A szlovák–magyar kapcsolatok alakulásának állandó vitás kérdései, valamint a két ország közötti politikai feszültség enyhítését célzó intézkedések között szerepel a szélsőséges szervezetek elleni fellépés kérdése.
A szlovák közgondolkodás azonban másképpen viszonyul a szélsőséges, nacionalista, soviniszta szervezetekhez, mint a magyar politika a hasonló magyar megnyilvánulásokhoz. A két ország eltérő reakcióira magyarázat lehet, hogy a szlovák társadalomban igen jelentős befolyása van a szlovák nemzet megvédését célzó szervezeteknek. A szlovák közbeszédben — a Szlovák Nemzeti Pártnak a 2006-os választásokat követő kormányba kerülésével egyidejűleg — az állami szervek által is tolerálhatóvá váltak a szélsőséges megnyilvánulások, a kisebbségi csoportokkal szembeni durva hangnem. Az extrémista szervezetek térnyerése, valamint azoknak a kormányzat által — nyílt vagy rejtett eszközökkel — történő bátorítása olyan jelentős méreteket öltött, hogy mindezek kezdik veszélyeztetni a demokratikus államrend, a jogállamiság működését Szlovákiában.

A szlovák szélsőséges nacionalista szervezetek a szlovák parlamentben is jelen vannak. A Szlovák Nemzeti Párt (Slovenská Národná Strana, SNS) részese a szociáldemokrata Robert Fico vezette kormánykoalíciónak, miután a 2006 nyarán tartott parlamenti választásokon a szavazatok 11,7%-ának megszerzésével 20 mandátumhoz jutott a 150 fős Szlovák Nemzeti Tanácsban. Az SNS a jelenlegi szlovák pártrendszer legrégebbi pártjának számít. A szervezet krónikásai a kezdeteket 1861-re teszik, amikor is a szlovák nemzet memorandumában a vezető szlovák politikusok többek közt a Magyar Királyságon belüli területi önigazgatás — egy autonóm szlovák tartomány (Hornouhorské Slovenské Okolie) — megalakítása mellett álltak ki. A dualizmus idején szerveződött meg a Szlovák Nemzeti Párt, amely egyben a történelmi Magyarország felbomlásáig az egyetlen szlovák párt volt. A párt legfőbb programpontjai között a bűnözés elleni küzdelem és az idegenellenesség szerepel. Ebben az összefüggésben könnyebben értelmezhetőek a párt jelenlegi elnökének, Ján Slotának a nyilvánosság előtt a magyar és a roma kisebbséggel szemben tett idegengyűlölő, rasszista kijelentései.

A Vladimír Mečiar egykori kormányfő vezette Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom (Ľudová strana — Hnutie za demokratické Slovensko, ĽS-HZDS) egy másik, populista gyökerekkel rendelkező, szélsőséges megnyilvánulásokkal operáló párt a Fico-kormányban. A 2009. júniusi európai parlamenti választáson a szlovák nemzetiek 5,56%-ot elérve 1 mandátumhoz jutottak, míg a Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom 8,98%-ot ért el, ami a korábbi 3 helyett 1 brüsszeli mandátumot eredményezett. A HZDS jelenleg egyetlen EP-képviselője az ALDE liberális frakcióban foglal helyet, amely politikailag pikánsnak nevezhető, mivel öt évvel ezelőtt egyik európai politikai csoport sem fogadta maguk közé a HZDS képviselőit. A 90-es évek nacionalista, autoriter tendenciákkal is jellemezhető Mečiar kormányának az egykori gazdasági minisztere — egykoron a privatizáció ellen és a szoros orosz kapcsolatok mellett állt ki — hirtelen liberális kötődésűnek érezte magát.

A parlamenten kívüli erők közül a Szlovák Nemzeti Egység (Slovenská Národná Jednota, SNJ) és a Szlovák Néppárt (Slovenská Ľudová Strana, SĽS) próbálja a választók előtt népszerűvé tenni szélsőséges vízióit. Az SNJ a skinheadek egyik jelentős csoportosulása. A szervezet a honlapján legutóbb a magyarországi szlovákok nyelvi jogainak a hivatalos kommunikációban való hiányáról és a magyarosításról közölt írást Hol itt a reciprocitás? címmel, amelyben a szlovák nyelvtörvény módosítása mellett és a magyar nyelv szlovákiai térnyerése ellen állt ki. A Szlovák Fiatalság Egyesülete — A nemzeti-keresztény realizmus fiatalsága (Jednota slovenskej mládeže — Mládež národno-krestanského realizmu) az SNJ ifjúsági szervezete. A 2002-ben életre hívott csoportosulás a magyarországi szlovák nemzetiségű fiataloknak is rendezett nemzetépítő tábort Szlovákiában. 2004-ben indult folyóiratuk, a Nástup (Kezdet) hasábjain kerül bemutatásra a szélsőséges szervezet programja. Az Nemzeti Egység egyik elhíresült politikai akciója volt, hogy Jozef Tiso jelképes pozsonyi sírja fölé monumentális emlékművet akartak emelni. A nácibarát Tiso holttestét a halálos ítélet végrehajtása után a pozsonyi börtöntől karnyújtásnyira fekvő Szent András temetőben jeltelen sírba temették el, később azonban kihantolták, és a brünni krematóriumban elhamvasztották, hamvait pedig Brünn közelében szétszórták. A pozsonyi Szent András temetőben lévő egykori sírhelye fölé később fekete gránitemlékművet állítottak a hatvanas években. Az SNJ — Stanislav Pánis elnök vezényletével — a sírhelyet néhány éve újra felnyitttatta, hogy DNS-vizsgálattal igazolják, Tisot valóban oda temették. Pánis többször is bírálta a katolikus egyházat, amiért az nem állt a katolikus pap Tiso sírját gondozó személyek pártjára.

Stanislav Pánis nacionalista politikus Pozsonyban Rastislav nagymorva fejedelemnek is szobrot állítana. A Tradíciók Megtartásáért (Tradičné Oslavy) elnevezésű társaság, amelynek élén szintén Pánis áll, adománygyűjtési akcióba kezdett a cél elérése érdekében. A szlovák politikus szerint Rastislav szobrának a legmegfelelőbb hely a kormányhivatal épülete előtti tér lehetne. Robert Fico miniszterelnök a múltban Svatopluk szobra mellett kardoskodott. Pánis szerint Svatopluk erős és jó hadvezér, illetve uralkodó volt ugyan, de Rastislav volt az, aki a IX. században Cirill és Metód meghívásával hozzájárult a szláv írásbeliség megteremtéséhez. Ugyancsak támogatás segítségével szeretné elkezdeni a Tradíciók Megtartásért Tiso házának rekonstrukcióját is.

Bár a Szlovák Néppárt a 2006-os parlamenti választásokon a 16. helyen végzett 0,16%-os eredménnyel, mégis jelentős ismertségre tett szert. A párt jelöltjei között szerepelt Marián Kotleba, a Szlovák Testvériség (Slovenská pospolitosť, SP) nevű leghíresebb szlovák szélsőséges szervezet alapító vezére is, aki a politikai PR akcióival a szlovák társadalom szélesebb rétegei előtt vált ismertté. Az SĽS és SP közül egyiknek sincs esélye, még akár együttesen sem, hogy átlépjék 2010 nyarán a parlamentbe jutáshoz szükséges 5%-os küszöböt. Az elmúlt években több kísérlet is történt a szervezet működésének betiltására, azonban Kotleba a jogi lehetőségeket és a kormányzat „ügyetlenségeit” kihasználva többször is újjáalakította a 40-es évek nácibarát szlovák államának dicsőségét hirdető szervezetét. Az 1996-ban létrehozott Szlovák Testvériség „félkatonai”, egyesületként működő szervezet. Az SĽS neve erősen emlékeztet az eszmei előd Hlinka-féle párt elnevezésére (Hlinkova Slovenská Ľudová Strana). Andrej Hlinka két világháború közötti néppártja a 40-es évek elején, a vezető halálát követően autoriter államot hozott létre Jozef Tiso vezetésével. Az önálló szlovák államiság gyökerei a nemzetiszocialista ideológia keretei között valósultak meg, ez a tény is rávilágít arra, hogy a szlovák nemzettudat, illetve a szlovák közbeszéd is sok esetben összemossa a szlovák patrióta tetteket a szélsőséges megnyilvánulásokkal.

