A három díjazott Komárom polgármesterével, Keszegh Bélával (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Rendhagyó módon került sor Komárom Város legrangosabb kitüntetéseinek átadására június 12-én késő délután. A Komárom díszpolgára címet Erdélyi Géza korábbi református püspök érdemelte ki, Pro Urbe díjban Kollár Zoltán vállalkozó és Kustyán Ilona nyugalmazott gimnáziumi tanár részesültek. Életük, tetteik, Komárom történelmi múltjához méltó munkásságuk tette őket érdemessé a város által adományozható legrangosabb díjak átvételére.

Hagyományosan eddig mindig április 26-án, a Komáromi Napok keretében, Észak- és Dél-Komárom közös ünnepi képviselő-testületi ülésén adták át a város legrangosabb elismerését, a Pro Urbe díjat, és a Díszpolgári oklevelet, ám a járványügyi helyzet miatt idén megtört a hagyomány. Dél-Komárom például idén nem adományozott Pro Urbe – díjakat, ám az észak-komáromi képviselő-testület úgy döntött, bár nem a szokásos napon, de idén is kiosztják az elismeréseket. Polgármesteri díjban azonban 2020-ban sem szervezet, sem egyén nem részesült.

Szűk körben adták át a város legrangosabb díjait (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Tegnap délután a belvárosi Klapka étteremben szűk körben került sor az ünnepélyes díjátadóra. Elsőként Erdélyi Géza korábbi református püspök „írta be magát” a város krónikájába. Szavai szerint a megtisztelő díszpolgári címet szolgálata elismerésének tekinti. Hozzátette,

magáénak érzi a várost, mely 1951 óta, gimnáziumi éveinek megkezdése óta második otthona görbe utcáival, nagy templomaival, a várral és az itt folyó Dunával.

Életútjában kiemelkedően fontosnak jelölte meg tanárainak szerepét, akik szerinte új erőt adtak számára. A Szlovákiai Magyar Keresztyén Egyház korábbi püspöke, a felvidéki magyar nyelvű lelkészképzés segítője a várossal kapcsolatban idézte Ézsaiás prófétát: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy” – Komárom, tette hozzá.

Pro Urbe – A Városért díjazottak

Kollár Zoltán vállalkozó évek óta önzetlen segítője a legkiszolgáltatottabbaknak. Rászorulóknak, hajléktalanoknak biztosít élelmiszert, ruhát, szervez ételosztást. 2014-ben a “Jó Vállalkozó” országos elismerés különdíjában részesült, emellett még abban az évben Polgármesteri díjat is kapott.

Elvitathatatlan érdeme, hogy a városban működő történelmi egyházak összefogtak, és együtt végzik a karitatív szolgálataikat, így elérve a leginkább rászorulókat.

A helyi zsidó hitközség aktív tagja és támogatója azonnal felajánlotta a díjhoz járó pénzjutalmat (670 euró) a rászorulóknak. Köszönő beszédében hangsúlyozta, a díjat nem magának, de a vele együtt önkéntesen dolgozók elismerésének tekinti.

Kustyán Ilona nyugalmazott gimnáziumi tanár neve az elmúlt évtizedekben megkerülhetetlen Komárom kulturális életében. A magyar-latin szakos tanár négy évtizeden keresztül tanította a komáromi gimnazistákat. A díjátadón úgy fogalmazott,

minden perce Komáromhoz kötődik és élete ajándékaként éli meg, hogy taníthatott.

Tősgyökeres komáromiként a város kulturális hagyományainak, történelmi múltjának ápolását is felvállalta, a kezdetektől aktív tagja a 2001-ben újjászerveződött Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesületnek. Beszédében úgy fogalmazott, nem elég tanítani, de szolgálni kell a felvidéki magyarságot.

Az ünnepi rendezvényen elhangzott méltatások teljes szövege itt olvasható:

Erdélyi Géza  – Kövesdi Károly újságíró megfogalmazásában „a szó legjobb értelmében vett közösségi, közösségépítő ember”, 1937-ben született az Ung-vidéki (a Nagymihályi járásbeli) Abarán.  A lelkészcsaládból 1951-ben került a Komáromi Magyar Tannyelvű Gimnáziumba, ahol 1954-ben érettségizett le. Prágában, a Károly Egyetem teológia karán, később pedig a prágai Cseh Műszaki Egyetemen művészettörténetből szerzett diplomát. 1960 őszén Rimaszombatba, a Zsinati Elnökség sajtótitkári posztjára került, de fiatal segédlelkészként, gyülekezeti szolgálatot is végzett. A hetvenes éveket Rozsnyón töltötte, ahol a lelkészi szolgálat mellett a betléri Andrássy kastély könyvtárát rendezte és sokat tett a kastélymúzeum idegenforgalmának föllendítéséért is.

