29058

Magyarországi felsőoktatási intézményekben a 2010/11-es tanévben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók részére a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma 2 vagy 4 hetes nyári ösztöndíjat biztosít, ha szülőföldjükön szakmai gyakorlatot teljesítenek.

A pályázat kiváló lehetőséget teremt a fiataloknak, hogy a Magyarországon megszerzett ismereteiket gyakorlatban is kamatoztassák, s megismerjék a szlovákiai körülményeket, amelyek majd az egyetemi tanulmányaik után várni fogják. Az ösztöndíjjal a Balassi Intézet a felvidéki értelmiség minőségi utánpótlását, a  hallgatók gyakorlati tapasztalatainak bővítését, a minél nagyobb arányú szülőföldre történő hazatérést kívánja elősegíteni.

A pályázatokat július 29-ig lehet benyújtani a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumaiban, amelyek elérhetőségeit a pályázati kiírás végén találják.

A pályázati felhívás részletei:

Pályázhat minden olyan külföldi állampolgárságú, a Magyar Köztársaság területén állandó lakcímmel nem rendelkező magyar nemzetiségű személy, aki a 2010/11-es tanévben valamely magyarországi felsőoktatási intézményben alap- vagy mesterképzésben folytat tanulmányokat.

A pályázaton történő részvételnek nem akadálya a magyar állampolgárság (azaz a kettős állampolgárság) megléte, vagy az arra irányuló kérelem benyújtása!

Általános tudnivalók:

Az ösztöndíj a pályázót kizárólag a 2011. július – augusztus hónapokban végzett, kötelezi vagy fakultatív szakmai gyakorlatra vonatkozóan illeti meg, és nem vihető át a BI MÁSZ külön jóváhagyása nélkül más, a jelen pályázatban a hallgató által meg nem jelölt szakmai programra.

Az ösztöndíjat elnyerő hallgatóval a Balassi Intézet szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit. A szerződések megkötését, az ösztöndíjazással és az ösztöndíjasokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és kapcsolattartást a BI MÁSZ bonyolítja.

Egy pályázó a meghirdetett pályázati lehetőségek közül csak egy típusú, (1) vagy (2) szakmai gyakorlattal kapcsolatosan nyújthat be pályázatot.

Pályázhat minden olyan a pályázati kiírás első bekezdésében meghatározott személy, aki:

2011. július 1 – augusztus 31. között

(1) Intézménye által, tantervi követelményként előírt kötelező szakmai gyakorlaton vesz részt, amelyet szülőföldjén teljesít ,

(2) Fakultatív szülőföldi szakmai gyakorlaton vesz részt.

A pályázásból kizáró általános feltételek:

Nem pályázhatnak a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek.

Nem pályázhatnak a felsőfokú szakképzésben, doktori képzésben vagy részképzésben résztvevő hallgatók,

illetve azok, akik a 2010/2011-es tanévben fejezik be tanulmányaikat.

További pályázati feltételek:

Az elnyerhető ösztöndíj támogatás az utazás és a tartózkodás költségeinek támogatására vonatkozik.

Azok a hallgatók pályázhatnak akik,

· valamelyik magyarországi felsőoktatási intézményben – a 2010-2011-2. félévben aktív – hallgatói

jogviszonnyal rendelkeznek,

· szülőföldi intézményhez (gazdasági társasághoz, állami vagy önkormányzati intézményhez, civil szervezethez, egyházi intézményhez, oktatási vagy egyéb szakmai intézményhez) jelentkeztek, legalább 2 hét, legfeljebb 4 hetes időtartamú szakmai gyakorlatra.

A pályázónak – a kifizetés feltételeként – a szakmai gyakorlaton való részvételét igazolnia kell a BI MÁSZ felé. A megítélt támogatás csak abban az esetben folyósítható, amennyiben az igazolást a BI MÁSZ határidőre megkapja és elfogadta.

Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a hallgatók, akik a szakjukhoz kapcsolódó területen végeznek szakmai gyakorlatot.

A támogatás csak a 2011. július 1 – augusztus 31. között megvalósuló szakmai gyakorlatokhoz veheti igénybe.

A támogatás mértéke függ a gyakorlat időtartamától:

· a pályázaton nyertes hallgatók kötelező vagy fakultatív szülőföldön töltött szakmai gyakorlata 15 000,-Ft (2 hét), illetve 30 000,-Ft/fı (4 hét) rögzített támogatási összeg folyósítható.

A pályázatokat 2011. június 15-tıl lehet benyújtani.

