Fotó: Szarvas László, Reformata.sk

Hanván ünnepélyes keretek között adták át a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében a magyar kormány támogatásának köszönhetően megvásárolt, átalakított és felújított óvoda épületét. A 20 férőhelyes, egy csoportszobás intézmény fenntartói jogait az idei év elején vette át a református egyházközség az önkormányzattól. A teljes beruházás költsége közel 300 ezer eurót tett ki.

Géresi Róbert püspök: aki épít, az a jövőre gondol

„Aki építkezni kezd, annak a szívében, a lelkében, a gondolataiban ott van a reménység és a hit, hogy a munkája a jövőt szolgálja. A jelenben fáradozunk a jövőért. Mi, keresztyén emberek ezt is tesszük. Ott van a szívünkben, a lelkünkben az a bizodalom, hogy minden szolgálatunk Isten kegyelmét és szeretetét hirdeti, a mi életünket pedig megerősíti” – ezekkel a gondolatokkal kezdte áhítatát Géresi Róbert püspök, majd azzal folytatta, hogy egy óvoda esetében ez a gondolat kétszeresen is igaz.

Elmondta, hogy Hanván egy felújított, átépített épületet adnak át óvodának a gyermekek, valamint a szülők megelégedésére és örömére.

Az óvoda, az iskola, az oktatási intézmény pedig még inkább a jövőre iránytja az emberi szíveket, tekinteteket és lelkeket. Rámutatott viszont arra, hogy önmagában sohasem az építés a cél.

„Akkor döntünk helyesen, ha megfogalmazzuk azokat az alapállásokat, amelyek mentén egy közösség építeni kezd. A cél ugyanis nem az, hogy egy épület álljon és megújuljon, hanem az, hogy a szívek, a lelkek, az emberi életek, a gyermekek jelenvalósága építtessék eme fáradozás által” – fogalmazott a püspök. Erre utalt a folytatásban is, amikor a célnak megfelelő épület fontosságát hangsúlyozva rámutatott, hogy az csak akkor tölti be a küldetését, ha tartalommal van megtöltve, s itt élő gyermekek és családok gazdagodását szolgálja.

„Ha az ő életük úgy van vezetve, hogy hitben megerősödnek, nemzeti öntudatban épülnek, s nem feledkeznek meg arról a csodálatos ajándékról sem, amelyet anyanyelvünkben adott nekünk az Isten. Az óvoda az alapozást szolgálja, amely a legfontosabb részét képezi az építésnek. Ebben szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a községben szolgálatot végeztek egyházunk javára és nemzetünk épülésére” – mondta Géresi Róbert.

A református püspök példaértékűnek nevezte a hanvai a gyülekezetet, mert lehetőségeit tovább bővítve szolgálja Isten dicsőségét.

Nagy Andrea lelkipásztor: „mindennek megszabott ideje van”

„Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt: megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek” – a Prédikátor könyvéből vett idézettel kezdte az épület felújításáról szóló beszámolóját Nagy Andrea, a gyülekezet lelkipásztora, majd azzal folytatta, hogy ezt a bibliai igazságot az óvodájukkal kapcsolatban a múltban többször is megtapasztalhatták, mert volt, hogy előbb rombolni, illetve bontani kellett ahhoz, hogy utána építhessenek.

Majd felidézte, hogy a most felújított óvoda épületét a hívek a két világháború között emelték egyházi iskola céljára. Az előzőt ugyanis a csehszlovák hatóságok bezáratták annak elavult állapotára hivatkozva, ugyanakkor felajánlva, hogy helyette egy modern, állami iskolát építenek a község lakosainak.

„Őseink azonban nem mondtak le arról, hogy a helybéli gyermekek református magyar szellemiségű nevelésben részesüljenek, ezért közadakozásból egy év alatt felépítették az új iskolát, amely a második világháborút követően áldozatául esett az államosításnak. Később új iskola épült a községben, az egykori református iskolaépületbe pedig az óvoda költözött” – foglalta össze röviden az épület történetét Nagy Andrea.

A Hanvai Református Egyházközség presbitériuma 2018-ban határozott arról, hogy amennyiben lehetőséget kapnak, ők is bekapcsolódnak a magyar kormány által támogatott Kárpát-medencei óvodafejlesztési programba. A későbbi döntésük hátterében az állt, hogy a városi gyülekezeteknek szeretnének lehetőséget biztosítani az óvoda alapításra. Amikor azonban lehetőség nyílt arra, hogy a falvakban is lehet létesíteni oktatási-nevelési intézményt, a gyülekezet presbitériuma egyhangúlag támogatta a programba való bekapcsolódást azzal, hogy az önkormányzat által fenntartott, az egykori egyházközségi ingatlanban működtetett óvodát veszi át az egyházközség.

