Kiss Róbert, püspöki helynök ünnepélyes beiktatása Komáromban (Fotó: Szalai Erika)

A komáromi püspöki helynökséggel hangsúlyosabbá válik a történelmi város jelentősége a nagyszombati érsekség területén. Kiss Róbert püspöki helynököt az ünnepélyes beiktatás után kérdeztük hivatásról, küldetésről, magyar nyelvű szolgálatról.

Kiss Róbert püspöki helynök szeptember 3-tól vette át Elek László esperes-plébános helyét Komáromban. A Nagyszombati Főegyházmegye magyar katolikus híveinek lelkigondozásával megbízott püspöki helynök ünnepélyes hivatali beiktatására szeptember 18-án került sor a Szent András templomban. Az ünnepi szentmisével egybekötött ceremónián Mons. Orosch János, nagyszombati érsek hangsúlyozta a híveknek, hogy „magyar pap jött közénk“.

Orosch János érsek és Kiss Róbert püspöki helynök (Fotó: Szalai Erika)
Orosch János érsek és Kiss Róbert püspöki helynök (Fotó: Szalai Erika)

Több alkalommal is – legutóbb Szűz Mária Neve ünnepén –  elismerően beszélt elődjéről, akit már másodszor vált. Elek László nyomdokain folytatja a munkásságát Komáromban?

Nagy hálával gondolok Elek László esperes úrra, aki már Gútán, de előtte Udvardon is nagyon közkedvelt volt. Mindig, mindenkivel szemben megértő és segítőkész magatartást gyakorolt. Ebben az időben a Jópásztor Társulatban fejtett ki áldozatos tevékenységet, majd pedig a katolikus iskoláink egyre hatékonyabb működése érdekében fáradozott, Gútán a Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpontban, valamint Komáromban a Marianumban. Mindkét helyen úgy a pedagógusok, mint a szülők és diákok sokat köszönhettek türelmes, higgadt, kiegyensúlyozott magatartásának, szorgalmas, fáradhatatlan jelenlétének. Majd pedig a komáromi plébániaközösségért és műemlék templomaiért hozott áldozatos és építő szervezőmunkájával folytatta odaadó szolgálatát, melyért ezúton is kifejezem köszönetünket. Szeretném követni László atya szelíd, szorgalmas és szolgálatkész lelkületét.

Kiss Róbert eskütétele közben szeptember 18-án (Fotó: Szalai Erika)
Kiss Róbert eskütétele közben szeptember 18-án (Fotó: Szalai Erika)

Mit jelent Komárom az Ön személyes életében?

Komáromban 1987-ben jártam először, amikor a komáromi Ipari Szakközépiskolában felvételiztem, igaz, helyszűke miatt ekkor nem vettek fel, s így kerültem a kassai ipariba, ami nagy áldás lett számomra. A következő komáromi élményem 1991-ben volt, amikor a papi hivatást fontolgattam, s ekkor felkerestem ft. Magyar Károly akkori komáromi esperes urat is, akitől buzdítást és biztatást kaptam. Komárom számomra később a papi hivatásokért tartott Imanapokat jelentette, ahová, ha tehettem, szívesen jártam. Ezen alkalmakkor hivatásomban magam is megerősödtem, s picit beleláthattam és megtapasztalhattam a magyarlakta falvaink híveinek buzgó és áhítatos lelkületét. Most pedig Komárom számomra az apostoli küldetésem fő helye. Elsősorban itt kell eljuttatnom Jézus Krisztus üdvözítő örömhírét az emberekhez, itt kell szolgálnom a hit ügyét és kell keresnem a lelkek üdvösségét.

Az eskü aláírása (Fotó: Szalai Erika)
Az eskü aláírása (Fotó: Szalai Erika)

Mi az a fogadalom, amit püspöki helynökként szeretne megvalósítani Komáromban?

Apostoli lelkesedéssel indulok útra, hogy az Úr Jézus békéjét sugározzam magam körül, s az Úrral való kapcsolat szépségét közvetítsem embertársaim felé. Mint püspöki helynök, Orosch János érsek atya elképzelése alapján szeretném, hogy Komárom egyre inkább a felvidéki katolikus magyarság központja legyen. 2010-ben indult el a Boldog Salkaházi Sára Katolikus Egyetemi Központ a Selye János Egyetem lelki szolgálatára. A központ fő küldetése, hogy lelki segítséget nyújtson az Egyetem hallgatóinak. Szeretnék ahhoz is hozzájárulni, hogy Komárom városa otthona lehessen a Katolikus Karitász kihelyezett irodájának, a Magyar Kateketikai Albizottságnak (MAKAB), valamint az Egyházmegyei Katolikus Ifjúsági Központnak. Szeretném folytatni az aktív és élő kapcsolatot a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetséggel és a többi intézménnyel.

