezményről és az alapszabály bejegyzéséről és/vagy kihirdetéséről.
További információkat a Régiók Bizottsága európai területi együttműködési csoportosulásokról szóló weboldalán találhat: itt.

2007. augusztus 1. óta ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Következésképpen nemzeti rendelkezések előzetes elfogadása nélkül is lehet csoportosulásokat létrehozni.
A rendelet közvetlen alkalmazása lehetővé tette, hogy 2008. január 28-án megalakuljon az első európai területi együttműködési csoportosulás, az „Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai”. Ezt a csoportosulást hivatalosan a francia Nord megye, valamint a belgiumi Nyugat-Flandria és Hainaut tartományok részeiben található 14 partnerintézmény alkotta. A csoportosulást hivatalosan a francia és belga nemzeti hatóságok külön engedélyei alapján hozták létre, anélkül hogy ezek a tagállamok hivatalosan nemzeti EGTC-rendelkezéseket fogadtak volna el.

——————————————————————————–

(1) Időközben a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 2008. február 15-én elfogadta az erre vonatkozó nemzeti rendelkezést.
Egyelőre még nem jelent meg a törvénytárban, mivel a köztársasági elnök nem írta alá.