Mennyi drága és örökzöld levelet sodort már elém a Szél, Isten Lelke az elmúlt évtizedek alatt! Csodálkozva szemlélem hetvenöt évem magasleséből, meg a budaörsi Kőhegy magasából, hogy ezek az örökzöld levelek bizony nem lefelé hullnak, hanem legyőzve minden lefelé húzó szennygravitációt, könnyedén libbennek egyre feljebb, az adventi csillagboltozat magasába – emberi szellem az Örök Szellemhez, Istenhez.

Írók, költők, művészek, filozófusok, teológusok, különös sorsok sorjáznak a Szentlélek-Szél fuvallatában. Itt az ideje, hogy karácsonyváró csendemben első számadásomat elvégezzem.

Azokról, akik a nagy Ismeretlent, a teremtett Létet és benne az emberi sorsokat úgy fejtegették rétegről-rétegre, miként egykoron a dudari bánya mélyében láttam a frontfejtő vájárok elképesztően nehéz és mégis csodálatra késztető munkáját. Ahogyan fejtőkalapácsuk alatt a mélyben a szénrétegek sorra leomlottak.

Az emberi szellem nagy Ösztönzője, a Szentlélek kultúrateremtő fáradhatatlanságának köszönhetem szellemi háromszögeimet, olyan alkotókat, akik életemre, gondolkodásomra, hitemre mindeddig hatással voltak.

Akik a Szentháromság Isten szellemuniverzumába ágyazottan, onnan táplálkozva, égi energiák és mennyei üzenetek emberi közvetítőiként léptek be a téridő egy-egy pontján a földi szellemtörténetbe. Itthon és más honokban. És otthonomban

A szellemi háromszögek egyes alkotóit ez az önmagukon túli, túlmutató transzcendens, isteni beágyazottság és állandó Szentháromság-vonzásban élés-alkotás jellemzi. Rövidre fogva hetvenöt évem tapasztalat folyamát, a szellemi közös többszörösből most elsőként ezt az intellektuális háromszöget rajzolom fel: a háromszög csúcsán Dag Hammarskjöld (DH), Isten diplomatájának neve ragyog. A háromszög vízszintes szárának bal csúcsszögében Christoph Stückelberger (CST) neve áll, a jobb oldali csúcsszögben pedig Pilinszky Jánosé (PJ). Éteri hangolású, csillagcsöndre nyíló gondolataik fenyőerdejéből adventi-karácsonyi üzeneteket hozok most az Olvasók elé. Adventi ajándékként.

Genf – New York – Budaörs élő háromszöge útjelzőkkel

Dag Hammarskjöldöt, az ENSZ második főtitkárát, a svéd hívő evangélikust és Christoph Stückelberger zürichi református etikaprofesszort, a globethics.net szellemi, erkölcsi világháló létrehozóját említem először. Azt a különös intellektuális és spirituális kapcsolatot, a Lélekben születő, s az alkotók nagy idői és földrajzi messzesége ellenére is hitbeli, gondolati egyidejűségben és szinkronitásban kifejeződő lelki rokonságot, amit csak csodálni tudok, valahányszor rájuk fut az emlékezésem. Így dolgozni csak Isten tud, ahogyan ezt rajtuk keresztül (is) tette/teszi. Miért? Mert Hammarskjöldnek 1961-ben bekövetkezett tragikus repülő szerencsétlenség okozta halála után az ENSZ palota 38. emeletén lévő dolgozószobája páncélszekrényében megtalálták azt az imanaplót, gondolatgyűjteményt, amit szinte mindennapi Istenre gondolása és felelős munkája gyújtópontjában jegyzett le különféle műfajban.

Ennek címe svéd, angol, német és magyar nyelvű kiadásban is ez: ÚTJELZŐK.

