Fotó: Benno Verlag

A Biblia záró könyvének, a Jelenések könyve 6,1-ben olvassuk: „És láttam, amikor a Bárány feltörte a hét pecsét közül az elsőt, és hallottam, hogy a négy élőlény közül az egyik mennydörgéshez hasonló hangon szól: Jöjj!”. Így adventben, immáron életemben a 73-ban, egyre inkább belesajdul a lelkem ebbe az Igébe. Mert érzek valamit a végső titkok feltárulkozásának lélek-remegtető történéséből, de egyben valami mélységesen vigasztalót is, hiszen a titkok titkát őriző pecsétet az irgalmas Bárány töri fel, akit a négy élőlény egyikével mi is hívunk: Jöjj! Évek óta őrizem azt a mágneses ajándékdobozt, ami „Angyali levelek adventben – 24 mennyei üzenet” címen évekkel ezelőtt jelent meg egy külföldi evangéliumi kiadónál.

Unokáimnak szánta az ajándékozó drága lélek, aki már nincsen közöttünk, mert 2020. május 28-én magához szólította az Úr a Covid-járvány kellős közepén. Most az ő emlékezetére is kinyitom a titokládika mágneses fedelét. És már nem csak unokáimnak, hanem egész Kárpát-medence keresztyén magyarságának mondom, Olvasóknak és imádkozóknak üzenem tovább az angyali szókat, lelki jókat. Mert, hogy angyaljárás volt nem csak azon az első szent éjszakán az Úr angyalának és a mennyei seregek hatalmas vertikális mozgásáradatában (Lukács 2,9-10; 13; 15; 17), hanem azóta is minden esztendőben – kiváltképpen Jézus üdvösséghozó élete nagy fordulóinak ünnepein, hanem a mi életünk hétköznapjaiban is. Angyaljárás az idő-lineárison Betlehem Krisztustól új időt jegyeztető szent éjszakája óta egészen mindmáig. Hallod-e az angyalszárnyak leheletkönnyű surranását? Ennek az angyalszárny suhogásnak a meghallására, meghallgatására, felerősítésére hívlak meg, Kedves Olvasó. Minthogy angyalok nem csak a Bibliában, hanem a valós életben is vannak, jelen vannak…

Szóbölcsők angyaltana után kristályfényű részletek

Ez esztendő advent előjén a világhálón közzétettem szolgatársammal, Röhrig Klaudiával együtt írt első üdvtörténeti e-bookunkat, e-könyvünket azzal a tudatos és segítő szándékkal, hogy református szolgálati segédanyagként lelkészeknek, protestáns elektronikus iratmisszióként hitünk értékeiről, keresztyén hitéleti szöveggyűjteményként érdeklődőknek, isten-keresőknek kínáljunk ingyenes lehetőséget Isten és az Ő csodálatos üdvtörténete és jelenvaló munkálkodása mélyebb megismerésére. Itt olvasható az elektronikus könyv.

Ebben, az ötkötetes üdvtörténeti sorozat első kötetében advent és karácsony titkairól „regélünk” 50 évnyi, illetve 40 évnyi lelkészi tapasztalataink, istenélményeink, olvasmányélményeink feldolgozásával. Kálvin tanításának megfelelően benne mennyei szók olvashatók az Úr segítő eljöveteléről. Innen adódott a kötet címe is: Szóbölcsők. Mert abban az egyetlen betlehemi jászolbölcsőben és a Bibliában, mint lelki életünk, újjászületésünk bölcsőjében sok száz, ezer drága gyógyító szó, Ige hangzik – javunkra.

Isteni üzenetek sokszor angyali közvetítéssel. A kötet adventi részében hírcsokor olvasható a Biblia angyaltanáról, a keresztyén teológia angyalszemléletéről, el egészen napjainkig.

Szeretettel ajánljuk elolvasásra adventi szolgálatokra, írásokra vagy személyes elmélyülésre készülőknek. Most másfajta utat járunk a csodákra csendesítő Szent Lélek vezetésével. Évszázadok angyalreflexiói, emberi tapasztalások írásba foglalt üzenetei jelennek meg. A keresztyén teológia kezdeteitől napjainkig. Az első nagy egyházatyáktól világirodalmi és filozófiai-teológiai nagyságokon át keresztyén elmélkedőkig. Lássuk hát, milyen angyaljárás tette boldoggá az egykoriak és teheti boldoggá a maiak szívét a Kárpát-medencében?

