35071

2012. augusztus 5-én rendezték meg a hagyományos Ipolybalogi Szent Kkorona Ünnepséget, amelyen Batta György mondott ünnepi beszédet. Alább ezt teljes terjedelem közöljük:

Tisztelt Jelenlévők,

talán nincs is olyan magyar ember, aki ne érezné, hogy nemzetünk mostanában valószínüleg legnagyobb válságát éli,pedig ma már megbízható kutatások, s az ezek nyomán feltárult tények igazolják, hogy mi, magyarok, a földkerekség egyik legősibb népe vagyunk, több tízezezer éves múlttal,olyan írásbeliséggel és nyelvvel, melyet méltán csodálnak meg más nemzetek tudósai. Hazául a Kárpát-medence kincses térségét kaptuk Istentől. Megtelepedésünk ú.n. szűz honfoglalás volt: nem kellett elűznünk senkit, hogy majd otthonunkká válhasson a jövendő magyar királyság. Tárgyi bizonyítékok sokasága és külföldi írásos anyagok tanúskodnak arról, hogy hajdanán e bolygó egyik legszervezettebb és legcsodáltabb közösségét alkottuk. Atilla király hadvezetési módszereit például ma is oktatják az Egyesült Államokban, előnépeink, a szkíták vagy a hunok használati és dísztárgyai ma is ámulatot keltenek, – igaz, többségüket elorozták, így más országok múzeumai büszkélkedhetnek velük. Miért hát e mai válság? Miért történhetett meg Trianonban az országcsonkítás? Miért vagyunk mi, huszonegyedik századi magyarok utolsók éppen csak pislákoló nemzettudatunkkal az európai népek sorában? E kérdéseket jó szívvel tehetjük fel itt, Ipolybalogon, ahol legbecsesebb nemzeti jelképünk, a Szent Korona egyik hiteles másolatát őrzik abban az Árpád kori templomban, melynek toronysisakját is Szent Korona más díszíti évszázadok óta. Ez a palóc község azon kivételes településeink közé tartozik, ahol a nép évszázadok óta ragaszkodik szent ereklyénkhez. Teszi ezt annak okán, hogy 1304 egyik augusztusi éjszakáján ebben a templomban rejtették el és őrizték a Koronát annak elrablói, II. Vencel cseh király és fegyveresei. A torony csúcsán lévő koronamás elhelyezésére Mátyás királyunk 1464-es második dekrétumának életbe lépése után kerülhetett sor. Napjainkban az egyre gyorsabban terjedő ismereteknek köszönhetően kétséget kizáróan megállapítható, hogy az emberi kultúra jelek és jelképek használatára épül.Nélkülük nem alkotható megbízható jövőkép, mivel a jelkép gondolkodásra, a múlt elemzésére késztet. A jelkép belső világának átélése és megértése állandóan megújuló szellemi és lelki energiát biztosít. Ennek igazolására egyetlen mai példa: a kínaiak gazdasági teljesítményeit a kínai kultúra jelképekből és mítoszokból táplálkozó nemzettudata ösztönzi! Nekünk, magyaroknak is ezen az úton kellene járnunk: az ősi turulsólyom, a csodaszarvas, a táltosló, a lovas íjászat, Atilla nagyfejedelem, Csaba királyfi, vagy az 1956-os lyukas zászló, és – mindenekelőtt – Szent Koronánk, nemzettudat erősítő, lelki megújulást hozó kincsek. Vegyük hát szemügyre Koronánkat, amely ú.n. beavató Korona, ami azt jelenti, hogy a jövendő király Istentől a Korona közvetítésével kap erőt, hogy országvezetői munkáját elláthassa. Ezért a mindenkori magyar király csak egyetlen egyszer, az őt nemzetvezetői tisztségébe emelő szertartás során viselhette azt, akkor, amikor az esztergomi érsek megkoronázta. Megjegyzem, hogy államiságunk története során Mátyás volt az utolsó olyan királyunk, akit minden szempontból kifogástalanul, a szertartás előírásait példásan betartva koronáztak meg! A Magyar Szent Korona világmodellnek, a földi élet lényegét ábrázoló mintának is felfogható. Szerkezete három szintes, vagyis a legmagasabb egyházi és királyi hatalom jelképe. Abroncsa, keresztpántjai,a pántok metszéspontjából kinövő kereszt, az abroncs fölötti, ékkövekből álló pártázat és a csüngők az égi és a földi világot jelképezik. A kereszt a Teremtő