Események betöltése

Vissza az összes pályázathoz

  • Ez az event elmúlt.

Márton Áron Szakkolégiumi Program

PrintFriendly and PDF

2018. 07. 24. - 2018. 08. 21.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot hirdet a 2018/2019-es tanévben a magyarországi és a szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató külhoni magyar hallgatók részére a Márton Áron Szakkollégiumi Programban való részvételre. Jelentkezési határidő augusztus 21-e. 

A PÁLYÁZAT CÉLJA 

A tanulmányaikat a felsőoktatásban végző külhoni, magyar nemzetiségű hallgatók tehetséggondozása szakkollégiumi keretek között, elősegítendő a szülőföldön maradást, illetve a visszatérést a szülőföldre.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE 

Pályázatát benyújthatja a felsőfokú tanulmányait szülőföldjén vagy Magyarországon bármely képzési terület alap- (BA/BSc) vagy mesterszakán (MA/MSc), valamint osztatlan képzésén nappali munkarendben folytató magyar nemzetiségű, külhoni hallgató a Kárpát-medence területéről (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia), várostól, felsőoktatási intézménytől, kartól, évfolyamtól függetlenül. Egyéb ösztöndíj (miniszteri ösztöndíj, stb.) elnyerése nem kizáró ok, de a szakkollégiumi tanulmányi kötelezettségeket más ösztöndíj keretében végzett munka nem váltja ki.

A 2017/2018-as tanévben szakkollégista tagságot nyert hallgatók a felvételi eljárásban nem vesznek részt, de műhelyvezetői támogatás esetén kérvényt nyújthatnak be tagságuk meghosszabbítására. A kérvény elbírálásával kapcsolatos eljárást a Tanulmányi Szabályzat6. § (1)–(4) pontjai szabályozzák.

A PÁLYÁZAT SZAKMAI KERETEI, A SZAKKOLLÉGISTA KÖTELEZETTSÉGEI 

A Szakkollégium működésével erősíteni kívánja a kisebbségben élő magyarság nemzethez tartozásának tudatát, a magyar kulturális örökséghez való kötődését, valamint a magyar szellemi élet egyik értékmegőrző és értékteremtő központjaként fel kívánja készíteni tagjait a tudományok és a kultúra fejlesztését célzó önálló tevékenységre. A Szakkollégium egyes hazai, valamint nemzetközi tudomány- és oktatásszervezési feladatokat is magára vállal.

Sikeres pályázat esetén a hallgató szakkollégiumi tagságot nyer a Márton Áron Szakkollégium valamelyik szakmai műhelyében 10 hónapra. A szakkollégista köteles szakmai munkáját műhelyvezetőjével egyeztetve, a Szakkollégium Tanulmányi Szabályzatában foglaltak szerint végezni.

A szakkollégista vállalja a tudományterületének megfelelő, pályázatában kijelölt vagy műhelye által előzetesen megadott tárgyú kutatómunka magas színvonalú elvégzését. A szakmai munka végezhető önállóan/konzultációs keretek között (szülőföldön tanuló szakkollégista esetén), vagy szemináriumi/konzultációs keretek között (Magyarországon tanuló szakkollégista esetén).

szülőföldjén tanuló szakkollégista a félév során konzultáció céljából tartja a kapcsolatot kijelölt szakmai vezetőjével, valamint minden félévben legalább két alkalommal személyesen is beszámol az elvégzett munkáról. A beszámoló helyszíne Budapest. Az egyik beszámoló a műhelyvezető engedélyével történhet a szülőföldről is.

Magyarországon tanuló szakkollégista a műhelyvezetőjével előzetesen egyeztetett, kutatási témájának megfelelő, folyamatosan ellenőrzött szakmai munkát végzi.

Amennyiben a Magyarországon tanuló szakkollégista Magyarország valamelyik nem budapesti felsőoktatási intézményében végzi tanulmányait, vállalja, hogy minden félévben legalább egy alkalommal személyesen is beszámol műhelyvezetőjének az elvégzett munkáról. A beszámoló helyszíne Budapest. Vállalja továbbá, hogy minden félévben előre egyeztetett formában részt vesz valamely külhoni felsőoktatási intézmény vagy tudományos/kutató intézmény egy szakmai rendezvényén.

