30856

Mindkét protestáns világszervezet központja Genfben van. A Református Egyházak Világközösségéhez 230 kálvini eredetű egyház tartozik az öt kontinensen: reformátusok, kongregacionalisták, presbiteriánusok, valdensek, egyesültek, mintegy 80 millióan. A Lutheránus Világszövetségnek 79 országban 145 tagegyháza van, ezekben 70 millió evangélikus gyakorolja hitét. Vezetőik, Dr. Setri Nyomi református, és Martin Junge evangélikus főtitkár reformáció napi ünnepi felhívást küldött a tagegyházakhoz.

Kálvin: Akár tíz tengeren is átkelnék a keresztyén egységért

Dr. Setri Nyomi főtitkár, református lelkész október 31., a refomáció napja alkalmából a Megváltó Jézus Krisztus nevében köszönti a református világközösség minden tagját. Reformáció vasárnapján és hétfőn, október 31-én, mindkét ünnepi alkalmon „tárjuk ki magunkat Isten megújító munkája előtt. Hiszen megújított és mindig megújítandó egyház vagyunk – ecclesia reformata et semper reformanda”. Emlékeztet arra, hogy a megújítás munkája nem zárult le a 16. században.
Mi, reformátusok nem egyszerűen hagyományokat őrző emberek vagyunk, hanem állandóan újuló, újító mozgalomnak vagyunk a részesei, az Úr Jézus Krisztus egyházának tagjaiként. Tragikus lenne ott megállni, hogy mi vagy eleink mit tettünk emberileg. A Reformátusok Világközössége a lelki megújulás elkötelezettje.
Kálvin János reformátorunknak ezért a megújulásra összpontosító szolgálatáért vagyunk hálásak. A reformált és a mindig reformálódó egyház a közösségek igazi sója és világossága. Korunkat heves gazdasági megrázkódtatások, földrengések, áradások és egyéni katasztrófák jellemzik, ezek komolyan veszélyeztetik és rombolják az emberi közösségeket. Ehhez járul még a faji, nemi, gazdasági, és egyéb igazságtalanság.
Szinte csalfa illúzió ilyen körülmények között békéről beszélni. Márpedig az egyházaknak ebben a világban élő egyházként kell folytatniuk a megújítás munkáját, sőt: a társadalmi átalakulás mozgatójává kell válniuk. Teológiai látásaink, prófétai bizonyságtételünk Isten előtti nyitottságunk révén kapja meg a változtatáshoz, az átalakításhoz szükséges erőt.
Sajnálatosan még a családokban is folytatódik a világ megosztottsága és széttöredezése, ennek ártalmait egyházainkban is érezzük. Kálvin még arra is kész volt a maga korában, hogy akár tíz tengeren is átkelve segítse a széttöredezés megakadályozását, a keresztyén egység kialakulását. Engedjük hát, hogy Isten elvégezze bennünk, rajtunk megújító munkáját, s így megerősödve, legyünk a konfliktusoknak hatékony kezelői egyházban és azon kívül is. Áldott reformációi napot! – fejezi be üzenetét Dr. Setri Nyomi református főtitkár.

Luther öröksége: a szabadság és az igazságosság
A Lutheránus Világszövetség főtitkára, Martin Junge lelkész 2011 reformáció napjára írt üzenetében a szabadság és az igazságosság fogalmára helyezte a hangsúlyt. A reformáció egyházai akkor élnek szabadságukkal, ha azok mellé állnak, akik az igazságtalanság, a békétlenség és az engesztelhetetlenség következtében szenvednek. A melléjük állás az igazi diakónia, szeretetszolgálat.
A szabadság a felebaráti szeretet és a teremtett világ tekintetében ígéretet jelent, s nem valamiféle függőséget – hangsúlyozza 458 szavas üzentében az evangélikus világszervezet főtitkár. Majd így folytatja: a szabadság a lutheri teológia és a lutheri cselekvés központi témája, ebből az üzenetből lehet erőt meríteni azoknak, akik még a politikai, gazdasági, etnikai vagy nemi elnyomás helyzetében élnek. Tehát a szabadság átformáló erejét, ami Isten ajándéka, nem lehet és nem is szabad csak belső életünkre korlátozni.
A lutheránus egyházak az egész világon az igazságosságért, a békéért és a kiengesztelődésért imádkoznak és dolgoznak. „Ahol pedig a felebarát és a teremtett világ az emberi gondolkodás és cselekvés látóteréből eltűnik, ott hamar rideggé, brutálissá és fatálissá változik az ember és a világ” – zárja üzenetét a Lutheránus Világszövetség főtitkára, amit október 31., a reformáció napja alkalmából küldött az öt kontinensen élő evangélikus tagegyházakhoz. (Forrás: wcrc.ch és lutheranworld.org)

Dr. Békefy Lajos, Felvidék.ma