A jelenlegi szocialista-nemzeti színezetű (Smer–SNS–HZDS) kormányzat több esetben is szemet hunyt az idegengyűlölő szervezetek tevékenysége felett. A belügyminisztériumhoz tartozó Közjogi Méltóságokat Védő Hivatal nemrégiben a Szlovák Testvériség honlapját ajánlotta hiteles forrásként egy hozzá forduló civil szervezetnek . A Kotleba vezette szélsőséges mozgalmat pártként már régebben betiltották, majd tavaly a civil szervezet működését 2008-ban felfüggesztette a belügyminisztérium, a Legfelsőbb Bíróság azonban eljárási szabálytalanságokra hivatkozva 2009 nyarán érvénytelenítette a megszüntetésről szóló döntést, a Szlovák Testvériség civil szervezetként tovább működhet. „Ismét bebizonyosodott, hogy nem a Szlovák Testvériség, hanem a kormány és hatóságai szegnek törvényt” — áll az egyesület honlapján megjelent álláspontjában. A nemzetiségek, fajok, vallási felekezetek elleni gyűlöletet szító társaság tevékenysége nem fér össze Szlovákia alkotmányos jogrendjével — szólt a 2008 novemberében született végzés, amelyet minden valószínűség szerint politikai nyomásra, egy nappal a magyar–szlovák miniszterelnöki találkozó előtt hoztak nyilvánosságra. A korábban pártként működő, egyenruhában masírozó társaságot Szlovákia Legfelsőbb Bírósága már 2006 őszén is betiltotta, de civil szervezetként azóta is tovább folytatta tevékenységét. A Szlovák Testvériségnek a szervezet honlapján közzétett programjából kiolvasható céljai az alábbiak: a tagok testi- és lelki épülésének támogatása; a szlovákság és a szlávok történelméről, szokásairól való ismeretek elmélyítése; a szláv együvé tartozás, valamint a szláv kultúra és a tradíciók hírdetése; a Matica Slovenskával, a Štur-társasággal, valamint a határon túli szlovák szervezetekkel való együttműködés; a közerkölcs védelme, valamint az alkohol, a prostitúció és az uzsora terjedésének megakadályozása. A szlovák természet és környezet védelme érdekében túrákat szervez a szlovákok „szent” hegyének, a Krivánnak a meghódítására. A szlávság témakörében folyóiratok, könyvek, hang- és képhordozók publikálása és a nyilvánosság előtti prezentálása is a szélsőséges szlovák szervezet célja. A Szlovák Testvériség legutóbb a Kelet-Szlovákiában található Korompán a „cigányterror” ellen tartott megmozdulást. A tüntetésen többen is bírálták a kormányt, amiért szerintük semmit sem tesz a roma problémakör kezelése érdekében. A tüntetésen a Mi Szlovákiánk (Naše Slovensko) párt bejegyzése mellett folytattak aláírásgyűjtést. Ezt a pártot Kotlebáék még a 2010-es választások előtt létre akarják hozni. Hét pontban foglalták össze programjukat, többek között a parlamentáris rendszert változtatnák meg, megszüntetnék a speciálizált bíróságokat, eltörölnék az államfői tisztséget, valamint kilépnének a NATO-ból, illetve minden olyan nemzetközi szervezetből, amely korlátozza a szlovák nemzet szabadságát és fejlődését. Katonailag semleges országot akarnak, és egy Nemzeti Őrsereget is szeretnének felállítani. Továbbá olyan intézkedéseket hoznának az oktatás, kultúra és bevándorlási politika terén, amely megállítaná „a szlovák nemzet nemzeti és faji indentitásának elvesztését”. Verbális csörte alakult ki Kotleba és Anna Belousovová, a Szlovák Nemzeti Párt alelnöke között a csernovai sortűz emlékére rendezett megemlékezésen 2009 nyarán, mivel a politikai szavazatokért folyó küzdelem a szélsőséges szavazatokért is megindult.