Amennyiben a Magyarországon tanuló szakkollégista Budapest valamelyik felsőoktatási intézményében végzi tanulmányait, vállalja, hogy minden félévben előre egyeztetett formában részt vesz valamely külhoni felsőoktatási intézmény vagy tudományos/kutató intézmény két szakmai rendezvényén.

Valamennyi szakkollégista vállalja, hogy szakmai munkáját, kutatási eredményeit minden évben a Szakkollégium Tanulmányi Szabályzatában foglaltak szerint írásban műhelyvezetője rendelkezésére bocsátja, valamint előzetes megbeszélés alapján bemutatja a Szakkollégium megfelelő szakmai fórumain (műhelykonferencia, nyári egyetem stb.).

A Szakkollégium vállalja, hogy a szakmai színvonal emelésére minden félévben nyelvi kurzusokat hirdet, valamint a helyi adottságoknak megfelelően együttműködési szándéknyilatkozatokat köt regionális szakkollégiumokkal, határon túli intézményekkel.

Az egyes részkérdések tekintetében a Szakkollégium szabályzatai a mértékadóak.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

A pályázaton rendelkezésre álló pénzügyi forrás keretösszege 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint. A szakkollégiumi ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma legfeljebb 100 fő. 

A szakkollégiumi ösztöndíj 10 hónapra [a 2018/2019-es tanév őszi félévére (5 hónap), valamint a 2018/2019-es tanév tavaszi félévére (5 hónap)] szól, mértéke minden ösztöndíjas hallgató esetében egységesen, a szakkollégiumba felvett nyertes pályázók számának függvényében kerül megállapításra az alábbiak szerint:

A szakkollégiumi ösztöndíj mértéke egységesen 50.000 Ft/hó/fő, azaz összesen 500.000 Ft/tanév/fő minden ösztöndíjasnak (a szakkollégiumba felvételt nyert maximális 100 fős ösztöndíjas létszám esetén)

Az ösztöndíjak folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat (például szerződéskötés) az ELTE látja el. Az ösztöndíj folyósításának feltétele a Magyarországon nyitott bankszámla.

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA, FELVÉTELI ELJÁRÁS 

A meghirdetett pályázati kiírás feltételeinek megfelelő (lásd 2. fejezet), és formai szempontból érvényes pályázatokat (lásd 6. és 7. fejezet) a Szakkollégium Felvételi Bizottsága előzetes szűrésnek veti alá, véleményezi szakmai színvonalát és a kutatási program megvalósíthatóságát, majd közzéteszi a szóbeli felvételi vizsgára behívott pályázók névsorát.

A szóbeli felvételi vizsga során a Felvételi Bizottság Szakmai Bizottságai minden behívott pályázóval kötetlen beszélgetést folytatnak, majd az írásban benyújtott anyag és a szóbeli felvételi együttes eredménye alapján javaslatot tesznek a szakkollégiumi tagság és az ezzel járó ösztöndíj megítélésére.

Az Igazgató vagy a Kurátor valamennyi felvételre javasolt hallgatóval rövid személyes beszélgetést folytat.

A tagság odaítéléséről az Igazgató dönt a Felvételi Bizottság véleményének meghallgatását követően.

A sikeres pályázók névsorát a Szakkollégium Igazgatója teszi közzé a szóbeli felvételi vizsgától számított legkésőbb harmadik munkanapon a Szakkollégium honlapján.

A Szakkollégium felvételi eljárásáról részletesen a Szakkollégium Felvételi Szabályzata rendelkezik.

