31821b

A jogsegely.sk oldalon a Szlovákiában elő magyar állampolgárok által talán leggyakrabban feltett kérdéseket s a rá adott válaszokat is megtalálják az állampolgársági gyakorlati útmutatóban.

A jogsegélyszolgálat a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala mellett működő Elemzőközpont jogi szakmai műhelyeként jött létre 2010. februárjában. Akkor a szigorított államnyelvtörvényre reagáltak, de profiljukat a későbbiekben további szakmai területekkel bővítették, úgy mint a népszámlálás, törvények fordítása, oktatásügyi, gazdasági kérdések, a kisebbségek jogállása, kettős állampolgárság stb. Ez utóbbi kérdéskörben gyakorlati útmutatót készítettek, melyet a megújult honlapjukon jelentettek meg.

Hat kérdéscsoportban keresik a választ a kettős állampolgárság ügyében. Tartózkodás, munkavállalás, vállalkozás, egészségbiztosítás, szociális biztosítás, választójog kérdései már megválaszolásra kerültek, de tervezik a jegyzéket további témákkal bővítik majd, úgy mint adózás, családjog, szlovákiai felsőoktatás stb.
A szlovákiai tartózkodás fejezetben tárgyalják az ellentörvényből adódó helyzetet, miszerint a magyar állampolgárságát megszerző polgár külföldivé válik saját lakhelyén, de igényelheti az állandó tartózkodási jogot, melyet az idegenrendészeti hatóságnál nyújthat be. A szociális biztosítás és egyéb szociális ellátás és az egészségbiztosítás kérdéskörök válaszaiból kiderül, hogy a Szlovákiában élő, és állandó lakhellyel rendelkező magyar állampolgárok idegenrendészetileg ugyan külföldinek számítanak, de szinte ugyanazok a jogszabályok érvényesek, mint a szlovák állampolgárokra, hiszen a szociális biztosítások a munkavégzés helyétől függnek, s nincsenek összefüggésben az állampolgárásággal. A munkaügyi kérdések terén is azonos jogállása van a szlovákiai magyar állampolgároknak a szlovák állampolgárokéval, ugyanis az Európai Tanács “A munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról” szóló rendelete előírja, hogy az uniós tagállamoknak a munkabér, a munkavégzés feltételei, a szakszervezeti tagság, az elbocsátás stb. tekintetében a saját állampolgárokkal egyenlően kell kezelni az Európai Unió állampolgárait. Ami pedig a vállalkozásokat illeti a szlovákiai egyéni vállalkozás terén a törvény értelmében minden olyan magyar állampolgár, aki Szlovákiában állandó lakhellyel rendelkezik, “belföldinek” minősül. A szlovákiai vállalkozás alapítása, az ilyen vállalkozásban vagy más személy által alapított vállalkozásban tulajdonrésszel való rendelkezés pedig nincs sem a szlovák állampolgársághoz, sem a szlovákiai lakhelyhez kötve. Ami viszont a szlovákiai választásokat illeti, ott a Szlovákiában bejegyzett politikai párt vagy mozgalom szerveibe kizárólag szlovák állampolgár választhat, illetve választható. Tehát ez utóbbi kérdéskört leszámítva minimális megkülönböztetés érheti a magyar állampolgárokat Szlovákiában. 

“A kérdés-válasz gyűjteményből a magyar állampolgárság felvétele mellett döntők információkat, válaszokat kaphatnak azokra a kérdéseikre, amelyek a mindennapi, a gyakorlati életben azáltal merülnek fel, hogy immár Szlovákiában magyar állampolgárként élnek, s itt állandó lakhellyel jelentkeznek” – mondta Lancz Attila, s hozzátette, hogy még 2010 decmber elején  “a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala levéllel fordult a belügyminisztériumhoz, s rákérdezett az állampolgársági törvénnyel kapcsolatos kérdésekre, valamint pl. arra, hogy 1997-től hányan szereztek úgy szlovák állampolgárságot, hogy a Szlovák Köztársaság területén nem rendelkeztek állandó lakóhellyel.”

A jogi kérdések gyakorlati útmutatójához Lancz Attila, jogász írt bevezetőt, melyben így fogalmaz:

Magyar állampolgár Szlovákiában (elkészült a gyakorlati útmutató) – bevezető
Szlovákiában 2010. júliusa óta változás állt be a többes állampolgársághoz való “hivatalos hozzáállásban”. Míg az ezt megelőző időszakban Szlovákia azon államok közé tartozott, amelyek a többes állampolgárság intézményét messzemenően elismerték, 2010-ben furcsa és felemás fordulat állt be e téren. A szlovákiai állampolgársági törvény módosítása értelmében minden olyan személy, aki önkéntes elhatározása alapján megszerzi egy másik állam állampolgárságát, automatikusan elveszíti a szlovák állampolgárságát. A szlovákiai törvényszigorítás kiváltó oka az volt, hogy Magyarország 2010 tavaszától olyan feltételekkel kínál magyar állampolgárságot a határain kívüli, magyarul beszélő személyeknek, ahogyan Szlovákia 1997 és 2005 között kínált szlovák állampolgárságot a határain kívüli szlovák nemzetiségű személyeknek.
A pozsonyi kormány és parlament e furcsa “válaszán” túl a többes állampolgársághoz, mint jogintézményhez való hozzáállás is felemásra sikeredett. Amíg ugyanis a külföldi állampolgárság megszerzése a szlovák állampolgárság automatikus megszűnésével jár, addig a szlovák állampolgárság megszerezhető az eredeti állampolgárság megőrzésével. A fentieken túl ez a felemásság abban is megnyilvánul, hogy a szlovák jogrendszernek az állampolgársági törvényen kívüli része továbbra is arra az előfeltételezésre épít, miszerint a szlovák állampolgárságot csak önkéntes lemondással lehet elveszíteni, és nem igazán számol azzal a lehetőséggel, hogy olyanok veszítik el szlovák állampolgárságukat, akik továbbra is Szlovákia területén élnek majd. (Pl. a szlovák állampolgárság megszűnésével egyidejűleg megszűnik a szlovákiai állandó lakhely is. Továbbá, a határozatlan időre szóló állandó lakhelyhez szükséges – alapesetben – legalább öt éves “huzamos tartózkodásba” nem számít bele a szlovák állampolgárként Szlovákiában meglévő állandó lakhely ideje. De ide tartozik az a szabály is, miszerint a külföldi uniós állam állampolgárának a Szlovákia területére való “belépéstől” számított tíz napon belül a szálláshelyét jelentenie kell a rendőrségnek, miközben az adott személy esetleg el sem hagyta az országot, “csak” a szlovák állampolgársága szűnt meg.)

A többes állampolgársághoz való viszonyulásban tehát nem történt elvi, koncepcionális irányváltás. Az állampolgárság elveszítésének új jogi eszköze – a törvény hatálya általi megszűnés – nem illeszkedik szervesen a szélesebb jogi környezetbe és egyelőre csak “idegen testként vegetál” a szlovák jogrendben. Éppen ezért sok esetben nehezen – vagy csak merész analógiákkal – lehet alkalmazni az egyébként külföldi állampolgárokra vonatkozó jogszabályokat olyan külföldi állampolgárokra, akik nem “Szlovákiába jöttek”, hanem “Szlovákiában maradtak”. Az ilyen személyek száma viszont egyre növekszik. Mint ahogy azoké is, akik (még) szlovák állampolgárok, de szívesen vennék, ha eligazítást kapnának azokkal a mindennapi életben megjelenő változásokkal kapcsolatban, amelyekkel a magyar állampolgárság megszerzése esetén szembesülnének.
Az alábbi kérdés–válasz gyűjtemény éppen ezen igények kiszolgálására készült. E gyűjtemény célja, hogy a szlovákiai állandó lakhellyel rendelkező magyar állampolgár tipikus esetét alapul véve választ adjon a témával kapcsolatban felmerülő legfontosabb kérdésekre. A téma szerteágazóságát, a konkrét esetek egyediségét figyelembe véve nem lehetett cél a téma teljesség igényével történő feldolgozása. Az anyagban több téma kérdéssel foglalkozunk (tartózkodás, munkavállalás, vállalkozás, egészségbiztosítás, szociális biztosítás, választójog), de a közeljövőben további témákkal bővül majd (pl. adózás, családjog, szlovákiai felsőoktatás stb.).
Az alábbi anyagban minden egyes altémánál megtalálható a témakörért felelős állami hivatal elérhetősége. Bár tapasztalataim alapján az egyes hivatalok számára – önhibájukon kívül – sokszor nehézséget okoz a Szlovákiában maradt “külföldiek” eseteire értelmezni a jogszabályokat, mégis ők az egyes témák “hivatalos szakértői” és feladatuk, hogy a legegyedibb esetre is szakmailag helytálló választ adjanak. Éppen ezért, a későbbi félreértések elkerülése végett, érdemes az illetékes hivatalok írásos válaszát is kérni a felmerülő konkrét kérdésekre. – írja Lancz Attila bevezetőjében.

* * *

Az alábbiakban összegezzük azon kérdéseket, melyekre a jogsegely.sk oldalon részletes választ kaphatnak:

Szlovákiai tartózkodás
Az állandó szlovákiai tartózkodás szempontjából milyen a magyar állampolgárok jogi státusza?
Magyar állampolgárként azonnal megkaphatom a határozatlan idejű állandó tartózkodásra jogosító engedélyt?
Milyen feltételekkel szerezhetem meg az ún. első engedély szerinti állandó tartózkodási jogot? 
Szlovák állampolgárságomat nemrég veszítettem el, de továbbra is Szlovákiában szándékozom tartózkodni, mégpedig életvitelszerűen az állandó lakhelyemet csak a szlovák állampolgárság elvesztését követő kilencven nap letelte után lehetséges regisztráltatnom? Kötelező-e regisztráltatnom állandó szlovákiai lakhelyemet, ha minden kilencven napos időszakon belül legalább egyszer elhagyom Szlovákia területét? Hol és hogyan tudom regisztráltatni az ún. első engedélyt (öt évre szóló állandó lakhely)?

