evangélikusA Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház partnerszerződést írt alá 2012. március 21-én.

A partnerszerződés ünnepélyes aláírására 2012. március 21-én 11.00 órakor került sor a Komáromi Evangélikus Egyházközség imaházában (2900 Komárom Mártírok u. 10.). Az ünnepélyes aláírást megelőzően áhítatra és a szerződéskötést követően sajtótájékoztatóra került sor.

A partnerszerződésbe a következőket foglalták:

A Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház (ECAV) és a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) a kölcsönös egymásra hatás tudatában
– Isten igéje mint hitünk alapforrása és életünk alapszabálya közvetítésével mindkét fél elfogadja és értelmezi a hitvallási iratokat (Egyesség Könyve – Liber Concordiae);
– visszatekintve minden pozitívumra, amit az Úr Jézus Krisztus missziói parancsa teljesítéséért végeztek közösen a múltban, a reformáció kezdete óta, a római katolikus egyháztól független Magyarországi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház – mint a két partneregyház közös jogelődje, – 1610-ben Zsolnán történt megalapítása óta mind ez idáig;
– testvéri közösségben a többi evangélikus egyházzal, amelyek a Lutheránus Világszövetséget alkotják;
– közös munkában a többi keresztyén egyházzal az Európai Protestáns Egyházak Közösségében (GEKE), az Európai Egyházak Konferenciájában és az Egyházak Világtanácsában;
– mindkét egyház hívőinek és az ő képviselőiknek személyes kapcsolata által megegyezett a kölcsönös együttműködés kibővítésén a következő célkitűzésekkel:

A) Nemzeti megkülönböztetés nélkül építik az istentiszteleti közösséget, amelyben az egyházak
1. közös istentiszteleteken találkoznak és egymásért imádkoznak;
2. meghívás alapján részt vesznek a másik fél által rendezett ünnepségeken;
3. közös missziós rendezvényeket szerveznek tagjaiknak és szimpatizánsaiknak.

B) Támogatják az egyház és a társadalom nyílt kapcsolatának építését, amelynek keretén belül a partnerek
1. információt cserélnek az egyház életéről és a gyakorlatban szerzett tapasztalatokról, és ezekről kölcsönösen hírt adnak az egyházi sajtóban;
2. nyílt párbeszédet folytatnak, erősítik az egymás iránti bizalmat, és elősegítik az együttműködést szlovákok és magyarok között a Szlovák Köztársaságon és Magyarországon belül;
3. az egyházi vezetés szintjén tájékoztatják egymást arról az álláspontról, amellyel az egyik fél esetlegesen reagálni kívánna az aktuális kérdésekre a partneregyházban, a társadalomban vagy az államban;
4. kezdeményezik az egyházon belüli közös szakmai, egyháztörténelmi álláspontok kidolgozását a szlovákok és a magyarok nyitott kérdéseivel kapcsolatban;
5. támogatják az egyházi levéltárak és könyvtárak közötti tapasztalatcserét, megfelelő körülményeket alakítanak ki a tudományos kutatások és a tudományos munkatársak számára.

C) Elősegítik a jó kapcsolatokat az egyházi oktatás terén, amelynek keretén belül a partnereknek lehetősége nyílik
1. tapasztalatok és információk cseréjére az új, hasznosítható munkamódszerek, nevelési formák lehetőségeiről;
2. segítségnyújtásra a gyerekek, az ifjúság, a fiatalok és az egyházban tevékenykedők felé;
3. a középiskolai oktatási intézmények közötti cserekapcsolatokat létrehozni, amelyeknek fontos szerep jut. A cserekapcsolat anyanyelven: szlovákul vagy magyarul, illetve olyan közös idegen nyelven alapulhat (német, angol stb.), amelyet mind a magyar, mind a szlovák középiskolások hasonló szinten ismernek;
4. a teológushallgatók kölcsönös tanulmányi programjára és csereprogramjára. A partneregyházak diákjainak saját ösztöndíjrendszer alapján történő támogatására a saját teológiai karon folytatott tanulmányaikban.

