“És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.”
ApCsel 2,2 (Károli Gáspár fordítása)

A Szent Lélek érkezik, hogy megújítsa a Kárpát-medencét és a magyar lelkeket. Hogy a fény, a tudás és a szabadság népének a lelkét békével töltse el.
Kérjük a Jóisten segítségét, hogy a Kárpát-medencében minél több szeretetre épülő közösség jöhessen létre. Egy olyan régi-új kultúra, amely a sokszor kifosztott és megalázott, de mégis mindig győzedelmeskedő szeretetből építkezik.
“A mögöttünk hagyott hosszú tél után mégis megérkezik a tavasz és a szétáradó napfénytől ragyog majd a természet. A szívünk megtelik örömmel, felmelegszik minden sejtünk és újra átjár minket a megújulás féktelen energiája. Az ember nem a megállásra, a megalkuvásra született, hanem az örök megújulásra, tehát nincs miért megtorpannunk. Igenis, most is van értelme a küzdelemnek!
Mi most a küzdelem?
A tisztességes munka, a létező és összetartó közösségek védelme, újak létrehozása, a tévelygők tanítása, a végtelen türelem, a kitartás és a mindenek felett álló, a mindent megváltó szeretet. Bármennyire is szemben állunk a haraggal, a gyűlölettel, a mi válaszunk nem lehet ez, mert az alantas indulatok a semmibe vezetnek és egy örökös megosztottságot jelentenek.”

Bethlen Farkas
http://www.karpat-haza.hu/node/82

Felvidék Ma