A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatósága november 29-én Budapesten PhD-konferenciát szervez egykori és még képzésben lévő határon túli magyar doktorandusz hallgatók számára.

A konferencia helyszíne a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma (1037 Budapest, Kunigunda útja 35.)

PROGRAM

08.00 – 09.00 Regisztráció

09 – 09.30 Megnyitó – Márai terem

Dr. Richly Gábor – Balassi Intézet, oktatási igazgató

Tarnóczy Mariann – Magyar Tudományos Akadémia Határon Túli Magyarok

Titkársága, osztályvezetı

09.30 – 12.00 Szekciómunka

12.00 – 14.00 Ebédszünet

14.00 – 19.15 Szekciómunka

19.15-tıl Szekcióelnökök értékelése, konferencia zárása, fogadás – Márai terem

 

MÁRAI TEREM

NYELVTUDOMÁNY SZEKCIÓ

ELNÖK: DR. KONTRA MIKLÓS

09.30 – 09.55 Barta Viktória: helynevek továbbélése

09.55 – 10.20 Denković Andrea: Kétnyelvő nyelvhasználat szociolingvisztikai vizsgálata a

horvátországi magyar általános és középiskolások körében

10.20 – 10.45 Gábrity Eszter: vajdasági elsı éves egyetemisták nyelvi attitődjei a vajdasági

magyar kontaktusváltozat, standard magyar és szerb illetve amerikai angol

nyelvváltozatok iránt

10.45 – 11.00 Kávészünet

11.00 – 11.25 Hoboth Katalin: Szaknyelv – kétnyelvőség – fordítás

11.25 – 11.50 Molnár Anita: Nyelvi ideológiák és nyelvválasztás összefüggéseirıl a k

kárpátaljai magyarok körében

11.50 – 12.15 Séra Magdolna: Oktatáspolitika és nyelvtervezési lépések lehetséges vetületei a

kárpátaljai magyar közösség szempontjából (beregszászi ukrán tannyelvő

iskolákban készített alsós tanítók mélyinterjúi alapján)

12.30 – 13.30 Ebédszünet

13.45 – 14.10 Kajcsa Bernadette: Nyelvi-logikai kapcsolatok kétnyelvő óvodások mentális

lexikonjában

14.10 – 14.35 Szilágyi László: Egynyelvő és többnyelvő környezetben felnıtt 12-13 éves

tanulók angol hallott szövegértés feladatok során elért eredményei

14.35 – 15.00 Tankó Enikı: Az angol, a román passzív-, valamint a magyar predikatív

határozói igeneves szerkezetek statikus, illetve dinamikus olvasata

15.00 – 15.15 Kávészünet

15.15 – 15.40 Máthé Zsolt: A metaforagyanús köznyelvi megfelelések alaptípusa: gyakorlati

kérdések

15.40 – 16.05 Szántó Bíborka: A köznyelvi szinesztéziák típusai és a szinesztetikus átvitelek

törvényszerőségei

 

BRASSAI TEREM

TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY SZEKCIÓ

ELNÖKÖK: DR. BÁRDI NÁNDOR, DR. FEDINEC CSILLA, DR. SZARKA LÁSZLÓ

09.30 – 09.55 Szedmina Lívia: John Devoy és az ír függetlenség

09.55 – 10.20 Szemák-Neubauer Mária: Mőemlékvédelem és nemzettudat Munkácson

10.20 – 10.45 Molnár Ferenc: A 19. honvédhadosztály tevékenysége az 1848. évi országos

hadiesemények tükrében

10.45 – 11.00 Kávészünet

11.00 – 11.25 Szakál Imre: Földbirtokreform és kolonizáció Kárpátalján a két világháború

között. Forrásanyag és kutatási lehetıségek

11.25 – 11.50 Lukács Attila: A kárpátaljai és az anyaországi magyarság kapcsolattartásának

problémái a szovjet korszakban (1941-1989)

11.50 – 12.15 Galo Vilmos: Az intézményesült szeretet. Református árvaházak Szlovákiában

és Kárpátalján a két világháború között

12.15 – 12.40 Tar Géza: A határon túli magyarokkal foglalkozó intézményrendszer

átalakításának története

12.40 – 13.40 Ebédszünet

13.45 – 14.10 Gébel (Györgyjakab) Timea-Rita: Az erdélyi magyar kulturális egyesületek a

rendszerváltás utáni Romániában: a jogi háttér és az alapítási dinamika

módosulásai

14.10 – 14.35 Szabó Béla, PhD: Báthory István erdélyi fejedelem, lengyel király és litván

nagyfejedelem döntı hadjárata (1581-1582) Rettegett Iván Oroszországa ellen

14.35 – 15.00 Chimpan (Kovács) Noémi-Emese: Az egyházpolitikai kérdések Erdélyben a 19.