Megvásárolták a Bethlen Gábor Alap támogatásával az önkormányzati tulajdonban lévő épületet, majd tették azt komfortosabbá a falak elmozdításával óvoda céljára.

A munkálatok 2020. június 16-án kezdődtek és októberben fejeződtek be. A beruházás költsége közel háromszázezer eurót tett ki, amely magába foglalta az épület megvásárlását, felújítását, bebútorozását, valamint a kültéri játszótér kialakítását.

„Jó látni azt, hogy a magyar kormány felelősséget vállal és visel a határon túli magyarokért. Anyaországi támogatás nélkül az óvoda átvétele és felújítása továbbra is álom maradt volna. Bízunk abban, hogy sokáig szolgálja majd közösségünket, az itt élő gyermekeket és segítséget nyújt abban, hogy magyar anyanyelvünk és kultúránk megőrzése mellett a keresztyén értékrendet is közel tudjuk hozni a gyermekekhez és családjukhoz” – nyomatékosította beszéde végén Nagy Andrea.

Az óvodások rövid kis műsorukkal tették színesebbé az ünnepséget.

Hanvai Református Óvoda (Fotó: Szarvas László, Reformata.sk)

Grezsa István miniszteri biztos: ez igazán derekas teljesítmény

„Immár ötödik esztendejébe lépett a Kárpát-medencei magyar óvodafejlesztési program, amely Magyarország Kormányának Trianon óta a legnagyobb és legmélyrehatóbb rendszerszintű nemzetpolitikai programja” – mondta Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos.

A programot számokkal is kifejezve ismertette, hogy 179 új intézményt építenek fel Kárpát-medence-szerte és 713-at újítanak fel. A Felvidéken  33 épül és 162 újul meg.

„Annak ellenére, hogy fogyunk, ezeket az intézményeket be tudjuk népesíteni. Jól jelzi ez azt, hogy milyen hiányokat próbálunk csökkenteni” – hangsúlyozta a miniszteri biztos.

Végezetül megköszönte a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak az elmúlt öt esztendő során tapasztalt megbízható együttműködését.

„Mi ötszáz éve eltéphetetlen kapocsban vagyunk magyarokként a református egyházzal, hiszen anyanyelvünk átmentését és megőrzését a református prédikátoroknak köszönhetjük. Jó volt megtapasztalni, hogy a felvidéki reformátusok jelentős részben vették ki az óvodafejlesztési munkából a feladatukat: 25 intézmény sorsát vették kézbe, s ebből 20 újat építenek. Úgy gondolom, ez igazán derekas teljesítmény – fogalmazott Grezsa István.Nem is azé, aki fut, nem is azé, aki akarja, hanem ebben a világban egyedül a cselekvő Isten dicsőségére történik minden” – zárta beszédét az ismert idézettel.

Czókoly Lajos polgármester: elégtétel, hogy az épület visszakerült eredeti és jogos tulajdonosához

A helyi önkormányzat nevében Czókoly Lajos polgármester köszönte meg a magyar kormány hathatós támogatását, amellyel teljes mértékben megújulhatott az óvoda.

„Külön elégtétel számomra, hogy a támogatásnak köszönhetően az épület visszakerült eredeti és jogos tulajdonosához, az egyházközséghez, amelyet a hívek annak idején az anyanyelvi oktatás megtartásáért emeltettek” – hangsúlyozta a polgármester.

Nagy Ákos Róbert esperes: reménységes üzenete van az óvodaátadónak

„Segítsen bennünket az Isten abban, hogy ez a felújított óvoda sokáig szolgálhassa közösségünket. Ezen a napon nem csupán azért adunk hálát, hogy gyülekezetünk visszaszerzett valamit az őt megillető örökségéből, hanem elsősorban azért, hogy mindenki összefogott a gyermekek és a gyermekes családok érdekében” – mondta Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese.

„Gyülekezetünk folytathatja a községünkben is több évszázadra visszatekintő oktató, nevelő, értékmegóvó szolgálatát. A szép és megújult óvoda adva van, töltsük meg élettel és ne feledkezzünk meg Istenről, aki mindezt lehetségessé tette” – figyelmeztetett köszöntő beszédében az esperes, rámutatva:

Reménységes üzenete van annak, hogy a trianoni békediktátum 101. évfordulóján magyar református óvodát adhatunk át Hanván.

Az ünnepi beszédek után szalagátvágással – Grezsa István miniszteri biztos, Géresi Róbert püspök, Nagy Andrea, a gyülekezet lelkipásztora és Németh Valéria, az óvoda igazgatónője – adták át a felújított óvodát.

(Iski Ibolya, Reformata.sk/Felvidék.ma)