(Fotó: Csemadok Nagycsalomjai Alapszervezete, Facebook)

A nagycsalomjaiak hűen őrzik az elődök emlékét. A nagykürtösi járásbeli település számon tartja a falu neves szülötteit, méltóképpen rendben tartják azok nyughelyét. Alig tíz nappal ezelőtt ünnepélyes keretek között avatták fel Bolgár Gábornak, Hont vármegye szolgabírájának, a szabadságharc lovas nemzetőrsége parancsnokának emléktábláját a család síremlékén. A Pusztatemplom szomszédságában lévő egykori községi temetőben lévő síremlék a közösségi alkalmak helyszíne is. Nemzeti ünnepeinken itt gyülekeznek a nagycsalomjai magyarok.

Mint Pásztor Roman, Nagycsalomja polgármestere a Felvidék.ma kérdésére elmondta: a Bolgár család nyughelyén egy régi, mára már elkopott szöveg hirdette az ott nyugvó, az Ipoly menti faluért sokat tévő család hírét.

„A márvány síremlékre került az új emléktábla, mely röviden ismerteti a család legjelesebb képviselőjének, Bolgár Gábornak az életét. Ezáltal az idelátogatók megismerkedhetnek a munkásságával ”

– mondta a polgármester.

A nemrégiben leleplezett táblán a következő felirat olvasható: Bolgár Gábor 1817–1870, nagycsalomjai birtokos, Hont vármegye szolgabírája, alispán, főszolgabíró, a Hont megyei lovas nemzetőrség parancsnoka.

(Fotó: a Csemadok Nagycsalomjai Alapszervezete, Facebook)

Az új táblát magánszemélyként a falu első embere készítette, s a Csemadok Nagycsalomjai Alapszervezetével közösen szervezett ünnepség keretei között leplezték le március 19-én. A Pusztatemplom és annak környéke a falu közösségi életének egyik színtere.

Bolgár Gábor és családja 

De ki is volt Bolgár Gábor, illetve mit lehet tudni a nagycsalomjai Bolgár családról? Az inámi Bolgár család ősi nemesi família a Hont vármegyében. Számos tagja látott el a vármegyében közéleti funkciót.  A család tagjai közül többen szolgabírák, esküdtek, megyei táblabírák és nemesek hadnagyai voltak. A fejedelmek oldalán harcoltak a törökök ellen. A 18–19. században a család sarja között találunk vármegyei táblabírót, királyi kincstári tanácsost, orvost, papot, tanárt.

Bolgárok és Nagycsalomja kapcsolatát először Csáky Károly dolgozta fel kellő alapossággal.

Az inámi Bolgár család ősrégi székely nemesi család, amely 1539-ben kapta meg János királytól adományként az inámi birtokot. A helyi közélet mellett a família egyes tagjai történelmi eseményekben is szerepet játszottak.

Így Bolgár János és fivére, András jelen volt a 1705-ös szécsényi országgyűlésen. András utódai a Nagycsalomjától alig pár kilométerre lévő Inámban éltek. Ebből az ágból sarjadzott ki a nagycsalomjai vonal.

Igazi közszereplővé vált a 1817-ben született Bolgár Gábor.

1842 és 1847 között a Bozóki járás főszolgábírája, 1849-ben Hont vármegye alispánja, majd 1861-től 1870-ig főszolgabíró.

Szerepet vállalt az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeiben is. A szabadságharc idején, a Hont megyei lovas nemzetőrség parancsnokaként részt vett a harcokban.

Felesége, Bolgár Gáborné, borfői és bori Bory Mária (1822–1887). Czobor László, Hont megye kiemelkedő személyisége közeli kapcsolatot ápolt a családdal. A Honti históriák című munkájában így ír a feleségről:„messze földön nagy műveltségű derék magyar asszony hírében állott. Élő krónika, aki a honti famíliák történetét apróra ismerte. Sokszor megcsodáltam nagy memóriáját és bölcs világfelfogását. Ebben a családi körben nőtt fel a három Bolgár fiú, Jani, Endre és Pista, valamint az egyetlen leány, Ilona.”

