Az idén jelent meg ifj. Barta János – a Debreceni Egyetem Történeti Intézetének professzora – „Ha Zemplin vármegyét az útas visgálja….” című kötete. A könyv korfestően zamatos címét az alcím – Gazdálkodás és társadalom Zemplén megyében a 18. század végén – helyezi el a múltban, és igazítja el az olvasót a könyv tartalmát illetően. A könyvet bemutatni, és felhívni rá a figyelmet azért tartom különösen fontosnak, mert a kötet bolti forgalomba nem kerül. A szerző nagyvonalúságának és áldozatvállalásának köszönhetően – ajándékként – a közeljövőben mégis eljut a kötet olyan könyvtárakba és intézményekbe Magyarországon és a Felvidéken is, ahol azt haszonnal forgathatják egyetemi hallgatók, kutatók, illetve az egykori Zemplén megye történelme iránt érdeklődők. Komáromtól, Királyhelmecig, Kassán át terjed a terület, ahol a kötet egy-egy példányát biztosan megtalálja majd az olvasó egyetemi, iskolai, városi ill. falusi könyvtárakban.
A 14 fejezetre tagolt könyv címlapján az 1754-1768 között épült, egykori megyeháza (ma városháza Sátoraljaújhelyen), a hátlapon Zemplén vármegye pecsétje látható. Belelapozva a könyvbe, azonnal feltűnik a gazdag, gondosan, áttekinthetően rendezett adathalmaz, térképek és táblázatok sokasága, valamint a függelékben többek között Zemplén megye településeinek jegyzéke a 18. század végén. A 445 bejegyzés között zömmel olyan település nevek olvashatóak, amelyek a mai Tőketerebesi járás területén, de nagy része a mai Bodrogközben található. Az első látásra inkább egy kis adattárnak tűnő kötet ennek okán érdekes olvasmány lehet mindazoknak, akik ma e területen élnek vagy a térség múltbéli adatai után kutatva eddig fel nem dolgozott levéltári anyagot örömmel böngésznek.
A szerzővel való beszélgetés után még értékesebbnek látom a kötetet, hisz elmondása szerint a könyv megírására a ritka levéltári felfedezés – II. József korabeli kataszteri összeírás, és az 1797/1800-i megyei jövedelemösszeírás adatai – motiválta, aminek fellelését a „történész szerencséjének ” nevezett.
Recenziójában dr. Buza János történész (a budapesti Corvinus Egyetem nyugalmazott tanára) így ír a kötetről: „Ifj. Barta János tekintélyes méretű, szempontokban gazdag, kitűnő monográfiával gyarapította Zemplén megye egyébként is terjedelmes történeti irodalmát. Olyan kötettel ajándékozta meg a szűkebb szakma művelőit és a megye múltja iránt érdeklődő olvasók szélesebb táborát, amelyiket teljes joggal nevezhetünk alapműnek. Zemplén megye gazdaság- és társadalomtörténetének minden korábbinál alaposabb elemzését nyújtja úgy, hogy csak a 18. század végének korrajzát ígéri, visszapillantásai és kitekintései révén azonban időben is többet ad annál, amire a címből következtethetünk .Tanulságos a regionális és a nemzetiségi kitekintés, sajátos színt ad a kötetnek az ugyancsak hasznos „Öröm és bánat a 18. századi Zemplénben” c. fejezet.
A gazdaság- és társadalomtörténeti szakmonográfiák nyelve gyakran igen száraz, a pontosságra való törekvés az olvasmányosság rovására megy; szerencsére jelen kötetre ez távolról sem áll. Az igen gondos munka gördülékeny nyelvezettel párosult…”

Forgassuk hát haszonnal e felvidéki könyvtárainkban is rövidesen fellehető értékes írást.

Felvidék Ma, Mgr. Tökölyi Angéla