palyazatiras

A Balassi Intézet pályázati felhívása a magyarországi és a szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók részére a Márton Áron Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programban való részvételre.

A pályázatok beadásának határideje: 2011. szeptember 30.
A pályázati anyag akkor tekinthető beérkezettnek, ha az adatlap és kötelező igazolások  a beadási határidőig postai – vagy személyes – úton a kiíró által megadott ügyfélszolgálatra hiánytalanul megérkezett.A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2011. október 15.
A kedvezményezett által aláírt támogatási szerződések aláírásának határideje: 2011. október 31.

A pályázat céljai:
Magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben a 2011/2012. tanévben tanulmányokat folytató hallgatók tutoriális képzése, tudományos-kutatási program biztosítása. A felsőoktatásban tanuló kiemelkedő tehetségű és szorgalmú külhoni magyar fiatalok tehetséggondozása. A program révén a BI MÁSZ feladata, hogy a tutor által értékelt és/vagy az oktatási intézmény által értékelt tudományos/művészeti igénnyel mérhető szakmai produktum elkészítését, vagy egyéb szakmai teljesítmény elérését a Programtanács döntése alapján támogassa.

Pályázhat:
Minden olyan külföldi állampolgárságú, a Magyar Köztársaság területén állandó lakcímmel NEM rendelkező magyar nemzetiségű személy, aki a 2011/2012-es tanévben valamely magyarországi vagy ausztriai, horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai felsőoktatási intézményben alap-, mester/magiszteri/specialista vagy egységes osztatlan képzésben folytat tanulmányokat és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. A pályázaton történő részvételnek nem akadálya a magyar állampolgárság (azaz a kettős állampolgárság) megléte, vagy az arra irányuló kérelem benyújtása.
Az a hallgató, aki a Balassi Intézettel szakkollégiumi jogviszonyban áll, vagy az a hallgató, aki vállalja, hogy a pályázat kedvező elbírálása esetén a 2011/2012. tanévben szakkollégiumi jogviszonyt fog létesíteni.
Az a hallgató, aki tanulmányait nem szakította meg két szemeszternél hosszabb időszakra és rendelkezik két lezárt félévvel, melyek súlyozott átlaga nem rosszabb 4.00-nál (vagy a magyarországitól eltérő érdemjegy rendszer esetén az adott országban a 4.00-nak megfelelő átlagnál).

Általános tudnivalók:
A Tehetséggondozó Szakkollégiumi Program egyéni munkaterv szerint végzett speciális képzést jelent, amelynek célja nem valamely kötött tanterv teljesítése, hanem a képzés során létrejövő, tudományos/művészeti igénnyel mérhető szakmai produktum.
A programban részt vehet:
–   az a „Famulus” (kezdő) pályázó, aki a pályázat kiírását megelőző tanévben nem vett rész a Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programban.
–  az a „Magister” (haladó) pályázó, aki a pályázat kiírását megelőző tanévben rész vett a Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programban és azt eredményesen teljesítette.
A programban részt vevő hallgató adott félévben köteles felvenni a tutoránál egy 2 kredit értékű konzultációt.
A hallgató köteles a Márton Áron Szakkollégium képzési kínálatából félévente legalább 2 kreditértékű tárgyat elvégezni, nyelvvizsga hiányában a nyelvi kurzusokat előnyben részesíteni.
A programba kerülést követően a teljesített kreditek alapján a hallgató ösztöndíjra jogosult, amennyiben teljesíti a Tehetséggondozó Szakkollégiumi Program Szabályzatának feltételeit. Az ösztöndíj 10 hónapra szól, legalacsonyabb mértéke 20 000 Ft/hó.
A programban részt vevő hallgató ösztöndíjszerződést ír alá az ösztöndíj adományozójával.
A Tehetséggondozó Programban részt vevő azon hallgató, aki legalább 5 kutatási és publikációs kreditet szerzett, BI MÁSZ Tehetség Oklevelet kap, amely – a teljesített kutatási és publikációs kreditek részletes felsorolása mellett – tanúsítja a programban való részvétel sikerességét.
A pályázó hallgatók tudomásul veszik, hogy az ösztöndíj folyósításának kötelező alaki feltétele a magyarországi adóazonosító jel és a magyarországi bankszámlaszám megléte, melynek megszerzésével kapcsolatban az Ösztöndíjas köteles eljárni.
A pályáztatás előkészítési és döntés-előkészítési (a benyújtott pályázatok értékelési és minősítési) feladatainak ellátására testületi állásfoglalást hozó BI MÁSZ Értékelő Bizottságot kell létrehozni.
A támogatással és a támogatottakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma bonyolítja.

Szükséges mellékletek, igazolások:Magyar nyelven pontosan kitöltött és megküldött pályázati adatlap, mely kizárólag a Balassi Intézet elektronikus ügyfélkapu felületén keresztül érhető el: http://sao.bbi.hu/.
A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg aláírva, a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt postai úton, vagy személyesen a megjelölt határidőig benyújtja a megadott  elérhetőségek valamelyikén.
FONTOS! Azoknak a pályázóknak, akik rendelkeznek MÁSZ Neptun kóddal nem kell külön regisztrálniuk, a Neptun kóddal tudnak belépni a pályázati felületre.
Hallgatói jogviszony fennállásról szóló hiteles/eredeti igazolás (2011/2012-es tanév őszi, majd tavaszi szemeszter).
Hiteles/eredeti igazolás az utolsó két lezárt tanulmányi félév index oldalairól; ennek hiányában index bemutatása, vagy a tanulmányi félévek eredményeinek ETR-ből/NEPTUNBÓL történő hiteles igazolása –
Szakmai ajánlás (melynek tartalmaznia kell az ajánló nevét, intézményének nevét és címét) magyar nyelven.
Az ajánló/tutor által jóváhagyott munkaterv.
A magyar nemzetiség igazolása. (e célra alkalmas minden olyan dokumentum, amelyből a magyar nemzetiség megállapítható) – a hiteles dokumentum egyoldalú, a pályázó által tett jognyilatkozattal pótolható.)
Honosítási okirat, vagy születési anyakönyvi kivonat másolata.
Lakcímkártya, vagy egyéb hivatalos dokumentum másolata, mely bizonyítja a pályázó állandó tartózkodási helyét.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:
Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon, illetve a pályázathoz benyújtott mellékletekben valótlan, hamis adatot szolgáltat, vagy valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
A pályázatokról a döntést a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül.
A pályázati elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén a pályázó a Balassi Intézet főigazgatójához fellebbezhet, a főigazgató döntésével szemben fellebbezésnek nincs helye.
A pályázó a megítélt támogatás, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető, amennyiben a támogatott a pályázati felhívásban vagy a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat megszegi.

A pályázatokat személyesen az alábbi címek valamelyikén lehet leadni:
Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégium – Budapest
1037 Budapest, Kunigunda útja 35.
Tel: (1) 368-8860/294
e-mail:
molnarf@mad.hu

Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégium – Debrecen
4027 Debrecen, Egyetem sugárút 13.
Telefon: (52) 536-722
e-mail:
masz@delfin.unideb.hu

Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégium – Pécs
7634 Pécs, Rácvárosi út 70.
Tel: (72) 251-637
e-mail:
vazsonyi_otto@masz.pte.hu

Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégium – Szeged
6725 Szeged, Kálvária sugárút 87.
Tel: (62) 420-140
e-mail:
kanyari@mad.hu

A postai úton – ajánlott küldeményként – érkező pályázati anyagot az alábbi címre lehet eljuttatni:
Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium
1037 Budapest, Kunigunda útja 35.
„Tehetséggondozó Szakkollégium” jeligére

 

Felvidék.ma