A felvidéki autonómia-törekvésekkel kapcsolatban ismert Bósza János, miután a múlt héten – a Jogegyenlőség Baráti Kör nevében – nyílt levelet küldött valamennyi szlovákiai parlamenti képviselőhöz, ehhez támogatói listát (KLIKK) indított az interneten.
A támogatói lista tegnap indult az interneten, most, mikor ennek hírét közöljük, négy név olvasható a listán – hárman Szlovákiából, egy személy pedig Magyarországról.

– – –

Bósza János nyílt levele a szlovák parlament képviselőihez

Az emberi jogok és az alkotmányos jogegyenlőség biztosításának követelése Szlovákia minden állampolgára számára

Én, Bósza János, a Szlovák Köztársaság állampolgára, kérem az SzK Nemzeti Tanácsát és a Szlovák Parlament képviselőit, hogy a képviselői esküjüknek megfelelően indítsanak vitát és fogadjanak el végrehajtási törvényeket és előírásokat a Szlovák Alkotmány 12. fejezete 1. és 2. bekezdésének értelmezésése tekintetében, hogy jobb és hatékonyabb törvények és rendeletek születhessenek, mivel jelenleg a SzK nem mindegyik állampolgára élvez egyenlő jogokat és méltóságot. Több legmagasabb alkotmányos köztisztségviselő nem mond igazat, amikor azt állítja, hogy Szlovákiában nincsen diszkrimináció és asszimiláció. Úgyszintén nem mondanak igazat akkor sem, amikor azt állítják, hogy a nemzeti (az ő szóhasználatukban: nemzetiségeket) és etnikai kisebbségeket ugyanazok a jogok illetik meg, mint az államalkotó szlovák nemzet tagjait, noha a jogegyenlőséget a szlovák alkotmány hivatalosan garantálja.

Az államhatalom s minden jog az állampolgártól ered. Ennek alapján élek én is az alkotmányos jogaimmal (főként a Szlovák Alkotmány 2. fejezete értelmében) s közvetlenül a választott parlamenti képviselőkhöz fordulok kérvényemmel, hogy kezdeményezzenek parlamenti vitát arról, hogy mi módon képzelik bebiztosítani a jogegyenlőséget garantáló alkotmányos jog érvényesítését, amint az az alkotmány 12. fejezetében meg van fogalmazva.

A Szlovák Köztársaság keletkezésétől fogva a magyar nemzetiségű és a többi nemzeti kisebbséghez és etnikumhoz tartozó állampolgárok (körülbelül a SzK polgárainak 15%) negatívan diszkrimináltak és másodrendű polgárokként kezeltetnek az eredeti, azaz őshonos lakóterületükön. Nem helyes, ha az alkotmány a jogegyenlőséget hirdeti, s közben ugyanabba az alkotmányba olyan fejezetek is bennefoglaltatnak, amelyek korlátozzák a más népességekhez tartozó szlovák állampolgárok jogegyenlőségét. Az alkotmány garantálja a jogegyenlőséget, a valóságban azonban ez nem érvényesül. Nem elég kinyilvánítani az egyenlő jogokat és azt hazudozni a világban, hogy a magyar nemzeti kisebbségnek átlagon felüli jogai vannak, amikor a valóságban a megfelelő törvények, amelyeknek az alkotmány értelmében garantálniuk kellene az egyenlő jogok mindennapi életben való alkalmazását, nem léteznek vagy kifejezetten hátrányosak az őshonos kisebbségekre nézve. A magyar nemzeti kisebbségnek nincsenek átlagon felüli jogai, de még az alkotmányban kinyilvánított egyenlő jogok sem illetik meg őket. A jogegyenlőség az ő esetében nem érvényes.

A Szlovák Alkotmány egyes fejezetei ellentmondásban vannak ugyanezen alkotmány más fejezeteinek kitételeivel. Ez okból kifolyólag kérni fogom, hogy az Alkotmánybíróság foglaljon állást abban a kérdésben, hogy ezen fejezetek értelmezése nem ellentétes-e a jogegyenlőség alkotmányos elvével (a kérdéses fejezetek az alkotmánybíróságra eljuttatott levélben lesznek pontosítva).

A SzK Nemzeti Tanácsbában 150 képviselő foglal heyet. Törvényhozási hatalmuk az állampolgárok alkotmányos jogaiból származik (2. fejezet). S közben mindannyian megsértették a képviselői esküjüket, idézem:
“Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Szlovák Köztársasághoz hű leszek. A polgárok érdekében fogok tevékenykedni. Betartom az alkotmányt, a törvényeket, és azon fogok munkálkodni, hogy megfelelően alkalmazzák őket a mindennapi életben.” (Saját fordítás: ezen kitétel a Szlovák Alkotmány 5. fejezete, 75. bekezdése 1. pontjában olvasható.)

A fönnebb említett tényekből kiindulva, én, Bósza János, a Szlovák Köztársaság állampolgára, a Szlovák Alkotmány 2. fejezetében lefektetett alkotmányos jogom alapján kérem a Szlovák Parlamentet és ennek az állampolgárok által választott képviselőit, hogy teljesítsék képviselői esküjüket és tartsák be az alkotmányt, amire fölesküdtek, s a többi törvényeket, és azon legyenek, hogy biztosítsák az emberi jogok érvényesülését, (elsősorban is az jogegyenlőségre s az azonos méltóság vonatkozólag), hogy a lakosság kb. 15 %-a, akik más népességhez tartoznak, ne legyenek diszkriminálva nemzeti és etnikai havatartozásuk alapján.

Komárom, 2008. IX. 5.
Bósza János, az “Jogegyenlőségért baráti kör” nevében