század végén a korabeli sajtó tükrében

15.00 – 15.25 Kerekes Mária Tímea: „Mindannyiunk érdeke a másik ereje” – a „dunai népek

összefogása” gondolat recepciója a két világháború közötti erdélyi magyar

sajtóban

15.25 – 15.40 Kávészünet

15.40 – 16.04 Murádin János Kristóf: Válaszúton a kolozsvári magyar egyetem. Az I. Ferencz

József Tudományegyetem utolsó tanéve, 1944-1945.

16.05 – 16.30 Wellman László: Grósz Károly és Nicolae Ceausescu 1988-as aradi találkozója

16.30 – 16.55 Novák Veronika: A pozsonyi gimnáziumot végzı fiatalság az 1830-as években

16.55 – 17.20 Gergely László: A magyar etnikum számának alakulása Kassán az 1869-1921

közötti idıszakban

17.20 – 17.35 Kávészünet

17.35 – 18.00 Mózes Szabolcs: Az elsı és a második Balkán-háború a pozsonyi magyar,

német és szlovák nyelvő sajtóban

18.00 – 18.25 Malagyi József: Az 1. Csehszlovák Köztársaság és az Apostoli szentszék

(Vatikán) diplomáciai kapcsolatainak alakulása (1918-1938)

18.25 – 18.50 Lang László: Az ideiglenes magyar katonai közigazgatás bevezetése és

mőködése Dél-Gömör területén az I. bécsi döntés után

18.50 – 19.15 Gruber Enikı: A szerbiai és szlovákiai magyar történelemtankönyvek

magyarságképe

 

KÖNYVTÁR

NÉPRAJZTUDOMÁNY SZEKCIÓ

ELNÖK: DR. TÁTRAI ZSUZSANNA

09.30 – 09.55 Lévai Attila: A vallási hiedelmekrıl szóló vélekedések a teológiai

diszciplinákban

09.55 – 10.20 Molnár Georgina: Kiemelkedı népszokások, hiedelmek a kárpátaljai

Beregújfaluban

10.25 – 10.50 Ágoston Palkó Emese: A lokális exogámia és a mobilitás vizsgálata

anyakönyvek segítségével

10.50 – 11.15 Lırinczi Tünde: Hívı cigánynak lenni. Értékrend és életmódváltozások egy

„megtért” család életében

11.15 – 11.40 Csergı Melinda: Egy reprezentatív levélhagyaték élettörténeti összefüggései,

esetelemzés

11.45 – 12.45 Ebéd

IRODALOMTUDOMÁNY SZEKCIÓ

ELNÖK: DR. HORVÁTH GYÖRGYI

13.00 – 13.25 Brutovsky Gabriella: A régi magyar irodalom megítélése és tanításának

problematikája

13.25 – 13.50 Hriczo Ágnes: Mőfajkeveredés a barokk irodalomban

13.50 – 14.15 Fülöp Márta: Mikszáth Kálmán, a tót atyafi

14.15 – 14.40 Veit Zita: Magyar-német mőfordítások – magyar kulturális reprezentánsok

14.40 – 14.55 Kávészünet

14.55 – 15.20 Petres Csizmadia Gabriella: Autobiográfia és/vagy antiautobiográfia

15.20 – 15.45 Pap Tibor – Kollár Árpád: A szabadkai sajtó szerepe a kisebbségi helyzethez

való viszonyulás délvidéki kialakításában

15.45 – 16.10 Novák Anikó: Kép-regény – A Symposion folyóirat Tolnai-száma

16.10 – 16.35 Bocskor-Salló Lilla: Diszkurzív és poétikai intertextusok Kovács András

Ferenc költészetében

16.35 – 16.50 Kávészünet

16.50 – 17.15 Pál-Lukács Zsófia: Képolvasási és szövegolvasási stratégiák a rövid prózában.

Nádas Péter: A fotográfia szép története

17.15 – 17.40 Bucur Tünde Csilla: Szövegtestek párbeszéde. Závada-regények a szociográfia

tükrében

17.40 – 18.05 Sin Edina: A dramatikus és elıadásszöveg összjátéka Örkény István Tóték

címő drámájában a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház elıadásában

(rendezı: Vidnyánszky Attila)

 

SZÁMÍTÓGÉP TEREM

POLITOLÓGIA SZEKCIÓ

ELNÖK: DR. VASS LÁSZLÓ

09.30 – 09.55 Fromann Richard: Az online társadalom (MMOnline society) küszöbén –

pozitív vagy negatív utópia?

