Január huszadikáig pályázhatnak a fiatal magyar oktatók az EMMI és az ELTE által kiírt oktatói ösztöndíjra, amely határon túli magyar oktatók részére, a 2016/2017-es tanév tíz hónapjára szól. A támogatás havi összege személyenként ötvenezer forint, azaz ötszázezer forint a tanév egészére, amely egy összegben kerül kifizetésre a tanév végéig.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem az ösztöndíjjal a határon túli magyar felsőoktatási intézményekben oktató és kutató fiatal, később tudományos fokozattal rendelkező ún. minősített oktatók számának növelését célozza, így segítve a határon túli magyar nyelvű felsőoktatás minőségi fejlesztését.

Az EMMI és az ELTE közösen kiírt pályázatára jelentkezhetnek azok a szlovák, ukrán, román, illetve szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek, akik a 2016/2017-es tanévben szülőföldi felsőoktatási intézményekben oktatói tevékenységet folytatnak.

Szlovákiában pályázhat minden olyan, 2016. július 1. napján a 40. életévét be nem töltött szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2016/2017-es tanévben valamely szlovákiai állami felsőoktatási intézményben főállású oktatóként (munkaviszonyban) dolgozik. Pályázhat minden olyan fiatal magyar nemzetiségű oktató, aki órarenden kívüli rendszeres dokumentálható oktatói tevékenységet végez főállású oktatóként vagy kutatóként (konzultációt, tutoriális vagy szaknyelvi képzést) magyar nyelven, olyan egyetemen és olyan képzésben (szakon), ahol a tanévben órarend szerint nincs magyar nyelvű oktatás.

A pályázati kiírás tartalmát az EMMI és az ELTE együttműködve dolgozta ki. A pályázatot Felvidéken a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) révkomáromi irodája lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2017. január 20., déli 12.00 óra. Pályázni a pályázati adatlap és a hozzá tartozó publikációs melléklet kitöltésével és beküldésével lehet. A pályázati kiírás, az adatlap, valamint a melléklet a www.szakc.sk oldalon a „Pályázatok” menüfül alatt található, valamint INNEN is letölthető.

A pályázatokat – ajánlott küldeményként – postai úton Szlovákiában az alábbi címre kell küldeni, vagy személyesen leadni: Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért, 945 01 Komárno, Námestie Kossutha 3. P.O.Box 48.
A határidő minden esetben a beérkezés időpontját jelenti. A pályázat benyújtásával kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség!

Az érdeklődők a SZAKC komáromi címén és a 0908 116 931-es telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást az ösztöndíjpályázatról, a pályázati adatlapról, a pályázati jelentkezésről, valamint a szerződésről.

A pályázásból kizáró feltételek

  • Nem pályázhatnak a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó személyek.
  • Nem pályázhatnak a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek.
  • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a pályázat benyújtásakor még nem vettek részt a doktori (PhD/ DLA vagy azzal egyenértékű) képzésben (azaz beiratkozott doktorandusz hallgatóként még meg sem kezdték a doktori képzést).
  • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik csak a magyarországi felsőoktatási intézmények határon túli kihelyezett képzésében folytatnak a fenti feltételeknek megfelelő oktatási tevékenységet.
  • Nem pályázhatnak a Magyarországon államilag támogatott doktori képzésben résztvevő személyek.
  • Nem részesülhetnek ösztöndíjban azok, akik a 2016/2017-es tanév időtartamára az EMMI és az ELTE más közös pályázata alapján ún. miniszteri ösztöndíjban vagy a szülőföldi mester (magiszteri, specialista) vagy doktori képzésükre tanulmányi támogatásban részesülnek, valamint más nemzetközi egyezményen alapuló, vagy más magyar állami ösztöndíjban, támogatásban részesülő személyek.
  • Nem pályázhatnak az ösztöndíjra azok a román állampolgárságú fiatal oktatók, akik jelen pályázati kiírást megelőző időszakban kétszer vagy annál többször részesültek az EMMI és a Balassi Intézet által kiírt pályázatokon a fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíjban.