2010. augusztus 28-án tartották országos tanévnyitó ünnepségüket a szlovákiai magyar iskolák Pozsonyban, a református templomban. A 11. alkalommal megrendezett tanévnyitón a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke, Pék László mondott ünnepi beszédet, a pályakezdő pedagógusoknak útravalót Kovács László nyugalmazott tanár adott, a 2010-2011-es tanév pedagógusokhoz, diákokhoz, szülőkhöz szóló Üzenetét pedig Jókai Tibor, az SZMPSZ központi irodájának vezetője tolmácsolta, amelyet portálunkon most teljes terjedelmében olvashatnak önök is.

Tisztelt ünneplő gyülekezet!
Hölgyeim és Uraim!

„A pedagógus király lehet a gyermek birodalmában, ha nemcsak törvényeket talál ki, hanem figyelembe veszi a gyermek törvényeit is.” Nagyon igaznak érezzük azt a gondolatot, ami ebben az idézetben szerepel.
Változik a világ, a külvilág, változik az, hogy milyen gyerekeket, milyen embereket szeretnénk, de a biztos pont mégis, bármilyen változás van, maga a gyerek. Megtanítjuk neki, hogy kihozza magából a lehető legtöbbet, megtanítjuk tanulni, és megtanítjuk arra, hogy neki ez fontos legyen.
Az értelmiség feladata tehát a kulturális reprodukció biztosításán túl az embert boldogabbá és nemesebbé tevő értékek felfedezése és azoknak a mindennapok életvitelébe való beemelése:
a pedagógus léleknemesítő-nevelő munkája a kulturális információ egységeit és értékeket hordozó mémek finom műszerként való beültetése a növendékek gondolkodásába, hogy a tudás és az érzés együttese elvégezze a nemesítés minőségi feladatát.
Pozsony, különböző határok, nyelvek és kultúrák találkozási pontja, melyek jó időben népeket kötnek össze, sorsokat határoznak meg, együttélésről, megértésről, szellemi építkezésről tanúskodnak és üzennek jelennek, jövőnek. Pozsony, Európa szíve, ütőere, mindannyiunknak üzeni, hogy a régmúlt idők történései késztessenek bennünket gondolkodásra, egymás elfogadására és közös tettekre.
A patinás Szent Márton székesegyház 11 magyar király koronázásának volt tanúja, tornyának koronája nemzeti öntudatosságunk és önazonosságunk emberi megélésére utal, az európai népek együttélésének példáját kínálja a jelennek. A történelmi Óváros épületei emberek sorsáról tanúskodnak, közös összefogásra buzdítanak.
A pozsonyi Vár négyszögén ülő sisakos tornyok, zárt udvara a pozsonyi vértörvényszék gonosz ítéleteinek volt a szemtanúja. Falai között rég feledésbe merült az egykori protestáns prédikátorok bátor kiállása, akik nekünk üzennek: az igazak bátor cselekedete felmagasztalódik, és emberi példának állíttatik.
A mai Carlton Szálló helyén, az egykori Zöldfa épület erkélyéről hirdette ki Kossuth Lajos 1848. március 17-én Magyarország újjászületését. Sztentori angjának foszlányait őrzik még a hajdani országgyűlésnek helyet adó Magyar Királyi Kamara épület falainak repedései, figyelmeztetve bennünket régmúlt idők bátor történéseire. Arra, hogy az adott időben meg kell tenni, amit a kötelesség és a haza kíván.
Hunyadi – Akadémia Istropolitanája, a XX. századi Erzsébet Tudományegyetem, a mai Comenius Egyetem a szellem fellegvárai, kisugárzó erejük táplálja a felvidéki magyarságot.
Pozsony szelleme ma velünk volt. A város és az ősök példája, az általuk képviselt értékek, a teremtés és a közös szellemi építkezés az, ami meg- és összetart bennünket, magyarokat a Kárpát-medencében.
Fontos, hogy a szlovákiai magyar közösség minden tagja hagyományainak, kulturális értékeinek, a jó, az igaz és a nemes művelésének tudatában élje és szervezze mindennapjait, amihez a megmaradásban és a fejlődésben való hit, meggyőződés, komoly elszántság ad megtartó erőt.
A szlovákiai magyar pedagógusok dolga az anyanyelvben való hűség, a felnevelő szülőföld iránti elkötelezett szeretet, az érzelmi kötődés a családhoz, tájhoz.
Üzenjük a szlovákiai magyar iskolákba, hogy nemzeti identitásunk tudatában, anyanyelvünk használatának biztos talaján, európai polgári állapotunkban ne a kisebbrendűség és a kishitűség, ne is a fellengzős hőzöngés és hősies, mártír magatartás legyen mindennapjaink meghatározó életvitele, hanem a közös hagyományok, kultúra, közösségi érdekek és értékek mentén megtervezett építő párbeszéd vezesse életünket.
Éltessük a hitet, a reményt, hogy feladatot teljesítünk, fontos küldetésünk van a világban.
A pozsonyi tanévnyitónak ez az üzenete a Kis-Kárpátoktól a Keleti-Kárpátok karéjáig, minden magyar szívéig.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Pozsony, 2010. augusztus 28.
Jókai Tibor irodavezető, SZMPSZ
A pozsonyi tanévnyitó ünnepség résztvevői

Felvidék Ma