Feltöröm az első pecsétet – ne legyünk önmagunk megvezetői!

Az említett üzenetdoboz első pecsétes leveleit forgatom kezemben. Ókori, meg ír és skót ritkaságokkal, megélt és átélt titkok örömeiben fogalmazott vallomásokkal. Arról, hogy a könnyed suhanású angyalszárnyak mennyei lényei figyelmeztetnek: hányszor vagyunk mi magunk saját magunk útonállói, akadályozói abban, hogy világosan megkülönböztethessük az igazán fontosat a jelentéktelentől.

Mert sokszor a bagatellek, a felesleges és lényegtelen dolgok fogságában vagyunk. Olyanokat tartunk pillanatnyilag fontosnak, amelyek semmiben nem visznek előbbre, legfeljebb hiúságunkat, testünket legyezgetik, s alattomosan vagy szemfényvesztőn kárunkat okozzák.

A könnyű szárnyú angyalok szabadítsanak meg a könnyelműségtől, a felszínességtől. Mert „fecseg a felszín, hallgat a mély”. A hangtalan röptűek láttassák meg, mennyivel egyszerűbben is tudnánk élni, s mennyi érték mellett rohanunk el saját felajzott, másoktól manipulált vágyaink, kívánságaink hajszolása közben.

Ír, skót, dán üzenetek segítő mennyei támaszainkról

Az ír üzenetek között olvasom: halkulj el nagyon, s halld meg az angyalok lágy szárnyrebbenését körülötted álmatlan éjszakáidon éppúgy, mint kemény, hajtós napjaidban. Az Úr követeiként azért járnak tábort körülötted, hogy életutadhoz erővel és istenbizalommal ajándékozzanak meg.

A messzi skót föld kissé zordon, szürke tájain valaki századokkal ezelőtt egy nehéz hét után így foglalta össze élete tanulságát: az angyalok azért tudnak röpülni, mert nem foglalkoznak annyit magukkal, mint mi önmagunkkal. És mert a dolgokat nem tekintik olyan súlyosnak, mint amennyire mi. Istentől kérnek és kapnak könnyítő felemelkedést, felfele emelő szárnyakat. De ránk férne ezekből a szárnyakból néhány pillanatra legalább egy kicsinyke…

S még valaki. A nehéz kedélyű, gyakran kételyek között hánykódó, csaknem belekeseredve az életbe, a dán lutheránus filozófus-teológus, Sören Kierkegaard egy örvénylő létpillanatában maga ellen is ezt fogalmazta meg:

Van valaki, aki életünk honnan és hová kérdései felől faggat, s önmarcangoló akaratunk ellenében mégis visszaküld oda, ahonnan jövünk – Istenhez. S ez a valaki Isten követe, az az angyal, aki vigyáz reánk.

A nagyszerű irodalmi hang: Shakespeare. Gyönyörűen fogalmazott, igazán méltóan a legnagyobb angol drámák hangvételéhez. Az angyalok? – kérdezte saját magától a költő. – Igen, azt üzenem, emberek, hogy még mindig angyaljárás van a nyitott égen át mentségünkre és „szerencsénkre”. Még mindig békés ereszkedő szárnyalásban suhannak felénk ezek a drága lények. Mennyei, éteri muzsikájuk még mindig jótékonyan, frissítő égi harmatként terül szét az egész megfáradt világon…

Ezt a lélekkönnyítő, Istenhez emelő angyaljárást kívánjuk szerte Kárpát-medencében, 2021. adventjén mindenkinek. A négy élőlény egyikével ma mi is így szólunk: Jöjj! Isten Báránya a bárányok között, és a báránybőrbe bújt farkasok között is – jöjj el hozzánk, érkezzél meg a szívünkbe! Hogy méltón ünnepelhessük az Úr szent titkait…

(Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma)