43597u

Az elmúlt év őszén a Református Keresztyén Egyház minden gyülekezetében, s így a Zempléni Egyházmegye egyházközségeiben is elkezdődött az általános tisztújítás a gyülekezeti elöljárók, gondnokok és presbiterek megválasztásával. A sokszor nem könnyű, de ugyanakkor Urunktól rendelt volta miatt szép szolgálatba álló, s a presbiteri, ill. gondnoki tisztséget az elkövetkező hat évre vállaló testvéreinket szem előtt tartva született az a gondolat, hogy egy kiadvány készüljön, ami segítségként, bátorításként, s bizonyos helyzetekben útmutatásként szolgálhat a testvéreinknek. 
A Zempléni Egyházmegye lelkipásztorainak pozitív, segítőkész hozzáállásaként készülhetett el a Presbiter címet viselő kiadvány. Azért is fontos megemlíteni a lelkipásztorok segítőkészségét, mivel a 64 oldalas, könyvnek csak talán  némi túlzással nevezhető kiadvány, közös munkának az eredménye, hiszen annak fejezeteit az egyházmegye kilenc lelkésze írta, dolgozta ki.
Ez az összefogás azt is magában hordozza, hogy az egyházban, s ily módon a gyülekezetekben is közösen, egy akarattal lehet, sőt az „eredmény” érdekében így kell tenni, össze kell fogni, s úgy kell cselekedni, szolgálni, dolgozni. Molnár Elemér esperes előszava szerint „a kiadvány ahhoz kíván segítséget nyújtani, hogy a presbiter testvérek erősödjenek általa hitükben és gazdagodjanak tudásukban, s ezek által szolgálatukat hűségesen tölthessék be Isten dicsőségére, s gyülekezetük épülésére és egész egyházunk javára”.
Az előszó után a következő témában, témakörökben talál írásokat az olvasó: a református presbiteri eskü kárpát-medencei szövegvariánsai és azok értelmezése; a Szentírás szerinti presbiter – igemagyarázatok; a presbiteri szolgálat lehetőségei; a tisztségnek a történelemben való alakulása; a II. Helvét Hitvallásunknak a presbiteri tisztségre vonatkozó sorai; egyházunknak a presbiteri tisztségre, szolgálatra vonatkozó rendelkezései.
Ezeken túl, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Alkotmánya is megtalálható a presbitereknek szánt kiadványban, hogy az minden gyülekezeti tisztséget viselő személy számára könnyen elérhető legyen. 
Bízunk abban, hogy a Bethlen Gábor Alap támogatásával 600 példányban megjelent kiadvány hasznos és kiváltképpen építő lesz nem csupán a presbitereknek, hanem általuk, az ő szolgálatuk által az egyházmegye gyülekezeteinek is.

Felvidék.ma