Fotó: Szarvas László, reformata.sk

Lelkészeket szenteltek, átadták a Pálóczi Czinke István-díjat, valamint megköszönték a közelmúltban szolgálati nyugalomba vonult lelkipásztorok több évtizedes szolgálatát a Zsinat április 1-jén megtartott ünnepi nyitó istentiszteletén. Az alkalomnak otthont adó rimaszombati református templomban megemlékeztek a „gyászévtizedről” is, majd megkoszorúzták a reformáció 500. évfordulójára állított monumentális Gályarab-emlékművet.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata X. ülésszakának soron következő ülését eredetileg november végén tervezték megtartani, de a koronavírus-járvány miatti tömegrendezvényekre vonatkozó szigorú rendelkezések ezt nem tették lehetővé. Így ennek pótlására négy hónap után kerülhetett sor, kiegészítve a másnapi munkaüléssel a Csillagházban, ahol a fő programpontot az elmúlt évről szóló jelentések tették ki.

A Zsinat ünnepi nyitó istentisztelete Ft. Rákos Loránt püspökhelyettes köszöntésével vette kezdetét, majd igehirdetésében Mt 24,23-35 alapján szólt a megjelentekhez.

Igehirdetésében rámutatott arra is, hogy Jézus szava vonalzóként, egyfajta kánonként kell, hogy álljon előttünk, s ha veszély is leselkedne ránk, akkor is maradjunk meg Krisztus szeretetének és egész üzenet-összességének az ún. világítótornyaiként. Hozzátette: ezek akkor sem aludnak ki, ha a legsötétebb hullámok csapódnak nekik.

A megjelentekhez szlovák nyelven Ján Semjan szlovák püspökhelyettes szólt. Igehirdetésének alapjául János evangéliumának 18 és 19 részének igéit választotta, amelyben Jézus második alkalommal jelenik meg Pilátus előtt.

Lelkészszentelés

A szószéki szolgálatokat követően került sor annak a hét lelkésznek a felszentelésére, akik sikeresen letették az elmúlt év szeptemberében, illetve korábban a második lelkészképesítő vizsgájukat, lezárva ezzel a felkészülési folyamatot, amellyel választhatóvá váltak és önálló lelkészi szolgálatot végezhetnek.

Barbara Beranová jelenleg Hernádzsadányban, Dr. Bognár Judit Csicsón, Horváth Rita Zemplénben, Dr. Pospíšil Miklós Kaposkelecsényben, Szepessy Mátyás Serkén, Széles Jákób Magyarbődön, Tóth Krisztián pedig Komáromban szolgál beosztott lelkészként.

A fogadalmat a hat magyar lelkésztől Rákos Loránt püspökhelyettes, a szlovák lelkésztől Ján Semjan püspökhelyettes vette ki, majd Géresi Róbert püspök és az egyházmegyék esperesei kézrátétellel és egy-egy igével szentelték fel a lelkészeket.

Kibocsátó beszédében Porubán Ferenc főgondnok azt kívánta a számukra, hogy a Mindenható őrállóiként tanulmányozzák továbbra is szorgalmasan a Szentírást, tanítsák a népünket alkalmas és alkalmatlan időben Isten igéje szerint. Hirdessék tisztán és hűen Krisztus evangéliumát, szolgálják Isten egyházának építését a sárkamentumok – úrvacsora és a keresztség – kiszolgáltatásával, de beszédeikkel és mindennemű munkásságukkal is, jó példával elöl járva egész életükkel – mondta a főgondnok, majd a felszentelt lelkészeket Géresi Róbert püspök megáldotta.

Pálóczi Czinke István-díj

A 2022-es esztendőben a Pálóczi-Czinke István-díjat Berkesi Sándor, Kossuth- és Liszt Ferenc díjas karnagy, főiskolai docens kapta. A rangos elismerés odaítéléséről még az elmúlt év júliusának elején ülésező Zsinaton döntöttek. A díjazottat Édes Árpád alistáli lelkipásztor méltatta.

A Pálóczi Czinke István arcképét és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház címerét ábrázoló ezüst emlékérmét, amelyhez 1000 eurós díjazás és oklevél is járt, Géresi Róbert püspök és Porubán Ferenc főgondnok adta át.

Berkesi Sándor őszinte meghatódottsággal fejezte ki köszönetét a díjért. Pálóczi Czinke István püspökről, akiről az egyház elnevezte a rangos díjat, kifejtette, hogy nagy idők nagy tanúja, prófétája református népének, tanítója, lelki gondozója volt. Világosan látta, hogy az első nagy háború, s az azt követő évek kegyetlen vérzivatarai veszteségei után a lélek építése a legfontosabb feladat, a legsürgősebb misszió” – fogalmazott Berkesi Sándor, majd a fiatal felszentelt lelkészekhez fordulva útravalóul Reményik Sándort idézve azt mondta, hogy ne hagyják a templomot és az iskolát, vagyis építsék a gyülekezetet és az ifjúságot, mint a jövő gyülekezetét.

Köszönetnyilvánítás a nyugdíjas lelkészeknek

Az ünnepi istentiszteleten Géresi Róbert püspök köszönetét fejezte ki az elmúlt évben, illetve az idén nyugalomba vonult lelkipásztoroknak több évtizedes gyülekezeti szolgálatukért. A szolgálatba lépésük és befejezésük évszámával ellátott Emlék-oklevelet adott át Demeter Vilma, Iván István zsigárdi, Molnár Elemér királyhelmeci, Rácz Elemér marcelházi, Radácsy Károly pelsőci lelkipásztoroknak. A meghívott, de jelen nem lévő nyugalmazott lelkipásztoroknak – Balážné Poznán Edit györkei, Kis-Csáji Ferenc, Kis-Csáji Julianna és Szabó Éva perbenyiki – később juttatják el az Emlék-oklevelet.

Emlékezés a Gyászévtizedre

Az elmúlt évben a járványügyi helyzet nem tette lehetővé a gályarab-hitvallók emlékének felidézését ünnepi zsinat keretén belül, ezért Buza Zsolt pozsonyi lelkipásztor, egyháztörténész a mostani alkalmon idézte fel kitartásukat és bátor kiállásukat.

Az ünnepi istentisztelet után Géresi Róbert püspök, Rákos Loránt püspökhelyettes és Porubán Ferenc főgondnok megkoszorúzták a reformáció 500. évfordulójára állított monumentális Gályarab-emlékművet.

(Iski Ibolya, reformata.sk/Felvidék.ma)