Az Új Szabad Szlovákia (Nové Slobodne Slovensko, NSS) egy másik extrémista szervezet, amely jó kapcsolatokat ápol skinhead körökkel. A fiatalokból álló, 2000-ben létrejött eperjesi bejegyzésű szervezet céljai között szerepel a nemzeti gondolat terjesztése, a szlovák államhoz való ragaszkodás, valamint szlovák és külföldi szélsőségesekkel való kapcsolattartás. A polgári társulás ellenzi Szlovákia EU és NATO tagságát, a mindkét nemzetközi szervezetből történő azonnali kilépés mellett kardoskodik. Röpiratokban juttatják el pártolóiknak a legfontosabb célkitűzéseiket, az NSS Hangja (Hlas NSS) folyóirat előtt a Nemzetőrség Hangja (Hlas národnej stráže) lapon keresztül juttatták el felhívásaikat a támogatóiknak. Régebben együttműködtek a Slovenské Hnutie Obrody (lásd lentebb) és a Jednota slovenskej mládeže szervezetekkel. Jozef Tisonak a szlovák államiság megteremtésében szerzett érdemeit elismerő kommünikét adtak ki, amely ellen több más egyesület tiltakozott. A cigánybűnözés ellen és a dél-szlovákiai szlovákok védelmében több akciót szerveztek az elmúlt időszakban — legutóbb a nyelvhatáron található Érsekújváron. Az Új Szabad Szlovákia honlapján meghirdetett felvonuláson a kassai vasútállomástól meneteltek a résztvevők a belvárosi Alsó kapuig. Legutóbb 2009. augusztus 14-én Eperjesen tartottak utcai felvonulást és nagygyűlést, akkor a szlovák rendőrség augusztus 8-i brutális beavatkozása ellen tiltakoztak. 2009. augusztus 8-án az Eperjes közelében található Szentmihályfalván a Szlovák Testvériség tüntetett a „romaterror” ellen, a szlovák karhatalom az emberi méltóságra és az egyenjogúságra hivatkozva szétoszlatta a gyűlés résztvevőit.

A nyitrai központú Szlovák Megújhodási Mozgalom (Slovenské Hnutie Obrody) egyesület, amely a Szlovák Fiatalság Egyesületéhez hasonlóan a Szlovák Köztársaság alkotmányára (pontosabban annak preambulumára) hivatkozik. Programpontjai között szerepel a szlovák tulajdon megerősítése az egyesült Euróbában, a szlovákok többi szláv állammal való együttműködésének felülvizsgálata, az erkölcsi védelem és a kulturális értékek támogatása, a szlovák történelem megismertetése valamint a természeti és ökológiai értékek védelme. Az egyesület havilapja a Nemzet Joga (Právo Národa) folyóirat. A Nyitrához közeli Csekejen, ahol az 1939 és 1945 közötti rezsim elnökének szobra áll, idén máciusban mintegy százan emlékeztek a nácibarát bábállam létrejöttének évfordulójára. A megemlékezést a Szlovák Megújhodási Mozgalom szervezte. A mozgalom elnöke, Róbert Švec szerint köszönet jár a néhai államfőnek mindazért, amit a szlovák nemzet és államiság érdekében tett. Meggyőződése, hogy az akkori köztársaság mentette meg a szlovák nemzetet. Egy most nyilvánosságra hozott felmérés szerint az egykori hitleri bábállamnak továbbra is számos híve van a mai Szlovákiában. A megkérdezett állampolgárok egyharmada kedvező színben látja Tiso államát, egyharmadának nincs egyértelmű véleménye, míg egyharmad negatívan viszonyul hozzá, de egyértelműen csak a megkérdezettek 7%-a utasította el.

Felvidék Ma, Történelemportál-Kiss Balázs