Az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont és a királyfiakarcsai Magyarok Nagyasszonyát a Szent Koronával (Fotó: Felvidék.ma, archív)

November hetedikén kora este az Alsóbodokon indított havi imafolyam második szentmiséjére gyűltek össze a hívek az Esterházy János Zarándokközpont Szent Kereszt felmagasztalásáért kápolnájában.

Az Esterházy János Szülőföldjéért Alapítvány és a Pázmaneum Társulás szervezésében megvalósult áhítaton Nagy Gábor Emmanuel atya mutatta be a szentmisét. A kápolna megtelt, utána pedig sokan gyújtottak vértanúnkra és a kápolnaépítő Paulisz Boldizsárra emlékezve mécseseket.

Hogy olvasóink is bepillanthassanak a léleksimogató együttlét hangulatába, a könyörgésekből idézünk töredékeket.

…Istenünk, Mennyei jó Atyánk, tartsd meg kisebbségben élő népünket, hogy hozzád való hűségében megőrizhesse két legnagyobb kincsét: hitét és nemzeti önazonosságát ma, és élete minden napján!

Vértanúink érdemeire kérünk, add meg a közép-európai nemzetek megtérésének, megbékélésének és egységének kegyelmét, hogy az itt élő népek egymással kiengesztelődve össze tudjanak fogni a keresztényi hit védelmében.

Áldd meg családjainkat, add, hogy a férfiak és nők elfogadják a családi élet és a gyermekáldás tőled kapott szent ajándékát. Az első magyar Szent Család, István, Gizella és Imre herceg közbenjárására kérünk, orvosold a széthullott családok sebeit, és segítsd meg a szülőket, hogy gyermekeik nevelését az a tőled kapott felelősség hassa át, amellyel előmozdíthatják magyarságunk családokra épülő megmaradását és boldog jövőjét.

Esterházy János börtönökben való nélkülözéseinek érdemeire kérünk, szabadítsd meg népünket a mammon és minden más függőség rabságából. Ébreszd fel minél több emberben a társadalom peremére szorultak és kiszolgáltatottak iránti szolidaritás és együttérzés lelkületét.

Adj, Uram örök nyugodalmat elhunyt testvéreinknek, közülük is kiemelten kérünk a zoboraljai magyarságért élő és dolgozó, nemrég elhunyt Maga Ferencnek, s e szent hely építőjének, Paulisz Boldizsár testvérünknek lelki üdvéért, és a te országodba való bebocsátásukért.

Urunk, hálát adunk neked Marek Jedraszewski krakkói érsek atyáért, s azért a kegyelemért, hogy kérésére a Szentszék engedélyezte a te vértanúd, Esterházy János boldoggá avatási folyamatának megindítását! A Te akaratodba és kegyelmedbe ajánlva a per lefolyását, engedd, hogy János testvérünket is a Te szentjeid körében tisztelhessük!

És végül, kérünk Urunk, áldd meg az Esterházy János Zarándokközpont fenntartóit, mutasd meg e szent hely küldetését, s add, hogy szent akaratod szerint működhessen. Engedd meg, hogy ez a központ Esterházy János lelkületét sugározva megerősítse ide látogató testvéreink Hozzád és egymáshoz való tartozását. Hallgass meg, Urunk!…