Isten köldökéből nő ki, s a keresztpántokon meg az abroncson hét égi és tizenkét földi személy látható a zománcképeken. Az égi személyek az Atya,Jézus és Jézus édesanyja Mária, nemzetünk oltalmazója, valamint a négy főangyal. Mivel az Atyát senki sem látta, ezért őt Jézus képében jelenítették meg – az Atya és én egyek vagyunk ,mondta a közénk született Istenfiú. ATeremtő körül a Napot meg a Holdat és a Naprendszer bolygóit látjuk, míg Jézus, a világ legnagyobb tanítója könyvet tart a kezében. Koronánkon azonban hiába keressük Máriánkat, Uriel meg Rafael főangyalokat, – ezeket az ikonokat az 1790-es években Bécsben leszedték,amikor a Koronát az egyik Habsburg király törvénytelenül magánál tartotta. A belőle sugárzó isteni erőt próbálták gyengíteni. Így került Mária helyére Dukász Mihály bizánci császár. Pár esztendeje bizonyosan tudjuk azonban, Berta Tibor kiváló csillagászunknak köszönhetően, hogy milyen volt a Korona eredeti képsora. Ő ugyanis tizenkét évi kutatás eredményeként feltárta az igazságot. Szent Koronánk kozmikus naptárként /is/ működik, ismerte fel Berta Tibor, s ez a megdöbbentő felfedezés azt is jelenti, hogy Koronánk abroncsában található a világidő kódja. Az az évszám, – 2030 – ameddig az emberiség időt kap az égi hatalomtól a jézusi tanítás elfogadására. Berta Tibor a Korona csillagászati adatainak felhasználásával bebizonyította: – azért készült ez a páratlan jelkép, – valószínüleg másfél ezer éve, – hogy benne megtestesüljön az Újszövetség lelkisége,amely, mint tudjuk, a Teremtő Isten szeretet törvényére, tehát Krisztus tanítására épül. A Korona képeinek elemzéséből, így például abból is, hogy miért helyezték azokat éppen ilyen sorrendbe, az derült ki, hogy az égi személyek, a földi apostolok és a gyógyító szentek örök időkre szóló üzenetet küldtek mindnyájunk számára: legyen rendíthetetlen a hitünk az Atyában, jó szavainkkal és cselekedeinkkel tanítsuk és gyógyítsuk egymást mi, emberek egész életünkben, és óvjuk meg a teremtett világot az utánunk jövő nemzedékek számára. A Szent Korona így a mai nehéz időkben is az egyetlen jó irányt mutatja és segít vissza találnunk a Teremtőhöz. Merthogy minden bajunk forrása éppen ez: nem csupán elhagytuk a Mindenhatót, hanem szembe is fordultunk vele! A statisztikák szerint az utóbbi félévszázadban hétmillió magzatunkat gyilkoltunk meg, mi magyarok! Csoda-e hát, hogy rohamosan fogy a nemzetünk? Az Istentől való elfordulásunk talán legfőbb oka, – és itt van Trianon magyarázata is -, hogy az utóbbi fél évezredben egyre több képmutató idegen fészkelte be magát közénk akár az ország megszállása árán is , és torzította el aljas módon történelmünket, iktatta ki fokozatosan jelképeinket, idegen érdekeket szolgálva. Ma már ott tartunk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos álláspontja szerint Szent Koronánk két, más-más ötvösműhelyben készült részből áll, az ú.n „görög” és a „latin” koronából. Még a Nemeskürty István által jegyzett Sacra Corona című film is erre az iszonyatos, régen megcáfolt tudománytalanságra épül, holott ez olyan badarság, hogy jellemzésére kifejezés sincsen. Mindaz, amit eddig elmondtam, engem évek óta foglalkoztat. Szinte állandóan azon tépelődöm, hogyan lehetne felébreszteni a nemzetünket, miként tudnánk ismét békességben, szabadságban, jólétben élni, hogyan lehetne boldogulnia valamennyi magyar családnak, miként forrhatna újra egységbe, megbonthatatlan közösségbe a magyarság. Egy este az erdőszélen sétáltam. Éppen leszállt az est, s én az alattam futó országutat néztem, melyen óriási volt a forgalom. A stopplámpák pirosa összefüggő fényfolyamot alkotott, s e kép láttán eszembe villant: már megint a véres kardot hordják körbe? A tatár, a török, az osztrák, a