Mint olvashatjuk, a párnak négy gyermeke volt. A források alapján Pölhös Vendel, a Csemadok Nagycsalomjai Alapszervezetének elnöke az ünnepélyes táblaavatáson eképpen mutatta be a leszármazottakat:

Bolgár János (1850-1928) a közéletben és a gazdasági életben egyaránt szerepet vállalt. Jól felszerelt gazdasággal és mintegy 500 magyar holdnyi birtokkal rendelkezett, ő volt a megye legtöbb adót fizetőinek egyike. A Hontvármegyei Gazdasági Egyesület elnöke, valamint a Királyi Magyar Természettudományi Társulat rendes tagja is volt.

Bolgár Gábor nemzetőr nyughelye (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma archív)

Bolgár Endre (1852–1896) a vármegye pénztárosa, főjegyzője, majd alispánja volt. A gimnáziumot Esztergomban, a jogot Budapesten végezte. Fiatalon hunyt el, alispánságának második évében. Bolgár István (1853–1875) a harmadik fiúgyermek. Ő is fiatalon, mint szolgabíró halt meg. Balásné Bolgár Ilona (1854–1930), a negyedik testvér nevét viszont nem látjuk az obeliszken, pedig az elhunytak anyakönyve szerint 1930-ban Nagycsalomján temették el – jegyezte meg Pölhös Vendel.

Czobor az említett könyvében 1927-ben így ír róla:  „Bolgár Ilona most is tevékeny részt vesz a budapesti gyermekvédelmi akciókban önfeláldozó munkásságával, melyért általános tiszteletnek és országos hírnévnek örvend”.  A nekrológban pedig kiemelik: „ideális, nemes példaképe volt a magyar nagyasszonyoknak”.

Jó kapcsolat a kor jeles személyiségeivel

Bolgár Gábor a kor számos neves közéleti személyével ápolt kitűnő kapcsolatot. Az egri és a váci líceumban osztálytársa volt Komjáthy Jenő híres magyar költő édesapjának, Komjáthy Anzelm későbbi szécsényi ügyvédnek. Kapcsolatban volt többek között Kálnay Nándorral, Madáchék csesztvei nevelőjével, aki Bolgár Gábor gyermekeit korrepetálta nyaranta.

A nagycsalomjai házban találkozgatott Madách Károllyal, a jeles alsósztregovai tragédiaíró testvérbátyával.

Bolgár Gábor udvarháza a falu főúti részén helyezkedett el, több mint kétholdas kerttel. A telken kapott helyet a kúria, gazdasági épületek. Emellett a községben számos épülete, lakása volt, ezekben a birtokán tevékenykedő zsellérek, cselédek laktak.

Méltó nyughely 

Mint már írtuk, a família nyughelye a Pusztatemplomnál található egykori temetőben van. Nagycsalomja ősrégi temploma a főút mentén, a községgel átellenben található. Vélhetően már a tatárjárás előtt is szakrális helyként működött. Az eredetileg román és gótikus templomot többször átépítették, végezetül barokk stílus kapott. Körülötte alakult ki a község temetője. Egy 1868-ban bekövetkezett tűzvészben megsemmisült a templomépület jelentős része. Felújítására nem került sor. A falu belterén épült meg az új templom, valamint itt alakították ki a köztemetőt is.

A mára a fákkal szegélyezett Pusztatemplom környékén pár sírhely fedezhető fel. Számos töredék csupán mementóként sejlik fel a bokrok között.

Itt találjuk a Bolgár család felújított síremlékét is. A sírjelen a família több tagjának a neve is olvasható.

A leleplezett emléktábla méltón őrzi a család jeles alakjának emlékét.

Forrás:
Csáky Károly: Egyházcsalomiától Nagycsalomjáig
Arcanum.com

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)