D) Az élő és működő partnerkapcsolat alapján a Diakonia ECAV na Slovensku és a MEE Diakóniai Osztálya között kibővítik az együttműködést a diakóniai ellátás terén, amelynek keretén belül a partnerek
1. biztosítják a diakóniai jó gyakorlat tapasztalatcseréjét a munkaág minden területén;
2. információt nyújtanak a diakóniai munka módszereiről és lehetőségeiről úgy írásban, mint a diakóniai létesítmények dolgozóinak személyes kapcsolataiban;
3. közösen szerveznek nemzetközi diakóniai szemináriumokat, konferenciákat és szimpóziumokat;
4. elősegítik a diakóniai intézmények közötti partnerkapcsolatok kialakítását.

E) Megszilárdítják a testvéri kapcsolatokat az egyháztagok között
1. a női és ifjúsági partnerszervezeten belül, és részt vesznek közösen megrendezett eseményeken;
2. a lelkészszervezetek között, beleértve a továbbképzéseket is;
3. együttműködve a nyomtatott és elektronikus sajtó területén, a többnyelvűség értékeinek hangsúlyozásával.

F) Támogatják a magyarországi szlovák evangélikusok és szlovákiai magyar evangélikusok nemzeti identitását, az evangélikus testvérek hitének anyanyelven való gyakorlásának lehetőségét, tiszteletben tartva az állami törvényeket és egyházjogi előírásokat azáltal, hogy
1. támogatják – a nemzetiség szempontjából vegyes egyházi területeken –, hogy a partneregyházak kölcsönösen használhassák és igénybe vehessék az istentiszteleti és hitélethez szükséges Bibliát, agendát, énekeskönyvet, egyházi irodalmi és további sajtókiadványokat, amelyeket a partner a megfelelő nemzetiségi nyelven biztosít. A nyelvileg megfelelő színvonalú istentiszteletek biztosítása érdekében támogatják a lelkészek nyelvtanulását;
2. anyanyelvükön biztosítják a hittankönyvek, konfirmációs anyagok hivatalos használatát a partneregyházban;
3. buzdítják a vegyes nyelvű gyülekezeteket, hogy ennek a partneri szerződésnek a lelkületével (hivatkozva a bibliai és hitvallásos közös alapra) építsék a partneri kapcsolatokat a másik fél gyülekezeteivel, azzal a céllal is, hogy a testvéri együttműködésen belül biztosítsák az adott nemzetiség igényei alapján az anyanyelvi istentiszteleteket is; igény esetén, kölcsönös megállapodás alapján lelkészt küldenek a partneregyház valamely gyülekezetébe;
4. kölcsönösen tájékoztatják egymást a szlovákiai magyar közösségeknek, magyar nyelvű alkalmaknak, kétnyelvű gyülekezeteknek a MEE által történő anyagi támogatásáról, illetve a magyarországi szlovák nyelvű szolgálatnak az ECAV által történő anyagi támogatásáról;
5. az F pontban érintett kérdésekre mindkét egyház kijelöl koordinátorokat, akiknek a kilétéről a másik egyházat értesíti.

G) A közép-európai régión belül fejlesztik a kölcsönös kapcsolatokat az egyházi szervek (egyházi elnökség, püspöki kar) szintjén, amelyek keretében
1. állást foglalnak aktuális kérdésekben;
2. közös nevezőre hozzák állásfoglalásukat és eljárásukat, hogy együtt képesek legyenek mindkét egyház érdekeinek képviseletére nemzetközi szinten és fórumokon egyaránt.

Ez a partneri szerződés az aláírás napján lép érvénybe, készült két példányban, magyar és szlovák nyelven, amely szövegek egyenrangúak.
A szerződő feleknek jogában áll bármikor javaslatot tenni a megállapodás megváltoztatására. A javasolt változtatások csak kölcsönös jóváhagyás után lépnek érvénybe.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata február 24-én fogadta el a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház (ECAV) és a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) között kötendő partnerszerződés szövegét. A partnerszerződést Gáncs Péter, a MEE elnök-püspöke és Prőhle Gergely, a MEE országos felügyelője valamint Miloš Klátik, az ECAV püspöke és Pavel Delinga, az ECAV felügyelője írja alá.

Felvidék.ma