09.55 – 10.20 Rövid Éva: Az Európai Unió, mint globális vezetı

10.20 – 10.45 Száraz Krisztina: Az emberkereskedelem téveszméi

10.45 – 11.10 Szervo Mária: Technikai és piaci jövıkutatás, mint a döntéshozatal alapja a kisés

középvállalatoknál

11.10 – 11.25 Kávészünet

11.25 – 11.50 Csetnek Tünde Tímea: Határmenti intézményfejlesztés EU-s alapokból

11.50 – 12.15 Ficsór Katalin: Az egészségügyi szolgáltatás egyes szociális jogi szabályai az

Európai Unióban

12.15 – 12.40 Gál Zsolt: A 2007-2009-es pénzügyi válság – az okok és különbségek

12.40 – 13.05 Székely Tünde: Az újdonság varázsa? A Magyar Koalíció Pártja és a Most-Híd

vetélkedése a 2010-es parlamenti és helyhatósági választások tükrében

13.05 – 14.00 Ebédszünet

SZOCIOLÓGIA/OKTATÁSPOLITIKA – FILOZÓFIA

ELNÖK:

14.00 – 14.25 Birtalan Ilona Liliána: Óceánon innen – óceánon túl

14.25 – 14.50 Stark Gabriella Mária: Gyakorlat- és/vagy elméletorientáltság a bolognai

rendszerő romániai tanító- és óvóképzésben

14.50 – 15.15 Morvai Tünde: Hiánytól a többletig. A szlovákiai magyar pedagógusképzés

fejlıdéstörténete

15.15 – 15.40 Velisek-Braskó Ottília: Lépésrıl lépésre (Step by Step) program. Az inkluzív

oktatás egy modellje

15.40 – 15.55 Kávészünet

15.55 – 16.20 Száva Csanád: Az élettörténet mint narratíva

16.20 – 16.45 Szenkovics Dezsı: Az Igazság, mint központi fogalom Mahátmá Gándhí

gondolkodásában

16.45 – 17.10 Szıcs Krisztina: Jan Patočka mozgásfilozófiájának vetületei

 

E-TEREM

FÖLDTUDOMÁNYOK/TERMÉSZETTUDOMÁNYOK SZEKCIÓ

ELNÖK: DR. PAPP SÁNDOR

09.30 – 09.55 Takács Zoltán: Régiók Szerbiában

09.55 – 10.20 Kampó Ildikó: Kárpátalja turizmusának helyzete a XXI. század elején

10.20 – 10.45 Tarpai József: Kárpátalja turisztikai desztinációinak osztálykirándulásként

alkalmazható elemei

10.45 – 11.00 Kávészünet

11.00 – 11.25 Vince Tímea: Ásott talajvíz kutak vizének az állapota Beregszászban a

vízminták elemzése és a talaj szemcseösszetételének vizsgálata alapján

11.25 – 11.50 Fridrich Beáta: A környezetszennyezés határtalan? Xenobiotikumok a

környezetben, mint a sertéstenyésztés egyik következménye

11.50 – 12.15 Gogolák László – Tarján László: Az óceán hullámai, mint alternatív

energiaforrás

12.15 – 14.00 Ebédszünet

 

ORVOSTUDOMÁNY/BIOLÓGIA SZEKCIÓ

ELNÖK: DR. TAKÁCS RÓBERT

14.00 – 14.25 Stanić Molnár Piroska: A balkamra telítıdési sebességének automatizált mérése

Color Doppler M-mód ultrahang felvételein

14.25 – 14.50 Dr. Demeter Ildikó: Liquorkeringést akadályozó agydaganatok

14.50 – 15.15 Dr. Vanya Melinda: Reprodukciós egészség sclerosis multiplexben

15.15 – 15.40 Dr. Albók Éva: Eradikációs kezelés hatása a vashiányos vérszegénység

lefolyására helicobacter pylorival fertızött betegeknél

15.40 – 15.55 Kávészünet

15.55 – 16.20 Dr. Myhalkó Jároszláv: Gastrális ph-érték monitoring metabóliás szindrómás

savfüggı megbetegedésekben szenvedıknél

16.20 – 16.45 Váradi Tímea Erzsébet: Az elisidepsin által befolyásolt ErbB fehérjék

expressziója nem elégséges feltétele az elisidepsin szenzitivitásnak

16.45 – 17.10 Plesek Zoltán Ákos: Konszenzus lehetıség az ördögi megszállottság

kezelésében

Felvidék Ma