A Magyar Református Presbiteri Szövetség Elnöksége és a Presbiter című lap szerkesztőbizottsága 2020. november 27-től minden pénteken 8:30 órai kezdettel online imaközösséget tart. Hálás vagyok Megváltó Uramnak, hogy ennek az imaközösségnek a gondolatát szívemre helyezte, s előterjesztésemet mind a szövetség elnöksége, mind a szerkesztőbizottság tagjai egyetértéssel fogadták. Azóta hetente működik az online imaközösség, amelybe bárki bekapcsolódhat az ország bármely részéről. Ebben is örvendező lélekkel látom, hogy Istenünk Szentlelke milyen szinkronizációs csodákat művel közöttünk – javunkra.

Hiszen az online közösségi imádkozást valójában a világjárvány hívta életre, a kényszerű bezártságban a testvérszívek keresték, s ezen a modern, a digitális világ által kínált eszközön keresztül meg is találták egymást. A presbiteri szövetség kezdeményezése azért is pneumatikus összehangolású csoda, mert ugyanilyen céllal más országokban, így az USA-ban is megindult a Szentlélek által indított Digitális Imaközösség gyakorlása. Ők már a hatások tudományos felmérésénél és közzétételénél tartanak. A Barna Group legutóbbi könyvei között a „Digitális Egyház” sorozatban megjelent a Digitális imádkozás kötet is. Most ebbe lapozunk bele, s közben minduntalan érzékelhetjük, hogy a Szentlélek milyen fantáziával alkalmaztatja ezt a modern eszközt milliók lelki épülésére, az összefogásra, a testvéri közösség gyakorlására. Ők ezt korporatív digitális imaközösségnek nevezik, utalva arra, hogy a gyülekezetek mellett bizonyos testületek, egyházi intézmények is eredményesen gyakorolják a digitális imaközösséget. A digitális vagy online szó pedig a technikai, internetes működésmódra utal.

A közösségi online imakutatás első eredményei

A közösségi, korporatív imádság hatalmas szerepet játszhat az egyház és tagjai egészséges imaélete és mentális hatékonysága ápolásában. Annál is inkább, mivel a koronavírus és a társadalmi távolságtartás megnehezítette a gyülekezetek, egyházi intézmények, szervezetek tagjainak a találkozását. A Barna Csoport alapos kutatásokkal tárta fel ennek az új és modern imagyakorlásnak a tartalmát és működési dinamikáját.

A kutatás eredménye egy új jelentés. Ebben öt kérdést dolgoznak fel, amelyet

minden egyházi vezetőnek ajánlanak feltenni a digitális imádságról.

Ilyen kérdéseket fogalmaznak meg a gyakorlat alapján:

1. Milyen elvárásokat támasztanak a keresztények az online imaélményekkel szemben? 2. Vonzza-e az embereket a digitális ima, és miért? 3. Hogyan járulhatnak hozzá az egyházak a megragadó digitális imaélményekhez? 4. Melyek a digitális imádság esetleges akadályai? 5. Hogyan illeszkedik a digitális ima egy tágabb egyéni és gyülekezeti, egyházi imaéletbe?

A pandémiás időszak csodája: a digitális egyház és az online egyházi közösségi létforma megszületése

Örömmel adok hírt az Olvasóknak erről a vadonatúj kutatásról a járványhelyzetben született digitális imádság csodájáról.

Először is a Barna Csoport felmérése arról a csodáról szól, hogy a bezártságban

Isten megnyitott egy, a templomajtóknál még tágasabb ajtót, a világhálót és megszületett a digitális egyház fogalma és új valósága.

A járványra adott új válaszadás évében, 2020-ban az egyházak világszerte keresték működésmódjuk fenntartásának eszközeit a megváltozott világhelyzetben. Az internetet eddig soha nem használták így és ilyen mértékben az istentiszteletekhez, a közösség gyakorlásához, a gyülekezeti kapcsolattartáshoz és a spirituális növekedéshez. Valamennyi egyház szembesült azzal a kihívással, hogyan kell együtt imádkozni az interneten. Lehet, hogy az új digitális, közösségi imaélmények „melegágya” lesz a COVID-19 utáni időkben a most formálódó online imaközösség?

Néhány fontos, számunkra is elgondolkodtató adat

RÉSZVÉTELI ARÁNY AZ ONLINE IMAKÖZÖSSÉGBEN. A megkérdezett keresztyének 68%-a hajlandó online imádságban részt venni. Ezt az imádság új digitális fórumainak nevezték el. A részvétel fő oka, hogy legalább ugyanennyien jelezték: csak az online gyülekezeti alkalmakon szeretnének részt venni a vírusveszély miatt. Érdekes az is, hogy ez a digitális lehetőség több mint kétszeresére növelte az imádkozásra készséget mutatók, de hitüket nem gyakorlók arányát.

