31531b

2011. december 13-án megtelt Rimaszombat Fő tere. Az egybegyűltek a 99 éve Tamás Ilonka néni s a többi kettős állampolgár mellett álltak ki. Alább közöljük a Tiltakozó nyilatkozat és Ilonka néni levélben küldött felszólalását is.
(Frissítve képgalériával és GUBÍK LÁSZLÓ felszólalásával)

Rimaszombatban is megrendüléssel vették tudomásul, hogy már a rendőrség próbál érvényt szerezni a jogállamiság elvével is ellenkező Fico-féle ellentörvénynek. December elején mind a hat kettős állampolgár idézést kapott, hogy a helyi rendőrségen adják le okmányaikat. A közvéleményt a történtek felzaklatták, s a gömörieket ez különösen érzékenyen érintette, hogy pátriájukból a 99 éves nagyra becsült Tamás Ilonka nénit is zaklatja a rendőrség. Ezért Rimaszombat Fő terén gyertyás kiállást szerveztek, ahol felszóltak az egyes civil szervezetek és társadalmi szerveződések képviselői. Ilonka néni ez alkalomra küldött levelét is felolvasták, melyben meghatódottságát fejezte ki, hogy kiállnak mellette, s egyben szomorúságát adta közre, hogy ezt teszi vele az állam.

Pál Dénes nyugalmazott pedagógus, a balogvölgyiek nevében emelt szót. Kiemelte Ilonka néni érdemeit, hiszen a Balogvölgyében Nagybalogon s Bátkában is generációkat nevelt fel. Úgy is fogalmaz, hogy óriási családja van, mert minden diákjaira, tanítványaira a sajátjaként tekint. Pál Dénes elmondta Ilonka néni azok közé a pedagógusok közé tartozott, aki nagyon lelkiismeretes volt a munkájával szemben is és a kollégákkal is. A kollegalitás Őnála, az egy alap fontosságú volt . Mindenkit tisztelt, a fiatalokhoz előzékeny volt. Segítette őket. Felháborodva kellett tudomásul vennünk, hogy az az állam, akitől munkásságáért kitüntetéseket is kapott, földönfutóvá tette. – emelte ki Pál Dénes.

Ilonka néni ma is aktív. Tíz éve alapította meg a helyi nyugdíjas kört, melynek a Wass Albert Magyar Nyugdíjas Kör nevet adta, tiszteletbeli elnöke ennek a hetente a Magyar Házban összejáró szervezetnek. Új elnöknője Gál Piroska, szintén szólt a megjelentekhez. Elmondta, hogy öt hónap múlva ünnepelnék a 100. születésnapját Ilonka néninek, aki a mai napig friss szellemi képességgel rendelkezik, és segíti a klub munkáját. „Sajnos ilyen rossz hírt hozott neki a mikulás. Évek óta együtt dolgozunk és nagyon felnézünk rá, mivel a közel 100 évében rengeteg belefért és sokat tudott mesélni a történelemről, az irodalomról. Nagyon segítőkész, a színes faliújságunkat is ő szerkesztette. Színes és érdekes tagja körünknek, aki szeretetet, önbecsülést oltott a lelkünkbe. A mai napig oktatóként viszonyul hozzánk. Nyugdíjas körünk minden egyes tagja felnéz rá, tanácsait örömmel elfogadjuk, mai napig irányítja gondolatainkat, tetteinket. Csak a tiszta érző szív övezi személyiségét, s nekünk példaként szolgál.” – ezekkel a gondolatokkal várják vissza Rimaszombatba Ilonka nénit.

Sebők Valéria – Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának elnöke szlovákul is köszöntötte a megjelenteket. Felszólalásában elmondta, hogy Ilonka néni szinte minden magyar rendezvénynek oszlopos tagja legyen szó kiállításról, színházról, előadásról vagy kávéházi összejövetelről. Sebők Valéria párhuzamot vont az ádventi időszak és a jelenkori reménykedés között, melyben Ilonka néni és társai arra várnak, hogy ügyük, az igazság és emberi méltóság ügye, Szlovákiában is győzedelmeskedjen.

B. Kovács István, a Simonyi Alapítvány vezetője Tamás Ilonka néni életútját ismertette.

Auxt Ferenc, mint rimaszombati polgár kért szót. Felszólalásában elmondta, hogy a huszadik század történelmi viharai oly sokszor söpörtek végig Európán. Sok-sok fájdalmat, keserűséget okozva ezzel elődeinknek. „A hatalmasok emberi sorsokról döntöttek, határokat rajzoltak át, tettek hontalanná, földönfutókká ezreket. A viharok bennünket gömörieket sem kíméltek. Nekünk is megvannak a magunk áldozatai. A 89-es bársonyos forradalom után azt hittük – naivan – hogy a demokratikus változások végre segítenek megtalálni a közös európai igazságokat. Nem így történt. Húsz év elteltével is sok a fájó megoldatlan probléma. A nagy európai családhoz való csatlakozásunkkor azt reméltük, hogy ezek után csakis az uniós értékrend fog érvényesülni, s megvéd minket a gonosztól. Nem így történt. A fiatal szlovák „nemzetállam” bocsánatkérés helyett az erejét fitogtatja és antidemokratikus törvényekkel adja tudtára kisebbségnek, hogy ki az úr a háznál. A törvény a százéveseket sem tiszteli. Kemény, határozott és könyörtelen.” – fogalmazott Auxt Ferenc, majd hozzátettel: “Kedves barátaim! Ítéljük el közösen a hatalmat, melynek képviselői és támogatói nem értünk vannak – megsértenek, megaláznak emberi méltóságunkban, megfosztanak a szülőföldünktől. Ítéljük el a rossz törvényt és a felelőtlen törvényhozókat!”

