A főoltárnál Szakál László, Kiss Róbert és Parák László atyák (Fotó: B. Vida Júlia)

Nem mindennapi egyházi és örömünnepre került sor tegnap a csallóközi Dercsikán. A még ötszáz lelket sem számláló Mária-tisztelő falu Nagyboldogasszonynak szentelt templomában 18 – zömében helybéli – fiatal bérmálkozott. Harmincegy év után került sor újra ennek a szentségnek a kiszolgálására. Nem csoda, ha erre az alkalomra nemcsak a templom öltözött szép piros díszbe, de a katolikus közösség is úgy érezhette, van és lesz folytatás.

Az ünnepi szentmisét Kiss Róbert nagyszombati püspöki helynök mutatta be, aki ennek során a bérmálkozók homlokát a szent krizmával megkente, közvetítve nekik a Szentlélek ajándékait. Az ünnepi misén, mely során a bérmálkozók megújították keresztségi fogadalmukat is, közreműködött Szakál László dunaszerdahelyi esperes, valamint a falu lelkipásztora, Parák László, aki hónapokig készítette fel a bérmajelölteket a nagy napra.

Parák László üdvözli a vendégeket és a bérmajelölteket (Fotó: B. Vida Júlia)

Az evangéliumot követően Kiss Róbert szentbeszédét azzal kezdte, hogy a Jóisten ajándékokat ad nekünk születésünkkor, amelyek a nevelés során bontakoznak ki bennünk. A Teremtő azt akarja, hogy a szeretet hordozói legyünk, ám ehhez tudnunk kell, hogy mi a feladatunk. A bérmálkozók életében ez egy nagy pillanat, az Istennel való bensőséges kapcsolat fontos pillanata. Ideje feltenni a kérdést: mi a feladatom, mi a hivatásom, hogy Istennek tetsző módon éljek? Ahogy a sok-sok mozaikból lassacskán kialakul a kép, az ember életében is lassacskán a helyére kerül minden. Ám addig rengeteg kihívással kell szembenézni, sok negatív hatás ér bennünket, ami letéríthet a vallásosság útjáról.

A bérmálkozók és a bérmaszülők egy csoportja (Fotó: B. Vida Júlia)
Szent királyunk legyen a példakép

A helynök ezután felhívta a jelenlévők figyelmét a Szent László-emlékévre, amit nagy királyunk trónra lépésének 940. évfordulója és a szentté avatásának 825. évfordulója tiszteletére hirdettek meg. Szent László alakját, emberi tulajdonságait is felidézte. Ő nemcsak attól lett kimagasló személyiség, mert magas termetű volt, hanem mert a lelkülete, a személyisége is olyan volt. Egész életét a Jóisten irányította, kisugárzó, karizmatikus személyiség volt, akire mindenki felfigyelt és aki mindenkiből ki tudta hozni a jót. Szent István királyunk mellett egy másik országépítő volt, aki összekapcsolta a közép-európai népeket.

A szónok kiemelte jelleme példamutató tulajdonságait, s követendő példának állította a fiatalok elé. Szent László következetes, szilárd elhatározású és kitartó ember volt, aki nemcsak föllelkesedett a jóra, hanem véghez is vitte azt. Erős jellemű emberként az életszentség útján haladt, az erények gyakorlásával. A bajba jutottak védelmezőjeként is jellemezték őt, aki a vitézségét az édesapjának, Béla királynak köszönheti, mély vallásos lelkületét pedig az édesanyjának. Méltán vált az európai lovagkirályok példaképévé. Életrajzában azt írják róla: jólét és boldogság virágzott kormányzása alatt. Ám ez nem alakult csak úgy magától, figyelmeztetett a helynök, ehhez Szent Lászlónak le kellett küzdenie a belső viszályokat és sokszor nehéz és kemény döntéseket is meg kellett hoznia.

A bérmálás egy pillanata (Fotó: B. Vida Júlia)

Szent László király ideálokat adott az ő népének, sok elődjét szentté avatta, erősítette a keresztény értékrendet és szellemiséget, apátságokat és püspökségeket alapított és tartott fönn, de erősítette a családi hagyományokat is. Ezért volna fontos, hogy a családi hagyományok ne merüljenek feledésbe, hogy az unokák meghallgassák és kikérdezzék nagyszüleiket. A püspöki helynök erre buzdította a bérmálkozókat is, hiszen az ősök tapasztalata, tudása segíthet bennünket abban, hogy megtanuljunk helyesen élni s egyúttal követni Krisztust is. A katolikus családokban odafigyelnek egymásra, a hagyományokra, az igazi értékekre.

Ha Krisztushoz kötjük az életünket, akkor az örök élet útjára lépünk, hangoztatta Kiss Róbert. A Krisztussal való találkozásban kitartani, nagy kihívás a bérmálkozók számára, és sokszor próbára lesznek téve. A Szentlélekkel való együttműködés azonban segíthet ebben. „A mai napon Isten jóságában részesültök” – mondta a bérmálkozóknak, majd így folytatta: „Ma ahhoz kaptok küldetést, hogy komolyan vegyétek az Istent és tanúságot tegyetek szeretetéről.”

Nagy ünnep volt ez a nap a kisközség számára (Fotó: B. Vida Júlia)

Remélhetőleg a ma megbérmált fiatalok követik a legfőbb jézusi parancsot és hitük, valamint a szeretet gyakorlásában buzgók maradnak, hiszen erre van szükség a családokban, a közösségekben, ebben a rossz irányba tartó világban.

Elsőáldozás Albáron

Nem sokkal messzebb, Albáron, a Szent Anna templomban is megszólaltak az ünnepi harangok, melyek azt jelezték, hogy ünnepélyes keretek között hat elsőáldozó először vette magához az Úr Jézus testét.

Az ünnepi szentmisét Mgr. Szalay Gyula esperes celebrálta, aki szentbeszédében az Oltáriszentségről elmélkedett.

(Fotó: Csölle Andrea)

,,Kedves gyerek, a ti lelketeket is táplálni és erősíteni fogja az Oltáriszentség, melyet ma először fogtok magatokhoz venni. Jézus Krisztus a kenyér színe alatt van jelen és érkezik ma hozzátok” – mondta az esperes.

A szentbeszéd után meggyújtották az elsőáldozók gyertyáit, melyek fényénél a gyerekek tiszta lelkülettel megvallották hitüket és ellene mondtak a bűnnek. Majd egyenként léptek az esperes úr elé, és áhítattal, meghatódva vették magukhoz az Oltáriszentséget. (Boráros Pál)