(Képekkel kiegészítve) Ünnepi istentisztelet keretében beiktatták tisztségébe szombaton Révkomáromban Fazekas László püspököt. Az új egyházi vezetőt tavaly választották meg a gyülekezetek presbitériumai a Szlovákiai Református Egyház élére. Az új püspök a hivatalát az egyházi törvényeknek megfelelően január elsején már elfoglalta. Az eredeti terveknek megfelelően pontosan tizenkét órakor, harangzúgás közepette vonult be a zsúfolásig megtelt komáromi református templomba a felszentelésre váró püspök és főgondnok, valamint helyetteseik a meghívott vendégek kíséretében.
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház életében a hatévente sorra kerülő püspökszentelő ünnepségen több hazai és külföldi testvéregyház püspöke vagy képviselője tett eleget a kedves meghívásnak. A két nyelven – magyarul és szlovákul – zajló ünnepségen először Dr. Erdélyi Géza nyugalmazott püspök, – aki tizenkét évig állt a református egyház élén – szólt igehirdetésében a megjelentekhez. Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írt levele alapján. Beszédében különös hangsúlyt adott annak a felismerésnek, hogy ebben a mostani válságos időben, amikor a gonosz kívülről és belülről is támadja az emert, erőteljesebben kell hirdetni Isten Igéjét. Személyes üzenetében utódjának és a főgondnoknak elmondta: legyenek a szeretet apostolai, mert a gyűlöletben nincs jövő. Kiemelte azt is, hogy semmilyen körülmények között se feledjék el – harcolni kell a gonosz és az elnyomás ellen.

Ezt követően Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok kivették hivatali esküjüket Dr. Erdélyi Géza ny. püspök kezéből. A felszentelő imádság után a térdeplő püspökre és főgondnokra a református egyház – hét magyar és két szlovák – esperese, valamint a jelenlévő protestáns püspökök egy-egy igehirdetéssel kértek áldást Istentől egyhárkormányzói munkájukra és életükre.

A hivatalába ünnepélyesen is beiktatott püspök, Fazekas László Pál apostolnak Timóteushoz írt második levele harmadik része 14 verse alapján szólt az ünneplő gyülekezethez: „De te maradj meg azokban, amiket tanultál és amik reád bízattak, tudván kitől tanultad“. Fazekas igehirdetésében többek között elmondta: hálás Istennek azért, hogy mindenre volt és ma is van ereje a Krisztusban. A Mindenható megtanította őt arra, hogy nem a beszédben, hanem erőben van a Krisztus országa. Hangsúlyozta azt is, hogy erre a krisztusi erőre szüksége is lesz az elkövetkező hat évben mindenkinek, aki részt vesz majd az egyház kormányzásában.
Üzenetként elmondta még azt is, hogy ha odafigyelünk arra, amit Isten mond nekünk, akkor megváltozik az életünk, mint ahogyan az megtörtént az ő életében is.

Fekete Vince főgondnoki beszéde után került sor a helyettesek eskütételére. A már hivatalába beiktatott püspök előtt Géresi Róbert és Marián Hamari püspökhelyettesek, valamint Porubán Ferenc és Ján Marcinčák főgondnok-helyettesek letették esküjüket.

A program szerint Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok megköszönte Dr. Erdélyi Géza ny. püspök és Koncsol László t. főgondnok szolgálatát, aki viszont nem tudott részt venni az ünnepségen.

A beiktatott püspököt és főgondnokot köszöntötte Dr. Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház püspöke, Csűry István, a Királyhágómelléki Egyházkerület megbízott püspöke, Dr. Miloš Klátik, a Szlovákiai Evangélikus Egyház püspöke, Ittzés János, a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöke, Dr. Ján Juran, a Kulturális Minisztérium Egyházi Osztályának a vezetője, Dr. Csepregi András, a magyar Oktatási és Kulturális Minisztériuma Egyházi Kapcsolatok Titkársága részéről, Ulrich Barnischke a Református Szövetségtől, Harm Boiten a Fundament Alapítványtól, Bernd Roters, a Diakonisches Werktől, Ondrej Titera, a Cseh Testvérek Evangélikus Egyház képviseletében és Farkas Gáspár, a komáromi egyházközség gondnoka.

Az ünnepségen az új püspök a komáromi gyülekezettől lelkészi palástot kapott ajándékba beiktatása alkalmából. Az ünnepség végén Fekete Vince főgondnok megnyitotta a VIII. Zsinati ülést, mivel a beiktatási ceremónia ennek keretében került sor, de ugyanakkor el is napolta azt.
Az ünnepségen többek között részt vett Tóth János, a Selye János Egyetem rektora, Molnár János, Református Teológiai Kar dékánja, Heizer Antal, Magyarország szlovákiai nagykövete, Csáky Pál, a Magyar Koalíció Pártjának elnöke és Bartal Károly Tamás jászói apát.
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökszenteléssel egybekötött VIII. alakuló Zsinatának több mint háromórás ünnepsége a nemzeti Himnusz eléneklésével zárult.

Felvidék Ma, sk

 

 

Erdélyi Géza beiktatja Fazekas Lászlót

Tóth János,a Selye Egyetem rektora, Heizer Antal magyarországi nagykövet és Csáky Pál MKP-elnök is részt vett az eseményen.

(Milan Drozd felvételei, Felvidék Ma)