FONTOS tudnivalók:

1. Pályázni kizárólag a Balassi Intézet elektronikus ÜGYFÉLKAPU felületén keresztül az előzetes regisztrációt követően lehet*:

http://sao.bbi.hu/login

2. Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot készít.

3. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy személyesen benyújtja a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt és határidőig a megjelölt elérhetőségek valamelyikén.

*FONTOS! Azoknak a pályázóknak, akik rendelkeznek MÁSZ Neptun kóddal nem kell külön regisztrálniuk, a Neptun kóddal tudnak belépni a pályázati felületre!

A pályázati anyag akkor tekinthető beérkezettnek, ha az adatlap és kötelező igazolások a beadási határidőig postai – vagy személyes – úton a kiíró által megadott ügyfélszolgálatra hiánytalanul megérkezett.

A pályázatok elektronikus benyújtásának és a postai bélyegző dátumának határideje 2011. június 29. 17 óra.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

· Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatokat szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.

· Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.

· A pályázatokról a döntést a főigazgató által felkért Értékelő Bizottság hozza meg a pályázati határidő lejártát követi 5 munkanapon belül, a döntés minden pályázóra nézve kötelező érvényű.

· A pályázati elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az eljárási szabályrendszer megsértés esetén a

Balassi Intézet oktatási és tudományos főigazgató-helyetteséhez fellebbezhet, a főigazgató-helyettes döntésével szemben fellebbezésnek nincs helye.

· Az ösztöndíjat elnyerő pályázóval a BI MÁSZ szerződést köt, amelyben rögzíti a támogatott jogait és kötelezettségeit. A megítélt támogatás időlegesen felfüggeszthető, illetve a támogatott a támogatás, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető a szerződésbe foglalt feltételek mellett, amennyiben a támogatott a pályázati felhívásban, a szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat megszegi.

· A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve a támogatás elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön.

· A pályázó hallgatók tudomásul veszik, hogy a szerződés aláírásának és az ösztöndíj folyósításának kötelező alaki feltétele a magyarországi adóazonosító jel és a magyarországi forintalapú bankszámlaszám megléte, melynek képzésével kapcsolatban az Ösztöndíjas köteles eljárni.

A pályázatokat személyesen az alábbi címek valamelyikén lehet leadni:

Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégium
1037 Budapest
Kunigunda útja 35.
Tel: (+36-1) 368-8860/294 mellék

Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégium
Debreceni Szakkollégium
4027 Debrecen
Egyetem sugárút 13.
Telefon: (52) 536-722

Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégium
Pécsi Szakkollégium
7634 Pécs
Rácvárosi út 70.
Tel: (72) 251-637

Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégium
Szegedi Szakkollégium
6725 Szeged
Kálvária sugárút 87.
Tel: (62) 420-140

A postai úton – ajánlott küldeményként – érkező pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégium
„Szülőföldi szakmai gyakorlat”
1037 Budapest
Kunigunda útja 35.

A borítékra kérjük, írják rá: Szülőföldi szakmai gyakorlat”

Az érdeklődők a fenti címeken és telefonszámokon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról, valamint a szerződésről.

A BI MÁSZ a határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

A pályázat eredményéről a hallgatót a BI MÁSZ a döntés után 3 munkanapon belül elektronikusan kiértesíti.

Pályázni a http://kopi.martonaron.hu/login honlapon keresztül lehet.

Kötelezően csatolandó mellékletek:

– pontosan és olvashatóan kitöltött, aláírt pályázati adatlap

– motivációs levél

– a fogadó intézmény szándéknyilatkozata pecséttel és az a gyakorlatvezető aláírásával ellátva, mely a

szakmai gyakorlatra fogadott hallgató feladatkörét is részletezi

– az állandó lakóhelyet igazoló okmány egyszerű másolata.

– hallgatói jogviszony fennállásról szóló hiteles/eredeti igazolás (2010/2011-es tanév tavaszi szemeszter),

melyre alábbiak rávezetésre kerültek:

– legutóbbi teljesített tanulmányi félévről index bemutatása vagy ETR/NEPTUN-ból történő hiteles igazolása

– kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat esetén felsőfokú intézmény igazolása arról, hogy ezen

gyakorlat letöltése feltétele a végzettség megszerzésének

Csatolható mellékletek:

– amennyiben a hallgató nem a szakterületéhez közel álló területen kívánja a szülőföldi gyakorlatot tölteni,

indoklás a gyakorlaton való részvétel fontosságáról

– amennyiben a gyakorlat alatt valamilyen szakmai program valósul meg, a program rövid ismertetése

– szülőföldi szakmai tevékenység igazolása

– a gyakorlat szempontjából releváns tudományos munka ismertetése