43272

Megjelent a Regnum Marianum Kalendárium a 2014-es esztendőre a dunaszerdahelyi székhelyű Pázmaneum Társulás szerkesztésében. Immár hagyományosan az év vége előtt ismét kiadásra került az elsősorban a felvidéki magyar katolikusoknak szóló kalendárium.
A kalendáriumban a hagyományos egyházi ünnepekkel ellátott naptár mellett megtalálhatóak a magyarországi és szlovákiai államünnepek és a magyar nemzet jeles napjainak listája is. Számos írás szerzője nem ismeretlen a felvidéki olvasók előtt, hiszen az itt működő lelkiatyákról és közéleti személyiségekről van szó. Nem hiányozhat a kalendáriumból Ferenc pápa buzdítása sem, akinek több gondolatát is megtalálhatjuk a kiadványban. Nagy Péter nemrégiben felszentelt áldozópap XII. Pius szociális tanítása címmel írt tanulmánya mellett PaedDr. Farkas Zsolt garamkövesdi plébános a keresztény ember szemszögéből ír a világ végéről. Karaffa Attila Szent István ünnepére megfogalmazott gondolatai ráébreszthetik az olvasót államalapító szent királyunk mai üzenetére. Karaffa Jánosnak A kiengesztelődés útján c. írása az emberek közti békéről és a népek, nemzetek egymásra találásáról szól. Megtalálható a kalendáriumban Zenon Grocholewski lengyel bíboros, a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció prefektusának homíliája Mindszenty Józsefről, valamint Áder János, Magyarország Államfőjének elmondott beszéde gróf Esterházy János budapesti szobrának avatásán. A kalendáriumban bemutatják a magyar egyház hitvallói közül Boldog Sándor István vértanút, valamint a Kassán tevékenykedő szentéletű magyar püspököt Fischer-Colbrie Ágostont is. Farkas Zsolt atya Szomorú évfordulók című írása, visszapillantva a múlt századra, a magyarság szenvedéstörténetének egyik legnehezebb korszakába nyerhetünk betekintést, mely események sorozata rányomta bélyegét a következő század történelmére is.
A kalendáriumban Pintér Zoltán papköltő versei a katolikus magyarság mindennapjairól szólnak. Pázmány Péter imái mellett olvashatunk a felvidéki magyar katolikus közösséget érintő nagyobb eseményekről a 2013-as esztendőből. Felidézhetjük a Komáromi Imanapon történteket és elhangzottakat, valamint Orosch János érseki kinevezéséről, ministránsolimpiáról, Bibliamaratonról és a magyar papszentelésről is beszámolót találunk a kiadványban. Nem hiányozhat a kalendáriumból a tanmese és a receptek sem.

Ára: 2,30 euró
A kalendárium megrendelhető a Pázmaneum Társulásnál:
Postai cím: Fő utca (Hlavná u.) 47/22, 929 01 Dunaszerdahely-Dunajská Streda
Maroktelefon: +421-905-826 185
e-mail: info@pazmaneum.com
A kalendárium szerkesztőjének, ThDr. Karaffa János atyának az előszava:

Kedves Keresztény Olvasó!
A próféták sorsa Izrael történetében mindannyiunk előtt ismeretes: üldözések, megpróbáltatások és többnyire vértanúság – ilyenek egy próféta kilátásai.
Nemcsak a zsidóknak voltak prófétáik, hanem mi magyarok is büszkélkedhetünk igazi prófétai személyiségekkel. Közéjük tartozott Mindszenty József bíboros is. Próféta volt, mert az isteni örök igazságot hirdetette a hazugság és gyűlölet világában. Nemcsak hirdette, de egész életével tanúskodott is mellette. Élete igazolja, hogy a próféta mindig tanúságtevő, s ezért gyakran vértanúvá kell lennie. A „mártír” szó valójában tanút jelent, keresztény értelmezésben vértanút. A vértanúság tulajdonképpen az Isten ügyéért való teljes odaadást, életünk Istennek való teljes felajánlását jelenti. Így azok is Isten mártírjai, tanúi lehetnek, akiknek hitükért nem kell erőszakos halált halniuk, mégis egész életüket Isten és embertársaik szolgálatára, az igazság és szeretet érvényesülésének képviseletére áldozzák. Mindszenty József életében is összefonódik a prófétai sors a mártíriummal. Egész élete és tevékenysége azt bizonyítja, hogy az isteni igazság mártírjaként mindenét odaadta, hogy Krisztust követhesse a kereszt hordozásában, s ezáltal utat mutasson népének. Franz König bécsi bíboros érsek mondotta róla: „Mártír volt ő, aki csodálatos helytállással viselt el testi és lelki szenvedéseket, egyházához és népéhez mindvégig kitartó hűségben.”
A Hercegprímás és követői ma is prófétaként figyelmeztetnek bennünket: Őrizzük féltő gonddal Istentől kapott drága kincseinket: katolikus hitünket és magyarságunkat! Nehéz feladatnak tűnik ez a keresztény – és magyargyűlöletnek oly sokrétű megnyilvánulásai közepette, amelyeket a Felvidéken, de az anyaországban is egyre gyakrabban tapasztalhatunk. Nekünk is fel kell készülnünk, hogy ne csak akkor merjük megvallani hitünket, nemzeti hovatartozásunkat, amikor biztonságban érezzük magunkat, hanem akkor is kiálljunk mellette, ha ezért hátrányos megkülönböztetés vagy üldözés érne bennünket. Ebben a szellemi küzdelemben szeretnénk segítséget nyújtani a Regnum Marianum Kalendárium gondolatai által. Mindszenty József, a tanúságtevő próféta példája adjon nekünk erőt, hogy mindig kiálljunk az igazság és a valódi, örök értékek mellett. Bátorítson ebben bennünket a Hercegprímás hitvallása:
,,Ha Isten-Atyánk és Mária-Anyánk segít, akarok lenni népem lelkiismerete, hívatott ébresztőként kopogtatok lelketek ajtaján, föltetsző tévelyek ellenében az örök igazságokat közvetítem népemmel és nemzetemmel.” (Érseki székfoglaló beszéd, 1945. okt. 7.)