A 2007. esztendő is, hasonlóan az előzőekhez, újabb és újabb kihívásokat és feladatokat tartogatott a börtönmisszió területén is. Nemcsak az elmúlt év megszokott programjait vihettük a fogvatartottaknak és családjaiknak, hanem új lehetőségekkel élhettünk.

Elsősorban már 3 büntetés-végrehajtási intézetben látogathatjuk a fogvatartottakat, így a nagypusztai, sacai és nyitrai intézetekben heti-kétheti rendszerességgel bibliaórai alkalmakat, lelkigondozói beszélgetést tartunk. A nagypusztai intézetben a bibliaórai alkalmak mellett hetente más jellegű vallásos foglalkozásokat is tartunk a többi keresztény egyház segítségével. Különböző énekkarok, evangelizációs csoportok előadásait hallgathatják a fogvatartottak,
emellett alkalom adódik vallásos témájú filmek megtekintésére is. Egy-egy film vetítése után csoportos beszélgetéseken megoszthatják gondolataikat egymással és a csoportvezetővel is, aki általában valamelyik felekezet lelkipásztora.
Örömünkre a református teológiai hallgatók is bekapcsolódnak a missziós munkába, és nemcsak a gyermektáboroknál, hanem a kulturális nevelő hatású, de emellett egyházi foglalkozásoknál is segítségünkre szolgálnak. Különböző sprotdélutánokat, labdarúgótornát, asztalitenisz bajnokságot szerveznek az elítélteknek. Áldásos alkalom volt a Firesz−Cantate Domino kórus fellépése is, mely nagy hatást gyakorolt a börtönfalak között élőkre. Természetesen az elítéltek gyermekeinek nyári táboroztatása sem maradt el, az előző évekhez hasonlóan a Jókai Missziós Központ adott otthont e tábornak 2007. augusztus 27−31 között. Ez esztendőben is 16 gyermek táborozhatott.
Ebben az évben került megrendezésre Július 4−7 között Torontóban a Nemzetközi Testvéri Börtöntársaság Világgyülése. A Szlovák Testvéri Börtöntársaság küldöttjeként Antala Éva képviselte egyházunkat is. A konferencia témája: „Ahol a szeretet és az igazság találkoznak.” E pár nap nagyon értékes programokat kínált a számunkra, plenáris ülések, csoportfoglalkozások során más országok büntetésvégrehajtási módszereit és munkáját ismerhettük meg. A konferencia a következő csoporttémákat kínálta:
− a büntetés−végrehajtási intézetből szabadultakról való gondoskodás
− APAC program
− az igazság megbecsülése az igazságtalan világban
− szenvedélybetegekről való gondoskodás
− szolgálat női börtönökben
− helyreállító igazságszolgáltatás a szexuális bűncselekmények esetében
− a szabadultak társadalomba való beillesztése
− az önkéntesek munkája
− a visszaeseés−recidíva csökkentése
− AIDS-fertőzöttekről való gondoskodás
− a megbékélés, megbocsátás fontossága
− börtön−imahét
− az igazságszolgáltatás reformja
− Zákeus-program.
Természetesen a világgyűlés programjából az áhítatok, ökumenikus istentiszteletek sem
maradhattak ki. A Nemzetközi Testvéri Börtöntársaság torontói világgyűlését egy 5 napos vezetőképző szeminárium előzte meg, melyen 25 ország képviselője szerzett nemzetközi szintű vezetői oklevelet. E vezetőképzőn szerzett oklevelet és bizonyítványt a sorok írója is.
2007.május 7−11 között tartotta a Németországi Evangélikus Börtönlelkészek Szervezete éves konferenciáját Berlinben. Egyházunkat a sorok írója képviselte. E konferencián olyan gyakorlati szakmai kérdésekkel foglalkozhattunk, melyekben a
németországi lelkészek előttünk járnak, és hasznos tanácsokkal segíthetik munkánkat. E rövid beszámoló után szeretnék köszönetet mondani azoknak a gyülekezeteknek, testvéreknek, akik ez esztendőben is szolgálataikkal támogatták a börtönmissziót, a
Jókai Missziós Központnak és nem utolsó sorban Egyetemes Egyházunknak, de nem feledvén hogy „egyedül Istené a dicsőség“ .
Szeretetnaptár, 2008 Antala Éva