A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház kilenc egyházmegyéjének 316 egyházközségében 65 222 egyháztagot tartottak nyilván az elmúlt évben. A tíz évvel ezelőtti népszámlálási adat szerint közel száztízezren vallják magukat reformátusnak Szlovákiában.

Az elmúlt év statisztikai adatai szerint a hét magyar és két szlovák egyházmegyében a legtöbb nyilvántartott reformátussal -14 562-vel – a komáromi egyházmegye rendelkezett. A többi egyházmegyék közül a pozsonyi, az abaúj-tornai és a zempléniben ért el tízezres közeli létszámot a reformátusok száma. A legtöbb választójoggal rendelkező egyháztagot is a komáromi egyházmegye mutatott ki, a legkevesebbet pedig az ungi, de ez utóbbiban jegyzik a második legkevesebb nyilvántartott egyháztagot is.
A 2010-es évben 25 891 istentiszteletet tartottak a református egyház anya- és leányegyházközségeiben. 20 226 alkalommal magyarul, 5724 szolgálat pedig szlovákul hangzott el. A legtöbb magyar nyelvű istentiszteletet – közel háromezer ötszázat – a zempléni egyházmegyében tartottak. A legtöbb szlovák nyelvű istentiszteletre érthető módon a 30 egyházközséget magába foglaló ondava-hernádiban került sor. De államnyelven a magyar egyházmegyék mindegyikében tartottak legalább egy alkalommal istentiszteletet. Ritkán adódik ugyan lehetőség más nyelvű istentisztelet tartására, viszont az elmúlt évben hat alkalommal angolul, ötször pedig németül hangzott el Isten Igéje a templomokban.
A Zsinati Iroda által közreadott adatokból kitűnik, hogy az elmúlt évben 774 részesültek keresztségben. A templomokban 711 alkalommal gyermekeket kereszteltek meg, felnőtt keresztségben 63 részesültek. Több mint százszor szolgáltatták ki a keresztség sákramentumát a pozsonyi, a komáromi és a zempléni egyházmegyékben. A legtöbb gyermeket a komáromi, a legkevesebbet a barsi egyházmegyében kereszteltek meg.
Az elmúlt évben 742 tettek hitvallást a hitükről. A legtöbb konfirmandus – több mint száz -a komáromi egyházmegyén kívül még a zempléniben és az abaúj-tornaiban volt, viszont jelentős, mintegy 88 tizennégy éves fiatal konfirmált a legkevesebb reformátust nyilvántartott ondava-hermádi egyházmegyében.
Érdekesen alakult a 2010-es évben a házasságkötések száma. 257 alkalommal mondták ki a házasulandók a boldogító igent a református templomokban. Csupán 96 esetben volt mindkét fél református vallású. Százhatvanegyen azonban más vallásúhoz kötötték az életét. A legtöbb vegyes házasságot, mintegy harmincnégyet a komáromiban, a legkevesebbet az ungi egyházmegyében kötöttek. A házasság előtti jegyesoktatásban viszont csak száznegyvenen részesültek. A legtöbbet jegyest a komáromi és a nagymihályi egyházmegyékben – huszonnégyet – készítettek fel a lelkipásztorok a házasságra.
Az egyházmegyék által közreadott adatok alapján az elmúlt évben 1345 alkalommal hirdették a lelkipásztorok a feltámadás Igéjét temetések alkalmával. Az összesítés szerint 2010-ben 688 férfi és 657 nő távozott az élők sorából. A legtöbb halottat a két legnagyobb egyházmegye a komáromi és a pozsonyi jegyzett.
A református gyülekezetekben a vasárnapi istentiszteleteken kívül az elmúlt évben 5283 felnőtt-bibliakört tartottak. A kilenc egyházmegyében összesen 462 alkalommal gyűltek össze bibliaórára a presbiterek, az ifjúság pedig 2 398-szor találkozott, vasárnapi iskolát 3 840-szer tartottak. A református egyházban 102 kórus működik, a legtöbb kórusa – mintegy húsz – a zempléni egyházmegyének van.
A statisztikai adatokból kitűnik, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház egyházközségeinek területén 351 közoktatási intézmény működik, ebből 72 alsó tagozatos alapiskola, 190 teljes szervezettségű, 90 pedig középiskola. Az elmúlt évben 5 269 látogatták a református hitoktatást az oktatási intézmények 530 csoportjában. Gyülekezeti hitoktatásban, illetve konfirmációi előkészületben 1 435 fiú és lány részesült. A Szlovákiai Református Egyház 336 hitoktatót tart nyilván, ebből 235 lelkész, 67 katechéta, 35 pedig képesítés nélküli.
A statisztikai adatokból kitűnik, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház egyházközségeinek területén 351 közoktatási intézmény működik, ebből 72 alsó tagozatos alapiskola, 190 teljes szervezettségű, 90 pedig középiskola.

Felvidék Ma, ii

***
Megj. Szakál Gábor Olvasónktól: Ez a szám a Kálvinista Szemle februári számában nem az egyházi adót fizetők számát jelzi. Az ugyanis jóval kevesebb. A tényleges helyzet, sajnos, eléggé aggasztó.