Pallér Péter, a komáromi Via Nova ICS-ből tolmácsolta Boldoghy Olivér szintén érintett komáromi vállalkozó Ilonka nénihez szóló üzenetét. 
Gubík László – VIA NOVA ICS elnökeként szólt, felidézve a saját kálváriáját és az állam törvénytelen lépéseit, melyeket velük szemben elkövet. Wass Albert példájára hagyatkozva mondta, hogy amíg az igazság nem győzedelmeskedik, csak a rendíthetetlen hitünkbe kapaszkodhatunk. “Büszke vagyok, hogy a sorstársa lehetek” – mondta Gubík László.

Így szólt az egybegyűltekhez:

„ A valódi igazságban bízhatsz bátran, kára nem eshetik. Felkél a nap, bármilyen sötét is legyen előtte az éjszaka.
Aki azt mondja Neked, hogy a rossznak győzelme lehet a jó fölött, az vak. Legyőzheti-e a felhő a napot? A sötétség a világosságot? A tél a tavaszt? A győzelmet azonban ne tévesszed össze a sikerrel. A felhőnek sikerül magát a nap és a föld közé tolnia. De legyőzte-e vajon a napot ezzel?
S ha az igazságról beszélsz, akkor is vigyázz. Ne a magad egyéni érdekét vagy egy csoport érdekét nevezzed igazságnak. Érdek annyi van, ahány ember a földön. De az igazság csak egy. (…) A valódi igazságban bízhatsz bátran, kára nem eshetik. Felkél a nap, bármilyen sötét is legyen előtte az éjszaka. Ha mégis látnod kell, hogy itt-ott az emberi hangyaboly külön-életében a rossz látszólag győz a jó felett: ne tévesszen meg a látszat. (…) Jusson eszedbe, hogy van egy jelvény, amit sokan hordanak, de kevesen értenek meg.”
Wass Albert mondotta e szavakat az igazságról.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Sorstársaim! Drága Ilonka néni!
Mi is hordozunk egy jelvényt! A mi vezérlő csillagunk az igazság, éltető erőnk a hit. Nem vagyunk hősök, nem vagyunk mártírok sem, csak Hiszünk!
Hiszünk az alkotmányosságban, mely tartós értékeken alapszik, mely a sebbel-lobbal változó törvények felett áll.
Hiszünk egy erkölcsi értékrendben, és hisszük, hogy az emberi méltóság felette áll a jog világának.
Hiszünk a közösség összetartó erejében, és hisszük, hogy a felvidéki magyarság felül tud kerekedni önnön félelmein és gátlásain, és hogy egy emberként ki tud állni a közös ügy mellett.
Hiszünk az egységes és oszthatatlan magyar nemzetben, és hiszünk abban, hogy következetes jogi és sziklaszilárd erkölcsi támogatást nyújt.
És végül hiszünk az itt élő népek történelmi sorsközösségében, társadalmi-gazdasági egymásra utaltságában, hiszünk a döntéshozók bölcsességében, és abban, hogy belátják…
… él itt délen egy nép, mely nem kíván egyebet, mint békében, jogbiztonságban, saját ügyeiről önállóan döntve, egyenrangú társnemzetként élni, boldogulni és gyarapodni saját Szülőföldjén.
Míg az igazság győzedelmeskedik, addig megmarad nekünk ez a hit. Örülök, hogy Önnel együtt hihetek Ilonka néni, és innét Rimaszombatból üzenem: Büszke vagyok, hogy a sorstársa lehetek!

Tamás Ilonka néni megromlott egészségi állapota miatt nem tudott Rimaszombatban jelen lenni, ezért eljutatta levelét, melyet ott felolvastak. Levelét szlovák nyelven is ismertették.