Vaegmaerken – Weg-Zeichen. Jó 50 évvel e spirituális napló után Stückelberger professzor Genfben megírta és kiadta a maga Weg-Zeichen-jét. Az evangélikus Isten diplomatája után félszázaddal a református tudós 100, majd három évvel később 111 gondolatkristályt publikált a mindennapok etikájáról, a napi hitkoordináták között megélt reflexiókkal a világ, hazája, egyháza, az emberi lét éppen időszerű történéseinek létfejtő szentenciáiként. Iránytűnek szánva hívő és nem hívő embereknek, hogy elgondolkodjanak és a maszkabál világ álarcai mögé pillantsanak. Budaörs pedig úgy kerül a különös históriába, hogy 2005-ben itt élve, írtam meg Isten diplomatájának életéről és eszmefuttatásai lefordításával könyvemet (Isten diplomatája címmel). Csoda volt, hogy feleségem, Röhrig Klaudia lelkésznő egykori svájci egyetemi gyakorlata helyén, a Zürich melletti Rüschlikonban járva, akadt kezembe Hammarskjöld életéről néhány könyv. Nem tudtam ösztönzésüknek ellenállni, mert magyarul semmi nem volt őróla. Majd pár hónappal a Covid19 kitörése előtt Zürichben meglátogattuk Stückelberger professzort, aki feleségemnek évfolyamtársa volt a bázeli református egyetemen, sőt még együtt írtak szemináriumi dolgozatot Lochmann professzornál Isten Országa etikai kérdéseiről. Látogatásunk végén professzor testvérünk megajándékozott gondolatkristályai két kötetecskéjével. Ma is elképedve ámulok el azon, milyen titokzatos az a szellemi háromszög-hálózat, aminek csúcsa valójában az égi világba vész el tekintetünk elől. S amin át mégis a Szentlélek vezetése, jótékony szétáradása, multiprezenciája (sokhelyszínű jelenléte) kapcsolja össze gondolkodásunkat és földi tereken túlra mutató sorsunkat.

A professzornak a Covid világjárvány alatt írt 600 oldalas etikáját, a globalance-t volt módom itt a mi Felvidék.ma felületünkön is ismertetni. Etikus gondolkodásának keresztyén egyetemességét és politikai, nemzeti határokon átívelő, az emberszívek egyetemes igényeiig aláhajló gondolatait meghívott tudósként Nigériában, Kínában, Oroszországban és Genfben egyaránt nagy érdeklődéssel hallgatják az egyetemeken.

Megtiszteltetésnek tartom, hogy eszmerendszeréről, a digitális korban is emberarcú etikájáról a Confessio c. református folyóiratban írhattam, amit a globethics.net méltónak tartott arra, hogy angolra fordítsák és közzé tegyék a Journal of Ethics-ben.

Gondolatkristályok a svájci, majd a svéd útjelzőkből

Hívő alázat és mérnöki alaposság jellemzi Stückelberger lelki kincsestárát.

Lélektől inspirált gondolatait ilyen témacsoportokba szedte: Érzékek-Értelem-Teremtés; Jó és Gonosz Tettek; Élet-Életbontakozás-Életszakaszok; Igazságosság-Szegénység-Gazdagság; Kapcsolatok és Szeretet/Szerelem; Gazdaság-Politika-Kultúra; Lelkiség-Hit-Tudás. Visszautal nagy ösztönzőjére, Hammarskjöld hasonló című szellemi naplójára, s hozzáteszi: „Hivatásos etikusként az életem során nyilvánvalóvá vált: az etika életre mutató iránytű”. Ez úgy valósul meg, hogy az Isten Lelkétől felhangolt belső hangra és a másik emberre figyelünk állandóan. Életre mutató, egyszerre istentiszteletben és embertiszteletben megvalósuló keresztyén útmutatójából néhány gondolat következik. Ezek nem versek, de a gondolatfordulatokat követő versformájú tagolásban jutnak leginkább érvényre. Az eredeti tagolást itt folyószöveggé változtattam, egy egységen belüli gondolatmenetet törésjellel / jelöltem. A gondolatszakaszok elválasztását a folyószövegben egy sortávolságnyi különbséggel jelzem. E remek kristálytöredékeket Genfben, reggelente a buszon ülve, a Szociáletikai Kutatóintézet felé tartva, kis naptárába jegyezte le. Miként Hammarskjöld, aki a repülőgép katasztrófáig mellényzsebében vitte magával kis naptárát, s fordította abba Kempis Tamás Krisztus követésének szövegeit és a maga Isten felé szálló gondolatait.

