Már hetedik éve szervezi meg az Ungi Református Egyházmegye a Presbiteri csendeshét alkalmait, amelyeken nagy számban vesznek részt a szervező egyházmegye lelkészei és presbiterei mellett a Zempléni Református Egyházmegye gyülekezeti elöljárói is.

Ez év őszén nagy találkozásra készült az Ungi és Zempléni Református Egyházmegyék lelkészi kara és presbiterei. A 2000-től, immár novemberi és februári időpontokban megszervezett közösségi alkalom meghívott igehirdetője néhai Dr. Csiha Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület nyugalmazott püspöke volt, aki az “Elveszni vagy megmaradni” témakörben kívánt szolgálniköztünk. A Mindenható az elmúlt hónapban elszólította szerettei és református közösségünk köréből a Püspök urat.
Az egyházmegye lelkészi kara úgy döntött, hogy 2007.november 12. és 16. között megtartja az alkalmakat, kegyelettel adózva a püspök úr emlékének, hűséggel hirdetve az igét. Mártha Géza esperes által elkészített ige-sorozat (4Mózes 22) alapján a két egyházmegye lelkészei tettek bizonyságot arról, miként tartotta meg Isten választott népét minden körülmények között. Nemzeti és egyházi életünk fontos kérdéseire keresett és kapott választ az estenkénti
alkalmakon résztvevő 70-90 főnyi közösség. Mint az eddigi hét évben mindenkor, a deregnyői Református Tanulmányi Központ ad otthont a rendezvénynek.
Református Újság, december