Szent László lovagkirályunk 1095. július 29-én, Nyitrán adta vissza lelkét Teremtőjének. Égi születésnapja alkalmából ebben az évben már 14. alkalommal került sor a hagyománnyá vált nyitrai ünnepi Szent László-emlékmise bemutatására, melynek fővédnöke idén Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos volt.

A szentmise kezdetéig Mgr. Józsa Mónika karnagy és Stubendek László kántor, Komárom polgármestere kíséretében Szent Lászlót dicsőítő énekeket tanítottak a szentmisére gyülekező híveknek a csodálatos szépségű nyitrai Szent Emmerám-székesegyházban. Majd 15 órakor felcsendült az „Isten hazánkért térdelünk előtted” kezdetű szép egyházi énekünk, melynek hangjai mellett a templom főbejáratán keresztül, a Nemzetközi Szent György Lovagrend tagjai és a zoboraljai történelmi zászlók vezették be a szentmise főcelebránsát, dr. Veres András győri megyéspüspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét.

A zoboraljaiak köszöntője után Ft. Gyurcsó Zoltán vikárius, a Nyitrai Egyházmegye magyar püspöki helynöke Viliam Judák püspök atya nevében üdvözölte Veres püspököt. Az idei ünnepi szentmise különlegessége volt, hogy a Szent László-emlékév alkalmából a Győri Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által készíttetett és a Szentatya által a Vatikánban megáldott Szent László-lángot is elhozták a szentmisére.

Veres András püspök atya szentbeszéde

Veres András püspök szentbeszéde elején arról szólt, hogy a mai világban az evangéliumi értékeket intézményesen próbálják megkérdőjelezni. Ezzel ellentétben Szent László a királysága idején mindent megtett azért, hogy országát az evangélium szellemében vezesse. S az evangéliumi értékekre épített országa helytállt az ellenségekkel szemben és belső virágzásnak indult. A püspök atya a korabeli krónikákat idézve elmondta, hogy Szent László király termetével kimagaslott az emberek közül. „A szent lovagkirály azonban leginkább lelkiekben nőtt ki társai közül, és magasodna ki közülünk is, mert ő a Jóisten által neki kiszabott életszentséget követte – hangsúlyozta.

Rámutatott, hogy Szent Lászlónak a példaképünkké kell válnia, és nekünk arra kell törekednünk, hogy beteljesítsük azt a küldetést, amivel a Mindenható minket erre a földre hívott. Legyen az életszentségünk a krisztusi út, hogy igaz keresztény emberekként helyt tudjunk állni a családban, a munkahelyen, mások megsegítésében, vagy akár a közéletben is. Továbbá arra törekedjünk, hogy az életszentség keresztelődjön meg mindannyiunkban. Az életszentség megélésével nem kell különleges helyzetekre várnunk, félre kell tennünk lanyhaságunkat és naponta tennünk kell a jót. Ez egy életre szóló feladat, melyet Szent László példáját követve úgy kell teljesítenünk, hogy az életszentségre és az erényes életre ösztönözzük környezetünket is. Ezzel tudjuk megteremteni a békét a hívők és a nem hívők között, s azokat egy jobb világ építésébe bevonni.

„Szent László Isten szolgája…“ – zengett a székesegyházban

A püspök atya lelki ereje, jelenléte és gondolkozásra ösztönző szavai nagy benyomást tettek a jelenlévőkre. A szentmise a magyar himnusszal zárult, majd a Zoboraljai Szent László Hagyományőrző Egylet kitüntetéseinek átadására került sor. Az egylet elnöke, Maga Ferenc személyesen adta át az elismeréseket név szerint a következőknek:

Ďurás Márk koloni lelkiatyának a koloni templom gazdag építészeti és lelki értékeinek felkutatásáért, továbbá az ifjúsággal való széleskörű foglalkozásért, táborok szervezéséért, s a régi népi és szakrális hagyományok felelevenítéséért.