német, az orosz után ismét meg akar fojtani valamilyen hatalom? Ez a hasonlat indította el bennem az elhatározást: megkérem égi közbenjárónkat, Nagyboldogasszonyunkat, segítsen meg mostani keserves állapotunkban is: „Kedves Égi Édesanyánk, úgy bújnék hozzád, mint földi édesanyámhoz, amikor védelemre szorultam. Most is köszönöm, hogy meghallgattad Szent István királyunk kérését és csaknem ezer éve vigyázol ránk. Most is köszönöm,hogy megóvtad országunkat a halálos veszedelmek idején. Már nem látni ellenséges katonát, mert most gonosz cselekedetekkel, hazug szavak és képek özönével ostromolnak, hogy megöljék a szívünkben élő Istent, életünk megtervezőjét, gondviselőnket és leigázzanak. Kérlek, vezess el bennünket Jézus fiad színe elé, hogy megvilágosodhassunk és megtérhessünk…” Ekkor könnyek gördültek végig az arcomon. Az egyik csepp nőni kezdett, hatalmas gömbbé vált, belőle a Szűzanya ragyogott, jelezve,mutatni akar valamit. Az égbe emelkedtünk. Csillagokkal ékes szűrben láttam magam,s az örökfény békessége és gyönyörűsége szállt meg. Mária a csillagok között megmutatta Jézus szívét. Az égi mezőn hatalmas szív lángolt – a feltétel nélküli szeretet megnyilvánulása. Ezután megjelent a térben az én szívem is, – benne hét apró fényparázs pislákolt. És megszólalt a Világ Királynője, Boldogasszonyanyánk: „Íme, a szíved,amely összeköt téged Istennel és a világegyetemmel. Egybeforrasztja saját tapasztalásaidat, tudatodat és jellemedet azzal, ami a megértéseden túllép. A szív a nyugalom és a béke központja, ahonnan meglátható a végtelenség. Létfontosságú, hogy az ember elismerje a szív magasabb intelligenciáját, mivel az ész nem képes megmutatni neki, ki is ő valójában. És most jól nézd meg ezt a hét pislákoló fénybibét a szívedben. Úgy nézd, mintha egy gyönyörű virágba néznél fölülről, és hét bibét látnál. Mindegyik a Teremtőd ajándéka, hogy egykor hasonló lehess hozzá. A szív első ereje az egységet jelképezi, amely szerint csak egy Isten létezik. Ő az egyetlen hatalom, aki egyesítő erőnk életünk során. A második erő a szeretet. A szeretet a világmindenség hatalma. Életünkben a legfontosabb, hogy a szeretet sok-sok formáját megbecsüljük és tiszteljük. Szíved harmadik dimenziója az élet. Az élet nem más, mint a szeretet működés közben.Boldogulásod negyedik erőforrása az elismerés: elismerés Isten iránt, magad iránt, testvéreid iránt, az élet minden formája iránt. Tudnod kell, hogy közted és a Teremtőd között fennáll egy szerződés,amelyben minden válasz és forrás benne van, ami életed működtetéséhez szükséges. Az ötödik fényparázs a becsületesség. Becsületesség nélkül magasabb tudat nem létezik! A hatodik erő az igazság. Az igazság minden kis és nagy közösség értelmes életvitelének feltétele. Ha megszűnik az igazság, a társadalom összeomlik. És végül – a hetedik fénybibe a kedvesség. A kedvesség Isten ajándéka mindenki számára, mert a jóságod erősödik a kedvességed által. Isten akarata, hogy használd ezt a hatalmat, mert így megsokszorozhatod azokat az alkalmakat, amikor jó tetted helyébe te is jót várhatsz. A kedvesség valójában az élet szíve. És ha saját akaratod lángra lobbantja szívedben mind a hét fényparazsat,megszületik benned az együttérzés, és ez a lélek igazi tudása.” Ez a pár mondat a Szűzanya üzenete mindnyájunk számára. Kedves magyar és nem magyar testvéreim! A sorsunk,a gyerekeink és unokáink, a nemzetünk, Európa és a nagyvilág jövője mindnyájunkon múlik. Csak Isten segítségével boldogulhatunk. Nem porszemek, hanem az öröklét várományosai vagyunk! Éljünk mától fogva ennek szellemében.

Isten áldjon mindnyájunkat!

Elhangzott 2012. augusztus 5-én, Ipolybagolon

Batta György, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”34796″}