Fotó: Szepsi Római Katolikus Esperesség

2020. június 30-án a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont növendékei, pedagógusai, a szülők és iskolabarátok jelenlétében közösen adtak hálát az elmúlt tanév kegyelméért.

Mialatt az egyházi előjárók az oltárhoz vonultak, Schreiber István, okleveles kántor orgonakíséretében felcsendültek az iskolaközpont névadójáról szóló himnusz verssorai.

Fotó: Szepsi Római Katolikus Esperesség

1. Kassa városa útnak indítója, hosszú útra ment Salkaházi Sára, életét adva lőtték a Dunába, boldog örökké.
2. Rábízott az Úr tálentumot ezret, szóval és tollal új kincseket nyert meg, színes életét, világ forgatagját elhagyja mégis.
3. Szegények között, népet fölemelve, testvérként vigyáz minden üldözöttre, Krisztus szerelmét áradón árasztja sötét időkben.

Az istentisztelet bűnbánattal vette kezdetét. Urunk és Istenünk, hálát adunk és köszönetet mondunk neked minden jótéteményedért és bocsánatodat kérjük, ha lelki, szellemi és anyagi javainkkal rosszul sáfárkodtunk, ha engedetlenek, szófogadatlanok és hálátlanok voltunk, Irántad, szüleink, tanítóink és lelkipásztoraink iránt: Uram, irgalmazz – hangzott a fohász.

Majd a könyörgés: Urunk, Istenünk, öltöztess minket egyszülött Fiad erényeibe, és gyújtsd lángra bennünk az ő Szívének szeretetét, hogy képmására alakuljunk, és részesüljünk a megváltás örökké tartó örömében. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön – örökké. Ámen.

Az ünnepi igehirdetés szolgálatát Nt. Vargha Balázs, szádelői református lelkész végezte Szent Máté könyvéből /Mt 8,23-27/.

Fotó: Szepsi Római Katolikus Esperesség

Jézus egy alkalommal 23Bárkába szállt, s tanítványai követték. 24Egyszerre csak nagy vihar támadt a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a bárkát. Ő azonban aludt. 25Odamentek hozzá, fölkeltették és kérték: „Uram, ments meg minket, elveszünk!” 26Jézus ezt mondta nekik: „Mit féltek, kishitűek?” Aztán fölkelt, parancsolt a szélvésznek és a víznek, s nagy nyugalom támadt. 27Az emberek csodálkozva kérdezgették: „Ki lehet ez, hogy még a szélvész és a víz is engedelmeskedik neki?”

A hirdetett ige üzenetét, hogy minden jóért hálát adva, Istenbe és egymásba kapaszkodva, Jézus Krisztusra figyelve érdemes élni a gyermekek éneke segítette elmélyíteni.

Majd a ballagó diákok megfogalmazásában csokorba köttettek a könyörgések:

1. Fogadd el Urunk ezt a közös istentiszteletünket hálánk és köszönetünk jeleként mindazért, amit ebben az iskolaévben szüleink, tanáraink, tanítóink, nevelőink, lelkipásztoraink és hitoktatóink által kaptunk. Hallgass meg Urunk!
2. Ébressz az emberek szívében hálaérzetet jótéteményeid iránt, hogy el ne felejtsék: Te vagy minden jó alkotója és ajándékozója. Hallgass meg Urunk!
3. Taníts minket arra, hogy tudjunk hálásak lenni embertársainknak a nekünk nyújtott segítségért. Hallgass meg Urunk!
4. Fizess meg, Urunk, minden jótevőnknek, élőknek és megholtaknak, az örök élet boldog ajándékával. Hallgass meg Urunk!
5. Urunk, áldd meg mindazokat, akik egyházainkért, népünkért és iskolánkért áldozatot hoznak. Hallgass meg Urunk!
6. Urunk, add, hogy mihamarabb felépüljön a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont és legyen benne mindig megfelelő számú népéért, hitéért és az evangéliumi értékekért elkötelezett diák és tanár.

Fotó: Szepsi Római Katolikus Esperesség

Az Úri imát és az Angyali üdvözletet fohász zárta: Istenünk, mennyei jó Atyánk! Fogadd el köszönetünket és hálánkat nagy jótéteményeidért. Őrizz meg minket szeretetedben, erőben és egészségben, hogy a nyári szabadság végeztével, felüdülve folytathassuk tanulmányainkat a Te dicsőségedre, egyházad javára, népünk boldogulására és lelkünk üdvösségére. Segíts minket, hogy Boldog Sára testvér példájára, egyre nagyobb odaadással szolgálhassunk Neked és embertársainknak, és így újabb jótéteményeket nyerjünk tőled. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Nagy Istvánnak, az iskolaközpont igazgatójának ünnepi beszéde és a tanév értékelése után a ballagó diákok búcsúja és az oklevelek átadása következett, és elhangzott egy gyűjtésfelhívás is.

Köztudott, hogy az épülő új iskolában értelemszerűen iskolakápolna is lesz, amelynek ólomüveg ablakát az iskola védőszentjének képe fogja díszíteni.

Fotó: Szepsi Római Katolikus Esperesség

Őhozzá siet beteg, asszony, gyermek, szóval és tollal kőszíveket nyer meg, életét osztja, Krisztus nyomába ment, életeket ment. / Testét sodorja jeges Duna árja, búzamagként hullt jeltelen sírjába, másokért lettél áldott áldozattá testvérünk, Sára. / Boldog gyökérből fakadjon az élet, egy szívvel kérnek testvéreid téged, mi is küldessünk szentül a világba, testvérünk, Sára. / Szentháromságnak örökös dicséret, Ő adott nékünk, boldog Sára, téged, Ő igazítsa nyomdokodba léptünk, járj közben értünk!

A hálaadó évzáró istentisztelet alkalmat kínált arra is, hogy köszöntsék az intézmény közelmúltban jubilált lelki felelősét, Gábor Bertalan esperes-plébánost, aki születése kerek évfordulója kapcsán arra kérte és ösztönözte a jelenlevőket és minden köszöntőt, hogy mindennemű virág és ajándék helyett adományaikat juttassák el az iskola e célra nyitott bankszámlájára.

Az összegyűlt összegből fedezni fogják az iskolakápolna 4×3 méteres ólomüveg képének művészi kivitelezését.

A hálaadó istentisztelet a lelkipásztorok áldásközvetítésével és nemzeti imádságunk éneklésével zárult.

Ki és elvonulás alatt visszhangként, útravalóul Sára testvér életüzenete szólt.

2011-2020-as évfolyam (Fotó: Szepsi Római Katolikus Esperesség)