Kosztolányi Magdolnának, a Lévai Magyar Asszonyok Ligája elnöknőjének a feledésbe merült értékek köztudatba emeléséért, az 1848-as Lévai Nemzeti Őrsereg zászlóereklyéje másolatának elkészítéséért, a lévai temetőben pusztulásnak indult 1848-as emlékmű közadakozásból történt felújításáért, a tömegsír méltó megjelöléséért, számos lévai neves személyiség sírjának megmentéséért, hivatalosan védett sírrá való nyilvánításáért, a lévai Magyar Ház csinosításáért és a Lévai Magyar Könyvesbolt és a könyvtár működtetéséért.

Maga Ferenc gratulál Kosztolányi Magdolnának

Müller Péternek, a Lévai Szent László Kör elnökének, a Reviczky Társulás Léva és vidéke helytörténeti szakosztálya vezetőjének sokoldalú helytörténeti kutatásaiért, előadásaiért, a valamikori és jelenkori lévai magyar közösség eseményeinek publikációkban, tudósításokban való rögzítéséért. A Lévai Magyar Tájékoztató és a Lévai Csengettyűszó katolikus gyermeklap szerkesztéséért, a lévai keresztény és magyar értékek felkutatásáért, a közösség életének fellendítéséért.

Balkó Gábornak, Kolon község szülöttének Zoboraljáért végzett önzetlen és lelkes munkájáért, a szórványfalvakban rendezett karácsonyi hangversenysorozatokért, a feltámadási menet rendszeres megszervezéséért, a zoboraljai magyar iskolák megmaradásáért és a Zoboralja hírportál szerkesztésében végzett lelkes munkájáért. Balkó Gábor betegsége miatt nem tudta átvenni elismerését.

Kivonulás

Okos Márton közírónak, Kalotaszeg szülöttének a magyarságért való fáradhatatlan tevékenységéért, s az 1680 km-es Budapest–Párizs gyalogtúráért, amivel ő is hozzájárult a Nicolae Ceausescu-rezsim bukásához. A Pécsi L. Dániel jelképtervezővel közösen Zsérének adományozott Bartók Béla-emléktábláért, a Nyitrai Szent László-misék rendszeres támogatásáért. Ő volt az egyik pártfogója a tavalyi Márton Áron-emlékévnek és ugyanúgy sikeres ötlete lett az idei Szent László-emlékév is.

Ezt követően Maga Ferenc a Szent László-lángról egy lángőrző gyertyát gyújtott meg, melyet a Csemadok Országos Tanácsa nevében Mézes Rudolf vett át, hogy a Szent László-láng a Felvidéken maradva és terjedve töltse fel energiával és tartsa meg annak magyarságát. A lélekemelő eseményen részt vett Wolf Pál Péter atya, a gyirmóti Szent László Egyházközség plébánosa és a győrvidéki hívek, dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke, Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet Igazgatója, a bécsi Európa Club képviselői dr. Smuk András főtitkár vezetésével, nagy számban és gyönyörű népviseleteikben a zoboraljaiak, a Zoboraljai Községek Regionális Társulása, a Fecske és a Noe képviselői, a Zsitva mentiek, a Lévai Szent László Kör vezetésével a Garam mentiek zarándokcsoportja, valamint Pozsony, Galánta, Somorja, Dunaszerdahely, Komárom és Érsekújvár zarándokai.

A szép esemény után sok zarándok a magával hozott kis lámpásban hazavitte a Szent László-lángot. Pár órával a nyitrai szentmise után a koloni templomban kiállítás nyílt szent lovagkirályunkról, majd egy éjszakát ott töltött a Szent László-láng, hogy másnap a révkomáromi Szent András-templomban bemutatott szentmisén világítson a fénye. Július 28-án éjszaka a koloni dombtetőn a Szent László királyunk által alapított Szent István-templomban egy gyertya lángja – Szent László lángja – világított, irányt mutató és igazodási pontot jelentve a zoboraljaiaknak. A Jóisten adja, hogy lángja sokunknak adjon erőt, hitet, s fénye világossággal töltsön el bennünket.