A pályázati anyag a pályázó szakjának megfelelő képzési terület alapján az alábbi szakmai műhelyekbe kerül besorolásra:

Bölcsészettudományi műhely;

Természettudományi műhely;

Informatikai műhely;

Jogi és Társadalomtudományi műhely;

Gazdaságtudományi műhely: a műhely kutatási fókusza a gazdasági fejlődés mély kulturális és történelmi gyökerei. A műhelytagok a tanév folyamán ebben a tárgykörben hallgatnak előadásokat, és az ebben a tárgykörben kiválasztott specifikus témában végeznek kutatást a műhelyvezető szakmai támogatásával. A műhely a meghirdetett kutatási fókusztól eltérő gazdasági témában is fogad pályázatokat;

Pedagógusképző műhely: a műhely átfogó kutatást tervez a pedagógus munka eredményességét meghatározó összefüggések vizsgálatára, különös tekintettel a folyamatos szakmai fejlődés/fejlesztés rendszerét alkotó tényezőkre. Közvetlen cél a pedagógusok felkészülését, szakmai fejlődését befolyásoló rendszerszintű, szervezeti és egyéni tényezők jellemzőinek, kapcsolatrendszerének és hatásának elméleti feltárása. Pályázatokat a műhely kizárólag a meghirdetett kutatásban való közreműködéshez vár;

Műszaki műhely;

Orvos-, Egészség- és Sporttudományi műhely;

Művészeti műhely;

Nemzetstratégiai műhely: a műhelybe benyújtott pályázatokat a külhoni magyar kisebbségek nyelvi, kulturális, szociális, gazdasági, társadalmi, jogi helyzetének, a kisebbség-többség, kisebbség-anyaország viszonyának, valamint az Európai Unió és Európai Unión kívüli államok kisebbségségpolitikájának kutatásával kapcsolatban várjuk.

A PÁLYÁZÁS ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁS FŐBB IDŐPONTJAI 

A pályázat elektronikus úton, pályázati űrlap kitöltésével nyújtható be ezen az oldalon.
Az űrlap kitöltéséhez segédletet itt talál.

Határidő: 2018. augusztus 21. 

Felhívjuk figyelmét, hogy hiánypótlásra kizárólag a hallgatói jogviszonyának igazolása esetén van mód indokolt esetben! Az erről szóló hivatalos dokumentumot a szakkollégista tagságot nyert hallgató utólagosan is bemutathatja. Minden egyéb hiányosság esetén a pályázat formai szempontból hibásnak minősül!

A szóbeli felvételi vizsgára testületi döntés alapján behívott hallgatók névsora megtekinthető a Szakkollégium honlapján 2018. augusztus 27-től.

A szóbeli felvételi vizsgára Budapesten, 2018. szeptember 3–7. között kerül sor, a pontos helyszínt és időpontot a behívott hallgatók névsorával együtt tesszük közzé.

Az egyedi döntés alapján szakkollégiumi tagságot nyert hallgatók névsora megtekinthető 2018. szeptember 10-től a Szakkollégium honlapján.

A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK 

A pályázat kizárólag valamennyi, alább felsorolt melléklet benyújtásával érvényes:

a) kitöltött pályázati űrlap;

b) önéletrajz (hagyományos, leíró jellegű);

c) hallgatói jogviszony igazolása/felvételi határozat;

d) szakmai kutatási terv legalább 1, legfeljebb 2 oldalban (Times New Roman betűtípus, 12 betűméret, másfeles sorköz), mely tartalmazza az alábbiakat:

szakmai érdeklődés leírása,

az eddig elvégzett szakirányú tanulmányok bemutatása,

szakmai/kutatási terv bemutatása („Milyen tudományos munkát szeretnék végezni?”),

a pályázat benyújtásának motivációi („Miért jelentkeztem?”);

e) nyelvvizsga-bizonyítvány másolata.
A mellékleteket pdf vagy jpeg vagy tiff formátumban kérjük feltölteni.

Kérjük, olvassa el az európai általános adatvédelmi rendeletről (GDPR) szóló tájékoztatót itt.

NEM PÁLYÁZHATNAK 

a) a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek;

b) a PhD-tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók.

 

Részletek

Kezdés:
2018. 07. 24.
Vége:
2018. 08. 21.
Esemény Categories:
,
MEGOSZTÁS