Erdélyi Géza lelkész a város díszpolgára lett (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

1996-ban került a Szlovákiai Magyar Keresztyén Egyház élére, ahol két cikluson át dolgozott az egyházkerület újjáépítésén, a gyülekezeti birtokok, épületek, templomok visszaszerzésén, az iskolák renoválásán, menházak alapításán. 2001-től a Magyar Református Egyházak Konzultatív Zsinatának elnöke.

Céltudatos tevékenysége nagyban elősegítette a Calvin János Teológiai Akadémia létrejöttét, majd 2004-ben történő betagozódását a Selye János Egyetem struktúrájába. Ezáltal a magyar nyelvű lelkészképzés feladatát az egyetem Református Teológia Kara vette át, bebiztosítva a képzés állami akkreditációját.

Erdélyi Géza sokoldalú közösségépítő szolgálatát számos elismerés, kitüntetés is jelzi. Többek közt díszpolgára szülőfalujának, Abarának, Szalócnak, Rozsnyónak és Tornaljának, birtokosa Rimaszombat Város Díjának. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház  Pálóczi-Czinke István-díjban részesítette. 2018-ban Magyar Örökség-díjban részesült.

Kollár Zoltán, a komáromi nehéz sorsú, fedél nélküli emberek segítője 1954-ben született Komáromban. Gyermekkorát Csallóközaranyoson töltötte, majd a komáromi gépipari szakközépiskolában érettségizett. Dolgozott a hajógyárban, az idegenforgalmi vállalatnál, vezette a pati fürdőt és üzemeltette az Amfiteátrumot.

Ma kereskedelemmel foglalkozik és a képviselő-testület mellett működő szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság aktív tagja. Kollár Zoltán szerint mindenki a saját lelkiismerete, saját értékrendje szerint alakítja a saját életét. Az ő létfilozófiája: „ott segít az ember, ahol tud”.

Kollár Zoltán vállalkozó a Pro Urbe-díjjal (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Ezt tettei bizonyítják a legkifejezőbben: 2012 óta szervezi a hajléktalanok számára az  „előkarácsonyi ebédet”, amihez azóta sok támogatót is talált. Elérte, hogy a városunkban működő öt egyházi intézmény együtt folytatja a hajléktalanok érdekében végzett karitatív szolgálatot, és tizenhárom étterem tulajdonosa is segíti a munkájukat. A pillanatnyi segítségnyújtáson kívül nagy igyekezettel segíti a hajléktalanok polgári életbe való visszailleszkedését is.

A nagycsaládosok számára szervezett különböző gyűjtések koordinátoraként is dolgozik, az általa vezetett élelmiszerboltokban pedig bármikor lehetőség van élelmiszert adományozni a rászorulók számára. Kollár Zoltán a helyi zsidó hitközség aktív tagja és támogatója, (aki) sokat dolgozott a Menház helyreállításán is.  Rendszeres támogatója a város kulturális életének, a Jókai Színház bronz fokozatú mecénása. Több önkéntessel együtt részt vett a singellői park felújításán, szívügyének tekintette a kettes lakótelep közvilágításának kiépítését is. Munkája elismeréseként Komáromban 2014-ben Polgármesteri díjban részesült.

Kustyán Ilona, akinek neve sok száz gimnazista számára jelent egyet az igazi pedagógus egyéniséggel, akinek hatására számtalan diák megszerette az irodalmat, akinek köszönhetően életre szóló barátságot kötött a könyvekkel, a regényekkel és a versekkel. Kustyán tanárnő 1949-ben született Komáromban.

A mai Selye János Gimnázium épületéhez kötődik életének szinte minden szakasza, hiszen az általános iskolát is itt kezdte 1956-ban, ide járt gimnáziumba, s 1981-től az iskola magyar-latin szakos tanáraként az épület falai közt dolgozott 2013-ig. 1986 és 1991 között, majd 2001-től nyugdíjba vonulásáig az igazgatóhelyettesi tisztséget is betöltötte. Tizenkét éven keresztül vezette a magyar nyelvet és irodalmat tanítók munkaközösségét, közben a magyar nyelv és irodalom országos tantárgy-bizottságának is tagja volt.

Kustyán Ilona nyugalmazott gimnáziumi tanár szintén Pro Urbe-díjban részesült (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Részt vett a módszertani napok szervezésében, feladatlapok, tesztek kidolgozásában. 1992-től a Szép magyar beszéd versenye kerületi fordulóinak szervezésében is vezető szerepet vállalt. A Calvin János Teológiai Akadémián és megalakulása után a Selye János Egyetemen is oktatott latin nyelvet. A tanárnő pedagógiai munkája mellett a város kulturális hagyományainak, történelmi múltjának ápolását is felvállalta. Munkája elismeréseként Komáromban 2005-ben Polgármesteri díjban részesült és 2009-ben a pedagógus életpálya kategóriában a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége díját is megkapta.

Kustyán Ilona 2000-2005 között az újrainduló Jókai Egyesület elnökségében is vállalt feladatokat, s jelenleg az egyesület titkáraként vesz részt Komárom kulturális életében, az egyesület által szervezett rendezvények aktív szereplője.