Alább ezt teljes terjedelemben közzé tesszük:

Kedves Jelenlévők!
Mérhetetlenül meghatódtam, amikor eljutott hozzám a hír, hogy a rimaszombati civil szervezetek, barátaim, volt tanítványaim, kollégáim, ismerősök, ismeretlenek, és a balogvölgyiek mellém álltak ebben az abszurd helyzetben, és ezúton is felhívják a hatalom illetékeseit a Szlovák Köztársaság Alkotmányának betartására Szlovákiában.
Szomorú vagyok, hogy karácsonyi ajándékként ezt kaptam a hatalom azon gyakorlóitól, akik bizony-bizony az unokáim lehetnének…!
De mi is történt?
Sok-sok évvel ezelőtt, még a Monarchia idején a Magyar Királyság állampolgáraként születtem. Aztán határok, országok és címerek jöttek-mentek a fejem fölött úgy, hogy egész életemet itthon, Gömörben éltem le. Bármelyik zászló alatt kellett élnem, mindig magyar maradtam szívben és lélekben. Ezért amikor lehetőség nyílt rá, visszahonosítással visszaszereztem az eredeti állampolgárságomat is.
Világéletemben törvénytisztelő, és úgy érzem, tisztességes ember voltam, ezért az ún. ellentörvénybe foglaltaknak eleget téve ezt a tényt bejelentettem az illetékes besztercebányai hatóságnak. Levelemben hivatkoztam a Szlovák Köztársaság Alkotmányára és kihangsúlyoztam, hogy nem kérem elbocsátásomat a Szlovák Köztársaság kötelékéből. Aki ezt követeli tőlem, alkotmányellenesen jár el.
Amikor tanítani kezdtem, hűségesküt tettem ennek az országnak. Több nemzedéknyi magyar és roma gyereket tanítottam embertársaink iránti tiszteletre, megbecsülésre és szeretetre. Most pedig azt követelik tőlem, – a Komenský kitüntetéssel és a Szlovák Köztársaság Arany plakettjével kitüntetett érdemes tanítónőtől, – hogy esküszegő legyek. Hát nem!
66 évig dolgoztam Szlovákia felvirágoztatásáért, fizettem az adót, de ezt megelőzően meg kellet tagadnom a nemzetiségemet, hogy boldogulhassak, és árván maradt gyermekeimet felnevelhessem. Most pedig le kell adnom a szlovák okmányaimat, mert „elvesztettem” az állampolgárságomat. Az állampolgárság nem egy tárgy, amit el lehet veszíteni. Ezt az ország Alkotmánya is kimondja. Engem egyszerűen a szlovák állampolgárságomtól megfosztottak.
Azt a néhány hónapot, hetet, vagy napot, ami még hátra van az életemből, itt, a szülőföldemen szeretném leélni teljes jogú szlovák és magyar állampolgárként, és nem bejelentett külföldiként saját otthonomban. Köszönöm az együttérzést, a szeretetet és a kiállást.
Mindenkinek kívánok kellemes karácsonyi ünnepeket
Ilonka néni

A rendezvényen közreműködött Polgári Mária, aki a műsort vezette, Demeter Katalin, aki Wass Albert: Üzenet haza című versét tolmácsolta és Foglár Gábor, aki a hangulathoz illő Sajó Sándor énekelt versekkel állt ki Ilonka néni mellett. A rendezvény végén a Via Nova Ics tagjai, élükön Gubík Lászlóval a helyszínen is gyűjtötték az aláírásokat a kettős állampolgárság újbóli lehetővététele mellett.
A Rimaszombat Fő terén, december 13-án felszólalt civil és társadalmi szerveződések képviselői és a jelenlévők a következő közös nyilatkozatot fogadták el:

TILTAKOZÓ NYILATKOZAT

Mi, az itt megjelentek tiltakozunk a Szlovákiába szorult magyarság nemzeti méltóságának sorozatos megsértése ellen. Ennek egyik legutóbbi megnyilvánulása a parlament és kormányzat azon döntése, amelyek következtében megfosztották állampolgárságuktól több olyan honfitársunkat, akik nyíltan felvállalták a magyar állampolgárság felvételét.
Köztük van özv. Tamás Aladárné, Ilonka néni is, aki évtizedeken át oktatta gyermekeinket, alapítója s ma is aktív tagja a helyi nyugdíjasok Wass Albertről elnevezett körének. A vele és sorstársaival való szolidaritásnak a jeleként világítanak ma Rimaszombat Fő terén a gyertyák. Nem hallgathatunk, s nem hallgatunk!
Veszélyes úton jár a szlovák hatalmi elit, noha eljárása nem előzmény nélküli. Fájón idézi fel ez az eljárás emlékezetünkben a második világháborút követő időszakot, a „hontalanság éveit”, amikor minden alapvető emberi jogtól megfosztva kényszerültünk élni szülőföldünkön.
Követeljük, hogy helyezzék hatályon kívül a Tt. 250/2010 számú törvénymódosítással bevezetett rendelkezéseket, különös tekintettel az állampolgárságról szóló törvény 9. §, (16) bekezdésére, mivel az véleményünk szerint ellentétben áll a Szlovák Köztársaság Alkotmánya 5. cikkelyének, (2) bekezdésében foglaltakkal és általában véve a jogállamiság elvével.
Követeljük, hogy akit a kifogásolt törvényi rendelkezések alapján, akarata ellenére megfosztani kívánnak szlovák állampolgárságától, zaklattak és/vagy pénzbírsággal fenyegetnek, azt törvényben kárpótolják, mégpedig a szlovák állampolgárság visszaadásával, továbbá erkölcsi és anyagi szempontból is!

Rimaszombatban, 2011. december 13-án

HE, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”31516, 31388, 31529, 31486, 31540″}

{phocagallery view=category|categoryid=352|limitstart=0|limitcount=0|type=1}