Szociális biztosítás és egyéb szociális ellátás
Magyar állampolgár vagyok, nincs szlovák állampolgárságom, de van állandó szlovákiai lakhelyem. Részesülhetek-e a szlovákiai szociális biztosítási rendszer különféle juttatásaiból? (pl. öregségi nyugdíj, betegsegély, anyasági támogatás?)
Szlovákiai, magyar állampolgárságú munkavállalóként mennyiben vonatkoznak rám más feltételek a szociális biztosítás terén, mint a szlovák állampolgárságúakra?
Ha eddig szlovákiai állampolgárként fizettem be a szlovákiai biztosítási rendszerbe, miután megszűnt a szlovák állampolgárságom, ugyanolyan feltételekkel kapom majd pl. a nyugdíjat, az anyasági támogatást stb., mintha szlovák állampolgár maradtam volna? Mi a helyzet akkor, ha már nyugdíjas vagyok, és nemsokára megszűnik a szlovák állampolgárságom?
Mit kell tennem, ha eddig szlovák állampolgárságú munkavállalóként (egyéni vállalkozóként) rendelkeztem valamely kötelező szociális biztosítás körébe tartozó biztosítással, és ezt a biztosításomat immár szlovákiai állandó lakhellyel rendelkező magyar állampolgárként is folyatni szeretném?
Magyar állampolgár vagyok, nincs szlovák állampolgárságom, de van szlovákiai állandó lakhelyem. Nincs munkaviszonyom, sem egyéni vállalkozásom. Ilyen esetben kötelező a számomra a szlovák szociális biztosítás? Mennyiben vonatkoznak rám más feltételek, mint a szlovák állampolgárokra?

Szlovákiai egészségbiztosítás
Megszűnt a szlovák állampolgárságom. Búcsút mondhatok a szlovákiai egészségügyi biztosításomnak is?
Magyar állampolgár vagyok, nincs szlovák állampolgárságom, de Szlovákiában van állandó lakhelyem. Mely esetekben kötelező szlovákiai egészségbiztosítással rendelkeznem? Mely esetekben nem lehet szlovákiai kötelező egészségbiztosításom?
Magyar állampolgár vagyok, nincs szlovák állampolgárságom, de Szlovákiában van állandó lakhelyem. Meg szeretném tartani az eddigi egészségbiztosításomat. Sok adminisztrációval jár ez?
Hogyan szerezzek haladéktalanul igazolást a szlovákiai állandó lakhelyemről, ha az a szlovák állampolgárságommal együtt jogilag megszűnt?
Magyar állampolgár vagyok, nincs szlovák állampolgárságom, de rendelkezem állandó lakhellyel, de külföldi egészségügyi biztosításom van és kötelezően szlovákiai egészségbiztosításra váltok?

Szlovákiai munkavállalás 
Magyar állampolgár vagyok, nincs szlovák állampolgárságom. A szlovákiai munkavállalás szempontjából mire számíthatok?
Milyen kivételes esetekben nincs a szlovák állampolgárokkal azonos jogállásom a szlovákiai munkavállalás során. Mit jelent ez pontosan?
A szlovák állampolgárokkal azonos jogállásom azt jelenti, hogy semmiféle megkülönböztetésben nem lehet részem, pl. a munkabér, adózás, stb. tekintetében?
A szlovákiai munkáltatómnak van valamilyen adminisztrációs többletfeladata velem kapcsolatban?
Szlovákiai állandó lakhellyel rendelkező magyar állampolgárként igénybe vehetem-e a Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatal (munkahivatal) foglalkoztatást előmozdító szolgáltatásait?

Szlovákiai vállalkozás
Magyar állampolgár vagyok, nincs szlovák állampolgárságom, de van állandó lakhelyem. A szlovákiai egyéni vállalkozások tekintetében más szabályok vonatkoznak rám, mint egy szlovák állampolgárra?
Melyek azok a jelképesnek mondható eltérések, amelyek az egyéni vállalkozásról szóló törvény magyar állampolgárságú személyek esetében megfogalmaz?
Hol és hogyan tudom beszerezni a magyarországi erkölcsi bizonyítványt?
Magyar állampolgár vagyok, nincs szlovák állampolgárságom, de van állandó lakhelyem. Alapíthatok-e szlovák állampolgárság nélkül, szlovákiai, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozást (pl. kft)? Lehetek-e a szlovákiai cég ügyvezetője is?
Mi a teendő, ha eddig szlovák állampolgárként folytattam egyéni vállalkozást, amit a szlovák állampolgárság nélkül is folytatni szeretnék.

Szlovákiai választások
Magyar állampolgár vagyok, nincs szlovák állampolgárságom, de van szlovákiai állandó lakhelyem. Választhatok-e, illetve választható vagyok-e szlovákiai parlamenti választás, az európai parlamenti választás, a helyi önkormányzati választás, a megyei önkormányzati választás, a köztársasági elnöki választás során?
Szlovák állampolgárság hiányában lehetek-e tagja, vagy választott tisztségviselője szlovákiai politikai pártnak, politikai mozgalomnak?

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”30505, 31758, 30338″}