A gömörhosszúszói evangélikus templom. Fotó: Máté Gyöngyi/Felvidék.ma

Flander Zoltán, a hosszúszói egyház főgondnoka üdvözölte a jelenlévőket és örömének adott hangot, hogy Magyarország segítségével megújulhatott a község temploma. Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke a templom újraszentelésének  alkalmából tartott prédikációjában kiemelte, hogy Isten kegyelméből bevonulhatunk ebbe a gyönyörűen felújított templomba.

A templom rövid történetét ismertetve elmondta, Bebek György és László földesurak építették 1371-ben az első templomot, mely a török háború idején megsemmisült. 1792-ben felépült a mai klasszicista stílusú templom, melynek oltárát 1802-ben építették és amelyet 1913-ban felújítottak. „Pál apostol azt mondja, hogy Isten igéje és az imádság szenteli meg az ő ajándékait… A reformáció nagy tanítása az, hogy Isten igéje anyanyelven hirdettetik és ennek érdekében gondoskodik az egyház a lelkészi szolgálat folytonosságáról, az épületek karbantartásáról és az egyház jó rendjéről. 

A templom a békesség helye, ezért jöttünk hálaadó istentiszteletünk során is össze, hogy a megújított templomban Istenhez és az emberi békéért imádkozzunk. A templom nemcsak Isten háza, hanem az ember háza is. Mindennek van emberi oldala, az itt szolgálók mind építik a közösséget itt, Hosszúszón. Mert fontos az emberi közösség, ahol egymással beszélgetni lehet, s a kultúrát, a hagyományokat, az anyanyelvet ápolni lehet” – mondta a püspök úr.

Fabiny Tamás (Fotó: Máté Gyöngyi/Felvidék.ma)

Peter Mihoč, a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház keleti egyházkerületének püspöke örömét fejezte ki, hogy sikerült átadni ezt a megújított templomot. Beszédében kiemelte, hogy advent negyedik vasárnapján közösen, keresztényként megünnepeljük és átéljük az áldott időt, nemcsak annak az örömét, hogy közeleg a karácsony, hanem hogy Jézus Krisztus ott lakozik mindenkiben.

A templomot egy betlehemi jászolhoz hasonlította. „Minden egyes betlehem előtt, ahol megállunk, fontosak nemcsak a látható szereplők, de a legfontosabb szereplő a gazda, az az Úr, aki láthatatlan ugyan, de az ökör és a szamár is ismeri. Karácsony során tekintetünket a jászolra szegezzük, és ez a jászol soha nem marad üresen. De ebben a jászolban nemcsak a gyermeket kell látnunk, hanem elsősorban azt, aki azt a gyermeket elküldte ebbe a világba. Erre a templomra is úgy tekintek, mint egy nagy betlehemi jászolra. Legfontosabb az, hogy ebben a templomban is azt a láthatatlant vegyük észre, aki mindenek mögött áll. Mert csak akkor tudjuk valójában átélni a valódi karácsonyi örömöt, ha legalább azt felismerjük, amit felismert a szamár és az ökör is. Mivel a szamár és az ökör is ismeri a gazdáját. Jókívánságom a hosszúszóiak felé az, hogy ahányszor ide, ehhez a jászolhoz járulnak, megismerjék az életetek urát… Minden egyes templomunknak akkor van igazából értelme, ha nem marad üresen. Nagyon fontos, hogy az emberek eljöjjenek ide, de leginkább az térjen be ebbe a templomba, ez elé a jászol elé, aki magát az élő Jézus Krisztust tudja odavinni.”

Peter Mihoč (Fotó:Máté Gyöngyi/Felvidék.ma)

Felolvasták Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárának levelét, melyben köszönetét fejezte ki a jeles napra való meghívásért, de sajnos egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni. Isten áldást kérte az itt élőkre. Szívből kívánja, hogy a megszépülő evangélikus templom segítse a gyülekezetet hitük megtartásában, napi nehézségeik leküzdésében, ünnepeik méltó megtartásában. „A kereszténység az az erős alap, amely hitet és a folytatáshoz erőt adhat. Különösen fontos a keresztény értékek és közösségek megerősítése.”

A gyülekezetnek Buczkó István, Magyarország Kassai Főkonzulátusának első beosztott konzulja adta át Hetey Ágota, Magyarország kassai főkonzulja üzenetét. „Egy közösség szakrális épületeinek a sorsa szorosan összefonódik a közösség sorsával, mintegy lenyomatát képezi annak… Magyarország elkötelezett a Kárpát-medencei egyházi épített örökség megóvása mellett. A magyar kormány támogatásával újulhatott meg Gömörhosszúszó evangélikus temploma is, mint ahogyan számos más katolikus és református egyházi épület a Felvidéken. A határon túli területeken a hitnek, az egyházi közösségeknek identitásmegőrző szerepük is van. Ez különösen fontos egy olyan kis közösség esetében, mint a felvidéki magyar evangélikusok közössége. Az embereknek a bizonytalan jövő által gerjesztett félelmekkel szemben a hit nyújthat menedéket. Az egyházak közösségépítő és megtartó tevékenységére egyre nagyobb szükség lesz a jövőben” – írta a főkonzul.

Buczkó István (Fotó: Máté Gyöngyi/Felvidék.ma)

Hosszúszó testvérgyülekezete, a Maglódi Evangélikus Gyülekezet küldöttsége Németh Mihály lelkész vezetésével köszönetét fejezte ki és hálát adott, hogy immár tíz éve aláírhatták a testvérgyülekezeti megállapodást a két település között. Közös lelki alkalmakat és szolgálatokat terveznek és hirdetik a határtalanul szerető Isten kegyelmét a Jézus Krisztusban.

A gömöri egyházmegye esperese, Mgr. Radovan Gdovin is köszöntötte az egybegyűlteket, s az örömről, a gyermekek jövőjéről, az aggodalmakról, a politikáról és az energiaválságról beszélt. Örömét fejezte ki, hogy Gömörben egy újabb templom újult meg. „Azt kívánom Önöknek, hogy a felújított templomban mindig örömet éljenek át. Annak az örömét, hogy Isten szeret.”

Kép és szöveg: Máté Gyöngyi/Felvidék.ma