AZ ELMÚLT ÉV ADATAI. Számos egyház ismeri az online szolgáltatások üzemmódját, amelyek a csoportos imádkozást hangsúlyozzák. A legtöbb felnőtt, aki a járványon keresztül online szolgáltatásokat kínáló egyházakkal állt kapcsolatban (60%), úgy véli, ez – az istentiszteletek közvetítése mellett – az egyetlen digitális tevékenység egyházukon keresztül. Beigazolódott, hogy

ha a digitális imádság vagy a Covid-korszak egyházi élete egyéb online istentiszteleteinek a közvetítését nem veszik igénybe vagy ezek valamilyen ok miatt elmaradnak, az egyházi lehetőségek hiányát, a gyülekezeti részvétel hiányát sokan negatív élményként fogják megélni.

Lelki elbillenést okozhat ez a gyülekezeti alkalmakról való elmaradás. Arra a kérdésre, hogy részt vettek-e személyes imaösszejövetelen az elmúlt évben, a keresztyének egyharmada (32%) igent mond.

A HITÜKET NEM GYAKORLÓK IS SZÍVESEN VESZNEK RÉSZT EBBEN AZ IMAFORMÁBAN. Feltűnő, hogy azok, akik ritkábban gyakorolják hitüket, szívesen részt vesznek imacsoportokban vagy összejöveteleken. Minden ötödik nem gyakorló keresztyén azt mondja, hogy legalább havonta digitálisan imádkozik egy kis csoporttal (20%), vagy egy nagyobb csoporttal (19%). A nem gyakorló keresztyéneknél, akik értelemszerűen kevésbé aktívak az egyházban, jelentős érdeklődés mutatkozik a digitális csoportimádság iránt. Minden negyedik (24%) kijelenti, semmilyen akadály nem gátolhatja abban, hogy részt vegyenek egy digitális csoportos imaélményben.

A HITÜKET GYAKORLÓK HOZZÁÁLLÁSÁRÓL AZ ONLINE IMAKÖZÖSSÉGHEZ. A gyakorló keresztyének csaknem fele nyitott az imára az online egyházi szolgálatokban. Ők ápolják az ún. digitális imakultúrát. Ezek a résztvevők hasznosak lehetnek olyan gyülekezeti társaik felkutatásában és befogadásában, akik a digitális egyházi lehetőségeket elérhetetlennek vagy érdektelennek találják.

Infografikai érdekességek a digitális imádkozáshoz való különféle viszonyulásról

A gazdag információáradatból utalnék arra az infografikára, amit érdemes úgy tanulmányozni, hogy az eredeti tanulmányra is ráklikkelünk.

Forrás: barna.com

Az infografikán négy csoportosítást láthatunk: 1. fiatal keresztyének viszonyulása a digitális imaközösséghez (=DI); 2. gyakorló keresztyének viszonyulása a DI-hez; 3. nem fehér keresztyének viszonyulása a DI-hez; 4. azon keresztyének viszonyulása, akiknek gyakorló keresztyénekként nagy a nyitottságuk a digitális technikára.

A fiatalabb keresztyének (Younger generations of Christians) viszonyulásáról a digitális imaközösséghez azt látjuk, hogy az ezred- és századfordulón (2000) született fiatalok esetében ötből kettő az elmúlt hónapban részt vett kisebb digitális imaközösségben. Éves szinten e legfiatalabbak közül 53% vett részt valamilyen digitális imaközösségen. A hitüket gyakorló keresztyének (Practicing Christians) mintegy fele (46%) nagyon nyitott a részvételre az online imaközösségben. Három templomba járó közül egy (36%) legalább néhányszor részt vett az év során ilyen alkalmon. A nem fehér keresztyének közül (Non-white Christians) mintegy 44% nagyon nyitott az online egyházi szolgálatok ilyen formájára. 50%-uk részt vett legalább egy ilyen alkalmon az elmúlt évben. Mintegy fele a különféle fajúaknak, illetve etnikai kisebbségeknek hullámzó rendszerességgel vesz részt online imaközösségben. Ez lényegesen magasabb a „fehérek” részvételi mértékénél, akiknek kétharmada alig vagy nem vett részt az imaközösség ilyen formájában. A magas digitális nyitottságot mutatók csoportjában tízből heten változó rendszerességgel vesznek részt ilyen imaalkalmakon, de nagyon nyitottak a lehetőségre. Heti rendszerességgel a megkérdezettek 47%-a kisebb, 32%-a nagyobb imaközösségben vesz részt. Tízből hatan (58%) gyakran és szívesen vannak ott az online imaalkalmakon. 48%-uk legalább egyszer volt részese ennek az elmúlt évben.

Ez a gazdag amerikai tapasztalat a pandémia idején megnyílt online alkalmak számára jól mutatja, hogy az emberkereső Isten és az istenkereső ember még a legsúlyosabb helyzetben is megtalálja az egymáshoz vezető utat, technikát, világháló nyújtotta lehetőségeket. Jó látnunk, hogy a digitális világkorszakban a sok tekintetben drámai világjárvány bebizonyította: Isten ügye rugalmasan, megállíthatatlanul megy előre, terjed. És ebben most már a világháló is szövetséges.

(Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma)