A Szlovák Televízió február 18-ai Magyar Magazinjában megszólaltatták a református egyház új püspökét, Fazekas Lászlót és a hat évre ismét megválasztott főgondnokot, Fekete Vincét, valamint Erdélyi Géza nyugalmazott püspököt, aki tizenkét évig volt a Zsinat lelkészi elnöke. Mindezt abból az alkalomból, hogy február 14-én a VIII. Alakuló Zsinat keretében beiktatták tisztségükbe a hattagú zsinati elnökséget. 2008 az általános tisztújítás éve volt a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház életében. A több mint 110 ezer hívet számláló egyházi közösség tagjai kilenc egyházmegyébe tömörülnek, ezek közül kettő szlovák, a maradék hét magyar ajkú. A magyar reformátusok száma 100 ezerre tehető. A hívek lelki gondozását 225 lelkész végzi, közülük 200 magyar. Az egyház törvényhozó és legfőbb végrehajtó szerve a 36-tagú Zsinat, melyben az egyházmegyék lélekszámuk szerinti arányban képviseltetik magukat.
A rendszerváltás után a református egyház első szabadon választott Zsinata 1996-ban Erdélyi Géza hanvai lelkipásztort választotta püspökké. Ekkorra már kicsit lazult az a bizalmatlanság, amely az egypártrendszer negyven éve alatt még a hívő emberek lelkébe is beférkőzött. Az akkori új egyházkormányzók programjukban több mint ötven feladatot tűztek ki maguk elé. Erdélyi Géza, nyugalmazott püspök egyházkormányzásának eltelt tizenkét évére a következőképpen gondolt vissza: „Elhatároztuk, hogy iskolákat kell alapítani. A teológiánk már megvolt, továbbá egy alapiskolánk. További iskolákat akartunk, óvodákat is, de az óvodák nem sikerültek – egy van -, de mégis van 8 iskolánk. Eltökéltük, hogy különböző központokat is létrehozunk. Ez hála Istennek sikerült: Jókán is van, a Csallóközben még alakul. De itt van Komárom, ahol az iskoláink működnek – Léva, Rimaszombat, Rozsnyó – ami természetes, mert az önmagában már egy központ. Aztán Vajánban is van alapiskolánk, tanulmányi központ lett Deregnyőben, diakóniai központ Hanván. Könyvtárak is működnek, itt a Kálvin János, ma már Teológiai Kar gyönyörű könyvtára. Megindult a gyülekezeti életben is a lényegesen nagyobb mozgás: gyermek- és ifjúsági misszió, ami a jövő szempontjából rendkívül jelentős.
A 2008-as választásokon a gyülekezetek presbitériumai a fiatalitás mellett döntöttek és a 47-éves Fazekas László komáromi lelkipásztort választották püspökké. A tisztségébe hivatalosan is beikatott püspök a tervekkel kapcsolatban elmondta: „Szeretnénk kiépíteni szeretet-szolgálat rendszerünket, ami megkezdődött már az elmúlt esztendőben. Szeretnénk ezt tovább folytatni. Létrejött Komáromban a Diakóniai Központ, amely megpróbálja mint egy ernyő maga alá vonni és koordinálni a szeretetszolgálatnak a munkáját. Az iskolarendszerünket is szeretnénk tovább építeni. Ez elég nagy és nehéz feladat, mert az anyagi háttere az iskolarendszerünknek nagyon meggyöngült. Csak egy forrásból – oktatásügyi minisztérium – kap támogatást az iskolarendszerünk, a többit nekünk kell bebiztosítanunk. Az ifjúsággal való foglalkozás, a rájuk való odafigyelés, a táborok szervezése – ez a fő feladat.
A február 14-ei ünnepi beiktatáson az egyház történetében első alkalommal tette le egyszerre hivatali esküjét a püspök és a főgondnok – ezzel is hangsúlyozva a két tisztség, az egyházi és világi vezetés egyenjogúságát. Ezzel kapcsolatban Fekete Vince főgondnok elmondta: „A Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban a püspök és a főgondnok egyenrangúak abból kifolyólag, hogy mind a kettő statutáris képviselő. Nagyon nagy örömmel vették ezt a magyarországi és a Kárpát-medencei vezetőség tagjai, főleg amikor  látták, hogy nálunk ez megvalósulhatott. Szívből gratuláltak ahhoz, hogy a felvidéki református egyház volt az, ahol először ez a paritás így, kézzel foghatóan megjelent.
Az új vezetőség változásokat is jelent az egyház életében. A református egyházból tavaly elbocsátott hat lelkész is a VIII. Zsinat választási időszaka alatt kérheti visszavételét a lelkészek sorába. Fazekas László püskök elmondta: „Az elbocsátott lelkészeinkkel kapcsolatosan egyetemes egyházunk még a legutóbbi zsinaton egy törvényt fogadott el: az elbocsátásoktól számított öt esztendő után kérhetik az egyházba való visszavételüket. Természetesen ennek megvannak a kritériumai, aminek meg kell felelniük“.
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház tagja hazai és nemzetközi egyházi szervezeteknek. Kiváló kapcsolatot ápol a magyar és nem magyar ajkú protestáns egyházakkal, segélyszervezetekkel. Aktívan dolgozik hazai lelkészegyesülete, valamint a fiatalokat és a nőket tömörítő szervezetei. A szenvedélybetegek segítésére Mentőmissziót hoztak létre. 1991-től működik a Lepramisszió és  Gömörben megkezdte munkáját a cigánymisszió. Az egyháznak van gyermekotthona, dolgozói a börtönökben is ellátnak  lelkigondozói szolgálatot.

Felvidék Ma, sk