Kiss Róbert beiktatásán megújította papi fogadalmát is (Fotó: Szalai Erika)
Kiss Róbert beiktatásán megújította papi fogadalmát is (Fotó: Szalai Erika)

Támogatja-e a magyar híveket abban, hogy magyar püspökük legyen? Ha igen, mi a véleménye, miért fontos ez?

A feltámadt Krisztus mondta tanítványainak: „Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet!” (Mt 28,19) A keresztség és bérmálás szentségének erejében minden keresztény feladata, hogy hirdesse az evangéliumot és tanúságot tegyen róla. A missziós küldetés különösen szorosan kapcsolódik a papi hivatáshoz. Ezért nagyon fontosak a papi és szerzetesi hivatásokért tartott szentségimádások, imatalálkozók, katekézisek. Népünk köréből is szükség van újabb és újabb papi és szerzetesi hivatásokra. Az Úr Jézus is bátorít bennünket: „Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.” (Mt 9, 38) A katolikus egyház küldetése nemzetiségi hovatartozástól függetlenül minden emberhez szól, de mindent meg kell tenni azért, hogy mindenki a saját kultúrájának, nyelvének, életállapotának megfelelő lelkipásztori szolgálatra találjon. Nagy szükség van népünkből származó szent életű papokra és püspökökre, akik példaadással és szavakkal közvetítik Krisztus szeretetét. Olyanokra, akik nem a saját érdekeiket keresik, hanem önfeláldozóan, vállalva a mindennapi papi szolgálat fáradalmait, ha kell, akár életük árán is hirdetik Krisztust, kiszolgáltatják a szentségeket, követik az isteni Mestert. Nagy szükség van népünkből származó magyar nyelvű hivatásosokra, de az igazi hangsúly az önmagát odaajándékozó, szent élet gyakorlásán van.

02-elek-laszlo-esperes-plebanos
Elek László esperes-plébános is jelen volt utódja beiktatásán (Fotó: Szalai Erika)

A nagyszombati magyar hívekkel tartja továbbra is a kapcsolatot? Folytatódnak a magyar misék Nagyszombatban?

Nagyszombatban 2013-ban indítottuk újra a magyar nyelvű szentmiséket a főutcai Szent Ilona-templomban, s azóta kialakult egy 15-20 fős csoport, erős mag, akikre rendszeresen lehet számítani. Ők azok, akik nagy áldozatokat is képesek hozni a magyar nyelvű közösségi életért. Ehhez időközönként különböző plébániákról is csatlakoznak hívek, akik erősítik az itteni közösségi életet. Októbertől júniusig minden hónap második keddjén tartjuk összejöveteleinket, 17.30-kor gyónási lehetőséggel és szentmisével kezdünk, majd a szomszédos pasztorációs központban folytatódnak közösségi találkozóink. Legközelebb október 11-én találkozunk, melyre már most szeretettel várunk minden kedves zarándokot és diákot.

Kiss Róbert, püspöki helynök az áldozásnál (Fotó: Szalai Erika)
Kiss Róbert püspöki helynök az áldozásnál (Fotó: Szalai Erika)

Beiktatása alkalmával mit üzen a felvidéki magyar híveknek, és persze a nem hívőknek is?

Jézus mondta: „Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket? (Jn 15,12) Valahol olvastam, hogy a gyerekek haragjának legfőbb oka, hogy a szívük mélyén úgy érzik, nem szeretik őket eléggé. Az Úr Jézustól kapott feltétel nélküli szeretetet szeretném gyakorolni, s erre buzdítok minden embert. Szeressünk függetlenül attól, hogy milyen a másik; annak ellenére szeressük őt, hogy éppen se nem kedves, se nem szép, és nincs semmi hasznunk abból, hogy szeretjük őt. Szeretném én is feltétel nélkül odaadni önmagam a rámbízottakért, és embertársaimat is erre buzdítom. Meglátják, hogy ezen keresztül megújul a társadalom, és jobbá válik körülöttünk a világ.

Az ünnepi ceremóniáról készült képriportunkat ITT tekinthetik meg.