Hatvan esztendő szállt el Csehszlovákia és egyben a felvidéki magyarság legnagyobb személyisége, gróf Esterházy János halála óta. A mai Szlovákia délnyugati részén fekvő, vegyes lakosságú Nyitraújlak (szlovákul Veľké Zálužie) adott otthont a lengyel grófnő, Tarnowska Erzsébet és id. gróf Esterházy János szerelméből született gyermekeknek. Ez a helyszín a szlovák és magyar lakosság kölcsönös megbecsülését, együttélését mutatta példaként a felcseperedő Jánosnak és leánytestvéreinek, Lujzának és Máriának.

Az évek során felnövekvő és a közéleti érdekképviseletet teljes mellszélességgel felvállaló Esterházy János kiváló tárgyalási érzékével, nyelvtudásával, példamutató személyiségével a magyarság egyik példaképévé nőtte ki magát. A korabeli Közép-Európa, valamint Kelet-Európa különböző nemzetiségeinek keveredése és azok mély ismerete kellő alapot nyújtott ahhoz, hogy az évek során a nép által legitimen megválasztott képviselő hitelesen álljon ki a nemzeti kérdések, valamint a kisebbségi jogok mellett. Soha meg nem hátrálva, a rá kiszabott büntetéseket is tűrve.

Mai világunkban egyre megszokottabb, hogy az országok lakossága különböző nemzetiségek és vallások keveredéséből tevődik össze. A gróf aktív tevékenysége óta eltelt idő alatt megtöbbszöröződött a migráció és Európa országainak etnikai és vallási összetételi átalakulása is végbement. Ennek okai lehetnek többek között gazdasági, politikai, szociális vonatkozásúak. A 21. század Európájának és nekünk felvidéki magyaroknak Esterházy János múltbeli tevékenysége azt üzeni, hogy legyünk humanisták és minden viszontagságot mellőzve tartsuk meg és erősítsük keresztény hitünket. Az Istenbe vetett hit és a kitartás fontos erőt ad céljaink eléréséhez, közösségünk megtartásához. Csodálatos magyar nyelvünk használata mellett kizárólag a hit az, ami összeköt, ami nemzetünk felett áll és rendíthetetlen (történelmi) alapokon fekszik. Az egyházak tisztelete és megbecsülése legyen alapvető mindenki számára, és a felcseperedő generációk számára is legyen vonzóvá téve, hogy az elkövetkezendő viharos időkben nemzetünk hite erőben maradjon, vagy akár tovább erősödjön. A Mózes által elhozott tízparancsolatot véssük jól az eszünkbe, hiszen ezen tíz erkölcsi parancs segít abban, hogy emberek maradjunk az embertelenségben.

A politikai szerepvállalás hatalmas lehetőséget adott Esterházy Jánosnak az ország lakosságának problémái meghallgatására, hogy azokkal kapcsolatosan biztató és motiváló gondolatok fogalmazódjanak meg nyilvános beszédei, vagy személyes politikai tárgyalásai során. Rendszeres utazásai hozzásegítették a képviselőt, hogy valós képet kapjon a csehszlovákiai magyar kisebbség sorsáról. Munkája konstruktívnak mondható, hiszen a történelmi helyzethez mérten a magyarság érdekeit szem előtt tartva a német és a szlovák kisebbség mellett is kiállt. Társaival hitt az autonómia megvalósításában, a nyelvhasználati jogok eltiprásának megállításában és a kisebbségi jogok védelmében.

Manapság a szlovák politikai elit, valamint az egyes önkormányzati, megyei és parlamenti képviselők (talán tudatosítva a történelmi múlt eseményeit és azok lehetséges veszélyeit) céltudatos tevékenysége abba az irányba mozog, hogy a Szlovák Köztársaság határain belül élő kisebbségnek helyzetét megnehezítsék. Így például a nyelvhasználati jogok, a magyar nyelvű oktatás, vagy a nemzeti jelképeink (pl. sporteseményeken való) használata terén. A korlátokat a politikai elit állítja fel.

A gróf üzenete a mának talán az lenne, hogy a jogainkat ne csorbítsák, s azt mi semmi áron ne engedjük senkinek. Az ellenszer csakis az összefogás, egymás megbecsülése és támogatása lehet. Tegyük félre az egyéni, vagy a csoportos érdekeket. Gondoljunk (leendő) gyermekeink, unokáink jövőjére, hiszen napról-napra mindannyian közösen vagyunk felelősek az események alakulásáért. A keresztény értékrend és az erkölcsi szabályok betartása mellett támogassuk a közösségünk jobb jövőjéért való építkezést. Amennyiben magyar a magyarra egyenrangú partnerként – és nem ellenfélként – fog tekinteni, a magyar nemzet történelmében megedződött mivolta nagy segítség lesz a sikeres és hatékony munkában.

Esterházy János politikai tevékenysége során számos tárgyaláson vett részt, amelyeken magas rangú tisztségviselőkkel szemben kellett egyenes háttal kiállnia az őt megválasztó nép érdekeiért. Érdekes és egyben példaértékű, hogy Esterházy elutasította a politikai alkukat, minden esetben az ígéretek teljesítését kérte az üres szavak helyett. Elkerülte a cseles ajánlatokat és a hatalmi elnyomásnak való behódolást. Korrekt és emberséges szellemiségben ült tárgyalóasztalhoz, minden esetben hangsúlyozva, hogy ami jár a kisebbségeknek, azt tessék betartani. Elutasította az embertelenséget és kiállt az emberek alapvető jogaiért még a saját életének kockáztatása árán is. Felszólalásaiban bátran adott hangot az elnyomás ellenzésének és az irracionális törvényjavaslatoknak.

A 21. századi fejlett világban, melyben a technikai fejlődés rohamos léptekkel szárnyalja túl valós igényeinket, számos dologra kell odafigyelnünk. A technika világa lehetőséget ad az építkezésre, de a pusztításra is, a fejlődésre, de a visszaélésekre is. Legyen a szemünk előtt, hogy jót és jól cselekedjünk. Álljunk szembe a korrupcióval mind az alsóbb, mint a felsőbb szinteken, hiszen köszönhetően a technikai csodáknak, már számos ügyre fény derülhet. A jogosulatlan előnyszerzés rontja társadalmunk megbecsülését és a becsületes együttműködés realitását. Embertársaink elnyomása a fokozatos feszültségek generálását okozza. Használjuk és összpontosítsuk erőnket a jogos, hatékony és pozitív szemléletű előrelépésre egész közösségünkért.

Ahhoz, hogy identitástudatunkat határozottan megőrizzük, kétségtelenül szükséges a világ és Európa történelmén felül a magyarság és a szlovákság történelmének precíz ismerete, valamint a magabiztos nyelvismeret és a nyelvhasználati jog adta lehetőségeink kihasználása. A fokozatosan elévülő oktatási módszereket modern eszközökkel szükséges felváltani, hogy iskolarendszerünk kellőképpen adhassa át a múlt eseményeinek valós rendszerét. A történelem szeretete kötelékként szolgálhat a magyar tanítási nyelvű oktatási intézményeket látogató diákság identitásának megőrzésében. Ezen túlmenően pedig a régmúlt, vagy akár a tegnap eseményei is tanulságosak lehetnek mindannyiunk számára. A hibákból tanulhatunk, a sikerekből erőt meríthetünk, és a stratégiai megmérettetésekből fejlődhetünk. Ha pedig a fentiek rendben vannak, az egyik legfontosabb eszköz, amivel közösségünk javát tudjunk szolgálni, ha élünk a törvény adta választójogunkkal.