Budakeszin vesznek végső búcsút október 13-án  a világ legidősebb magyar huszártisztjétől vitéz Nagy Kálmán nyugalmazott huszárezredestől, akit szeptember 21-én életének 101-ik évében szólitott magához teremtője.

Vitéz Nagy Kálmán nyugalmazott huszárezredes Nyiregyházán született 1909. december 8-án. Iskolai tanulmányait szülővárosában kezdte, s majd a budapesti főreálgimnázium elvégzése után a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémián folytatta, ahol 1931-ben avatták huszárhadnaggyá. Ezután hivatásos tisztként szolgált Nyiregyházán, Pápán, Munkácson, Nagyváradon és Rimaszombatban. Mint százados, 1939-ben részt vett Kárpátalja visszafoglalásában, 1941-ben az 1. lovasdandár harcaiban bajtársaival eljut a Dnyeperig. 1942-ben felettesei kinevezik a 20. felderitőosztály és huszárszázad parancsnokává, melynek székhelye a Rimaszombattól kb ½ km-re eső Szabatkapusztán lévő huszárlaktanyában volt. Kezdeményezésére a laktanya parkjában leplezték le a második világháború első huszár hősi emlékművét 1943. október 6-án, mely 33 hősi halált halt huszárnak állit emléket. 1944-45-ben részt vett a védelmi harcokban, melynek során a visszavonulás hosszú ideje következett, midőn a huszárszázad maradványai a Felvidéken és a Dunántúlon harcoltak. A háború után koholt vádak alapján kilenc hónapi vizsgálati fogság után fölmentik. A későbbiekben hadtörténeti és katonai irodalmi előadó a Honvédelmi Minisztériumban, publikált és számos előadást tartott a rádióban. 1956. október 1-től az újonnan szervezett Zrinyi Miklós Katonai Akadémia hadtörténeti tanszék helyettes vezetője lett. Szerepet játszott az 1956-os forradalmi megmozdulásban is. Mindszenty József hercegprimást ő menekitette ki a Országházból és kisérte be az amerikai nagykövetségre, melynek jutalma az államhatalmi szervektől első fokon 15, másodfokon 8 évi börtön. A JóIsten kegyelméből pedig ezen cselekedetéért még több mint ötven esztendőt kapott teljes fizikai és szellemi képességben. Hatvankét hónap elteltével az 1963-as általános amnesztia keretében került szabadlábra. Szabadulása után 1964-től a budapesti Zrinyi Nyomdában dolgozott 25 éven át mint nyomdai korrektor. Közben úgy itthon, mint Olaszországban történeti kutatómunkát is végzett. 1985 óta a Sárvári Huszármúzeum Baráti Körének elnöke és minden igyekezetével kapcsolatokat tart a többi huszárhagyományokat őrző és ápoló egyletekkel. 1989-ben rehabilitálták és a rákövetkező évben ezredessé léptetik elő. Ezt követően semmi harag nélkül példaértékű alázattal és kitartással aktivan kiveszi részét a tudományos közéletben. A Pilisi Turul Társaság kuratóriumi elnöke, A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Társaság Elnökségi tagja. A Széchenyi Kör és a Kárpátalja Baráti Körben aktiv munkát végez. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület örökös disztagjaként 1989 óta saját kutatási eredményeiről idős kora ellenére különböző őstörténeti-, övezeti találkozókon, egyhetes történelmi iskolákon több mint húsz helyen tartott történeti előadásokat, közte 12 határon túli magyar városban, községben. Hallgatói többször megtapasztalhatták tájainkon is /Dunaszerdahely,Kassa, Nagysalló, Rimaszombat, Rozsnyó/ a témában való felkészültségét, jártasságát, katonás de ugyanakkor udvarias, előzékeny modorát, jó kifejezőkészségét és nem utolsó sorban izes magyar beszédét. Több kiváló hadtörténeti munkát irt. Hadtörténeti, irodalmi és kutatómunkája során a huszárok történetével, a honfoglalás és kora hadtörténetével foglalkozik, főleg a lovas szempontokat figyelembe véve. Számos kitüntetés viselője. A harcokban szerzett érdemei elismeréséért kapott kitüntetései mellett 1998-ban elnyerte a ”Budakesziért” kitüntető emlékplakettet, 2004-ben Budakeszi diszpolgárává választották. Munkássága elismeréséül a Honvédelmi Minisztertől a Honvédelemért
Érdemérem I. osztályú kitüntetést kapta, 2004-ben a Huszár és Lovas Hagyományőrző Szövetségtől a hagyományok ápolásáért kitüntetést, 2005-ben az Igazolt Magyar Szabadságharcosok Világszövetségtől Hűség a hazáért kintüntetés Nagykeresztjét, 2005-ben a Mindszenty Társaságtól Mindszenty-érmét. A Honvédelmi Minisztérium 2009. december 11-én a huszárok doyenjének 100. születésnapja alkalmából nagyszabású emlékünnepséget szervezett a Hadtörténeti Intézet disztermében, melyen a több száz meghivott vendég mellett részt vett és köszöntötte az ünnepeltet többek közt az egykori gömöri huszárok még két élő bajtársa Vályi Gyula és Olexa József, Melegh Antal. Az ünnepség keretében a honvédelmi miniszter egy aranyszablyát adományozott a legöregebb magyar huszártisztnek vitéz Nagy Kálmán huszárezredesnek.
S befejeztetett. Immár vitéz Nagy Kálmán nyugalmazott huszárezredes úr életére is érvényesek a szentirás szavai „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nekem az Úr ama napon az igaz Biró.”
Nyugodjék békében!

Beke Zoltán, Felvidék Ma