Háromszög kapcsolat

Önmagunkat helyesen szeretni/Embertársunkat helyesen szeretni/Istent szeretni. Ez a keresztyén etika/háromszög kapcsolata.
Mégis,/hogyan szeretjük helyesen a Magasságost?/”Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő Fia, Jézus Krisztus nevében, és szeressük egymást” (1János 3,23).Ez az egyszerű keresztyén etika hármas-egy titka:/bízni az Ő bölcsességében, és rábízni magunkat az Ő vezetésére.

Keresztyén ember és a kultúra karácsony felől nézve

Karácsony Isten testet öltésének ünnepe,/a Palesztinában megtörtént inkarnáció ünnepe.
Krisztustól a keresztyénségig vezető út ez:/inkarnáció és beágyazódás a kultúrákba,/a testet öltés befogadása a különféle kultúrákba.
Először is Közel-Keleten és Észak-Afrikában,/majd Dél-Európában és Dél-Indiában./Ma világszerte a legkülönfélébb hagyományok között./A bibliafordítások segítségével, immáron 2798 nyelven (ez 2012. évi adat – ford.)
Krisztus beletestesül, beleágyazódik a kultúrába./Majd Ő ezután átformálja belülről a kultúrát./A keresztyén etika ezért mindig a környező kultúrára tekintő,/ azt sóként és kovászként belülről átható kultúra./Így történik meg Isten kulturális testet öltése.

Spirituális etika

Mélyet lélegezz,/hiszen a boldogmondások zengik/Isten áldó teljességét,/és hálaadásra hívnak minket is.
Isten Lélek-energiáihoz odahajózva,/Igéjének acélkötelékével összekapcsolódva,/derűt árasztva,/biztató emberi szavakra nyitva ajkunkat,/igaz elemzések megállapításaival/tesszük a dolgunkat egyszerű szeretettel.

Szárnyra kelve és nagyot dobbantva, lendülettel felugorva,/könnyű lábakkal és mégis együtt/gyakoroljuk napról-napra a spirituális etikát.

Egyoldalú szeretet

Kölcsönös szeretet:/hallgatni és beszélni,/adni és elfogadni,/igazságosnak lenni és kiegyenlíteni,/ez az emberi oldal.
Egyoldalú szeretet:/akkor is odafigyelni, ha semmibe vesznek./Adni akkor is, ha nem fogadják el./Egyoldalú odaadással./Ez az isteni oldal.

Hála

Az etika fundamentuma, szilárd talapzata a hála.
A hála tanít meg a csodálkozásra,/óv meg a kapzsiságtól,/nyitja meg szívünket az együttérzésre,/a segítő tettekre./Szerénységre int,/útját állja az aggódásnak./A hála oldja fel a görcsösséget, s juttat jó megoldásokhoz./Ez az igazi életöröm forrása./S miként már a kutatások is felismerték: a hála meghosszabbítja az életet.
A hála annak a hitnek a szíve, középpontja, tengelye,/amely vallja: minden Isten ajándéka.

Álruha, lepel

Az etika világosságot ígér és ad./A sötét erők árnyékot borítanak mindenre./Csak azért keresik a világosságot,/hogy sötétségüket elleplezzék.

Az erkölcstelennek, a rossznak/gyakran van barátságos arca,/ami megejtően vonzó is lehet.

Figyelj jól!/ Az árnyék ma is keresi az etika álruháját!

(Fordítás Dr. Békefy Lajos és Békefy-Röhrig Klaudia)

 

(Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma)