A Rákóczi Szövetség és az általa létrehozott Város és Vidéke Célalapok hosszú évek óta meghatározó szerepet töltenek be a felvidéki magyar közéletben és az anyanyelvi oktatás támogatásában. A Rákóczi Szövetség és az általa alapított Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány még 1990-ben indította útjára az ún. beíratási programot, méghozzá azzal a céllal, hogy egy felvilágosító kampánnyal elősegítse és ösztönözze a felvidéki magyar gyerekek magyar iskolákba és magyar óvodákba való beíratását.

Elsődleges cél, hogy egyetlenegy magyarul beszélő gyermek se vesszen el a magyar nemzeti közösség számára. A beíratási program a Magyar gyerek, magyar iskolába való jelszó jegyében zajlik és a magyar nemzeti öntudat megőrzését szolgálja. A kezdeményezés már az elmúlt időszakban is kiváló eredményeket ért el.

A Rákóczi Szövetség, a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány, továbbá a Rákóczi Szövetség által alapított felvidéki Célalapok, valamint a Célalapokat összefogó Szülőföldön Magyarul Társulás, mint ernyőszervezet, az egyik legfontosabb feladatuknak azt tekintik, hogy megfelelő felvilágosító kommunikációs kampánnyal, a magyar nyelvű oktatás-nevelés mellett szóló érvek sokoldalú felvonultatásával, az iskolák és óvodák és a gyerekek támogatásával elősegítsék a szülők döntését, hogy a magyar nemzetiségű gyermeküket magyar tannyelvű iskolákba, valamint óvodákba írassák be.

A korábbi gyakorlatokat követve az idén minden célalap lehetőségeit és a támogatások kiosztási időpontjaiban rejlő hatékonyságot figyelembe véve eldönthette, hogy mikor szervezi meg az ösztöndíj-átadási ünnepségeket az egyes alapiskolákon. A Szepsi és Környéke Társulás, a Kassa – környéki járásban működő Célalap úgy döntött, hogy az idén az őszi iskolakezdés idején adják át az ösztöníjakat. A Célalap szervezésében a társulás képviselői az iskolai év kezdetén, 2008. szeptember 9-én három magyar tannyelvű alapiskolában, Tornán, Buzitán és Szepsiben, a magyar iskolába íratott elsősöket és azok szüleit köszöntötték. A Bódva-völgyi régióban az idén 106 elsős vehette át a Rákóczi Szövetség ösztöndíját. A Szepsi és Környéke Társulás közvetítésével még a januári és februári beiratkozások idején kitöltött adatlapok alapján a régióban a magyar iskolába járó elsősök részesültek az ösztöndíjban. A szülőknek egy ösztöndíjszerződést és egy átvételi elismervényt kellett kitölteni és aláírni. Az említett településeken részt vett Zborai Imre, a Szepsi és Környéke Társulás titkára, megyei képviselő, Szpisák Zsuzsanna, a Magyar Koalíció Pártja Kassa – környéki járási titkára, valamint a Rákóczi Szövetség két képviselője Budapestről.

A Tornai Magyar Tannyelvű Alapiskolában az ösztöndíjak ünnepélyes átadásán összesen 28 gyerek részesült az ösztöndíjban, köztük 3 gyerek Tornaújfaluból, 23 elsős Tornáról és 2 gyerek pedig Zsarnóról érkezett. Az elsősöket és a szülőket Mgr. Molnár Andrea, az iskola újonnan kinevezett igazgatónője üdvözölte. Az ünnepség után utólag további két tornai kiselsős szülei töltötték ki az adatlapot az ösztöndíjra, akik a magyar alapiskolába íratták gyermeküket.

A Buzitai Magyar Tannyelvű Alapiskolában Mgr. Mohnyánszky Csilla, az iskola igazgatónője üdvözölte az egybegyűlteket, aki szólt a beiratkozási program és az ennek keretében elindított ösztöndíj-akció sokéves tapasztalatáról, kiemelte a magyar iskolaválasztást ösztönző célkiküldést és az anyaország szolidaritását azon családok iránt, akik vállalják gyermekeik magyar anyanyelvű óvodába és magyar anyanyelvű iskolába történő járatását. Az ünnepségen szólt a szülőkhöz a Kiss Péter, a Rákóczi Szövetség képviselője is, aki kifejtette: „A szlovákiai magyarság körében tapasztalható, a népszámlálási adatokban is tükröződő asszimiláció fékezésének, lehetőség szerint megállításának egyik kulcskérdése az iskolaválasztás. A beiratkozási program célja mindazoknak az érveknek, szempontoknak, egyéni megszólítással, közösségi programokon és a média segítségével az érintett szülőkhöz való eljuttatása, melyek szükségesek ahhoz, hogy a szülők magyarul beszélő gyermekeik hosszú távú érdekeit figyelembe véve helyes döntést hozzanak. Buzitán, az ünnepségen összesen 15 kis elsős, ebből 4 gyerek Alsóláncról, 2 Restéről, 3 Hím községből, 6 gyerek pedig Buzitáról vehette át az ösztöndíjat. A buzitai alapiskolán is akadt két gyermek, az egyik Hím a másik Komaróc községekből, akiknek szüleik utólag töltötték ki az adatlapokat az ösztöndíj átvételére.

A Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskolában megtartott ünnepségen az óvodások és az elsősök verssel és énekszóval köszöntötték a szülőket és a vendégeket. Itt megjelent Szepsi testvérvárosának, a magyarországi Karcag város önkormányzatának küldöttsége is, Szpisák Dezső, a Rákóczi Szövetség Karcagi Alapszervezetének vezetésével, akik szimbolikusan a karcagi vállalatok, cégek, és a magánvállalkozók, a magánszemélyek és a saját összegyűjtött pénzadományikat adhatták át az elsősök szüleinek. Az ünnepségen Mgr. Sirgely Andrea, az iskola igazgatóhelyettes-nője üdvözölte az egybegyűlteket, aki fontos motivációs tényezőnek tekintette a gyerekek részére felajánlott ösztöndíjat, ami egyrészt az adományozók részéről a család iránt megnyilvánuló szolidaritás kifejezője, másrészt hozzájárulás az oktatásnak a családot terhelő költségeihez. A meghitt ünnepségen szólt a szülőkhöz Kiss Péter, a Rákóczi Szövetség titkára és Zborai Imre, a Szepsi és Környéke Társulás titkára is, aki többek között kiemelte: „A Rákóczi Szövetség 2008-ban is, immár ötödik alkalommal újból meghirdette a beiratkozási ösztöndíj akcióját, amelynek fő célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a magyar iskolaválasztás fontosságára a Felvidéken. Beiratkozási ösztöndíj akciónk része annak az 1999 óta minden évben megszervezett beiratkozási programnak, amelynek célja, hogy az iskolaköteles gyermekek családjainak egyéni megszólításával és közösségi programok szervezésével elősegítse a magyarul beszélő gyermekek magyar tannyelvű iskolába történő beíratását. Az 2008/2009-es tanévre vonatkozó beiratkozási ösztöndíj akció feltételei megegyeztek az előző évivel. A Rákóczi Szövetség a Város és Vidéke Célalapokkal valamint az óvodákkal és iskolákkal együttműködve 10.000 Ft egyszeri beiratkozási ösztöndíjat ajánlott fel az iskolaköteles gyermekek családjai részére. Törekedtünk arra, hogy az ösztöndíj ajánlatot személyesen vagy levél útján közvetlenül partnereink közreműködésével eljuttassuk az érintett szülőknek. Az akció forrását ebben az évben is túlnyomórészt a magyarországi civil szervezetek, alapítványok és magánszemélyek teremtették meg adományaikkal, de növekvő számban jöttek adományok a nyugati világban élő magyaroktól és a felvidéki magyar közösség tagjaitól is.” A Szepsiben megtartott ünnepségen összesen 63 kis elsős, ebből 5 gyerek Péderből és 58 elsős pedig Szepsiből vehette át az ösztöndíjat.

Az ösztöndíjak ünnepélyes átadása után Köteles László, a Szepsi és Környéke Társulás elnöke, az MKP parlamenti képviselője így értékelte a sikeres találkozókat a kisiskolásokkal és azok szüleivel, és felhívta a figyelmet a magyar iskolaválasztás fontosságára:
„A magyar iskola olyan többletismeretek, és tudás megszerzését teszi lehetővé, amelytől elesik az a magyarul beszélő gyermek, aki nem magyar tannyelvű iskolában folytatja tanulmányait.
Akit nem magyar iskolába járatnak, annak magyarságtudata gyengül: magyar nyelvismerete megkopik, lelkét és szellemiségét nem erősítik az iskolában szerzett magyar történelmi ismeretek és a magyar kultúra (zene, irodalom) élményei egész életére lélekben szegényebb lesz. Az ilyen diák életének nagy részét nem magyar környezetben tölti, emberi kapcsolatai is a magyar közösségtől távolítják. Ezzel szemben, aki magyar iskolába jár, annak magyar barátai is lesznek és ezek a baráti kapcsolatok is, erősítik magyar identitását, szélesítik emberi kapcsolatrendszerét.
Ha a családban otthon magyarul beszélnek, de a gyermeket szlovák iskolába adják, fennáll a veszélye annak, hogy a diákot olyan szellemi behatások érik, amelyek otthon, a családban feszültséget hoznak létre, a harmonikus családi békét veszélyeztetik.
Aki magyar iskolában kezdi tanulmányait, annak számára sokkal nagyobb mozgástér nyílik későbbi tanulmányai során is. Egyetemi tanulmányait folytathatja Szlovákiában magyar nyelven, vagy ha olyan szakmát választ, amiben nincs Szlovákiában magyarnyelvű képzés, szlovákiai szlovák tannyelvű egyetemen folytathatja tanulmányait, továbbá Magyarország és Szlovákia együttes EU-s csatlakozása nyomán könnyen hozzáférhetővé válik számára minden magyarországi egyetem is.
Tudományosan sokszorosan bebizonyított tény, hogy az ismeretek megszerzésének leghatékonyabb módja az anyanyelven történő tanulás. A jelenlegi és még inkább a jövő tudásalapú társadalmában a minél nagyobb tudás fontos érvényesülési tényező. Sokféle felmérés igazolja, hogy már a korábbiakban is azok tudtak az életben jobban érvényesülni, akik anyanyelvükön szerezték meg a tudást.
Aki magyar iskolába jár és ennek megfelelően magas szintű magyar nyelvtudással rendelkezik, otthon érezheti magát az egész Kárpát-medencében. A szlovákiai magyar iskolák sokrétű, egyre bővülő partnerkapcsolatai magyarországi, sőt más Kárpát-medencei magyar iskolákkal is sokrétű baráti szálak létrejöttét eredményezi, ami nyilvánvalóan nem valósul meg, ha valaki nem magyar iskolában végzi tanulmányait.”

Zborai Imre, a Szepsi és Környéke Társulás titkára, megyei képviselő így elemezte a Rákóczi Szövetségnek és az általa létrehozott felvidéki Város és Vidéke Célalapoknak a magyar iskolaügy szolgálatában végzett tevékenységét:
„A magyar iskola versenyképes, mind a pedagógusok színvonala, mind a technikai felszereltség tekintetében, más iskolákkal szemben. Ez abból is fakad, hogy az iskola a szlovák államtól elnyert támogatás mellett Magyarországról is rendszeres támogatásban részesül, részben a Szülőföld Alaptól, részben a kialakított iskolai és önkormányzati partnerkapcsolatok keretében, továbbá a magyarországi civil szektor részéről.
A magyar Parlament által elfogadott kedvezménytörvény értelmében az iskolák és az iskola mellett működő szülői szervezetek minden évben jelentős támogatásban részesülnek és e támogatás felhasználása jelentős mértékben, csökkenti a szülőkre háruló, gyermekeik oktatásával és nevelésével összefüggő költségeket. A Pázmány Péter Alapítvány erre a célra a magyar iskolába járó gyermekek számától függően évenként mintegy 1,2 milliárd Ft támogatást kap a magyar államtól, amelyet pályázatok alapján juttat el az iskolákhoz, a szülői szervezetekhez és ezen keresztül közvetve a diákokhoz is.
Közvetlenül a diákokhoz jutott el több éves hagyományt folytatva az első osztályba beiratkozó diákok teljes évi tanszercsomagja, amelyet rendre a tanévnyitó ünnepségen adnak át a diákoknak. Erre a továbbiakban is minden évben számítani lehet, éspedig nemcsak az első osztályba beiratkozó diákok, hanem valamennyi diák esetében.
A kedvezménytörvény a magyar iskolába járó diákok részére tanulmányaik befejezéséig minden évben Magyarországon is kedvezményeket nyújt. A magyar iskolába járó, magyar igazolvánnyal rendelkező diákok a magyarországi diákokkal azonos diákigazolványt kapnak, amely jelentős utazási kedvezményeket és más kedvezményeket is biztosít részükre Magyarországon.
A magyar iskolába járó és ott magas szintű magyar nyelvtudást szerző diák számára Magyarország és Szlovákia együttes EU-s csatlakozása nyomán megnyílik a magyarországi munkaerőpiac. Minthogy a felvidéki magyarok túlnyomó többsége az amúgy is légiessé váló határok közelében lakik, természetes módon adódik a magyarországi munkavállalás lehetősége. A magyarországi területen dolgozó felvidékiek száma eddig is fokozatosan növekedett, ma már több tízezren élnek ezzel a lehetőséggel, és az új helyzetben ez a tendencia még csak fokozódik. A magyar nyelv felértékelődéséhez vezet az a tény is, hogy nagy számban települnek át magyarországi cégek Szlovákiába, hogy kihasználják a kedvező adózási feltételeket.
A Rákóczi Szövetség magyarországi civil szervezetek, Polgári Körök, cégek, magánszemélyek adományaira alapozva a több éves hagyománynak megfelelően 2008. évben is 10.000 Ft beiratkozási ösztöndíjat ajánl fel azon gyermekek számára, akiket szüleik magyar iskolába íratnak be. Az adományozók ezzel is ösztönözni szeretnék a magyar iskolába történő beiratkozást, és kifejezésre kívánják juttatni szolidaritásukat a határon túli magyar családokkal.”

Köteles László, az MKP parlamenti képviselője végezetül reményét fejezte ki a kitűzött célok elérésére:
„A magyar iskolaválasztásnak fontosságát aláhúzza egyrészt az a tény, hogy a Felvidéken magyarul beszélő gyermekek jelentős hányadát nem magyar, hanem szlovák iskolába járatják, továbbá, hogy a jelenlegi Szlovák Kormányban az oktatásügyi minisztert a magyarellenességéről ismert Szlovák Nemzeti Párt adja. Ezért intenzív munkára van szükség annak érdekében, hogy a magyar családokban a gyermekeket magyar óvodába és iskolába írassák be, ami a legfontosabb feltétele az eddigiekben tapasztalt asszimiláció megállításának.“

Szepsi. 2008. szeptember 10-én.

Felvidék Ma, Zborai Imre

Képgaléria