36291

Feszty Zsolt, a komáromi T.Ü.Kör polgári társulás elnöke úgy véli, hogy a Kerekasztal felhatalmazás nélkül működik, s egy szűk körben kitalált stratégiához kellenek a civil szervezetek… (+Nyilatkozattal frissítve)

Feszty Zsolt a Kerekasztal honlapján megjelent beszámolót olvasva, miszerint “a Kerekasztal Koordinációs Bizottságának tagjai azonban már korábban megismerték, miként zajlott a Kerekasztal, az MKP és a Híd közti egyeztetés, a jövőben pedig sűrűsödni fog a tagszervezetek felé irányuló kommunikáció” – csodálkozik, hogy ezt le merték egyáltalán írni!
“A Kerekasztalon belül minden döntés csak közmegegyezéses alapon születik. Tehát minden tagszervezetnek egyet kell értenie azzal. Ezáltal válik valamely javaslat a Kerekasztal álláspontjává. Senkit se lehet leszavazni, mert nincsenek is szavazások. Mivel az egyes ügyekben sok szervezet egyeztet, a Koordinációs Bizottság, vagy az egyes szóvivők, de bármely szervezet javaslatát minden tagszervezetnek meg kell ismernie, és addig kell egyeztetni a döntésről, amíg közmegegyezés nem születik. Ha valaki nem szól hozzá a kérdéshez, az a beleegyezését jelenti. Az országos konferenciát kivéve, minden egyeztetés elektronikusan, e-mailen vagy telefonon történik” – szögezte le korábban a Kerekekasztal.

Feszty Zsolt az országos konferencián is elmondta: hogy a 16 tagú Koordinációs Bizottság nem lehet egyenlő az elmúlt évben 73 tagot nyilvántartó Kerekasztallal. Mert ha igen, nagy baj van. S nem is fog nagyon bővülni a KB, ha keddenként fogja tartani a gyűléseit Somorján. Aki dolgozik, annak esélye sincs részt venni rajta – még Komáromból sem, nem hogy távolabbról. A vitáról videótudósítás a Magyar Interaktív Televízióban tekinthető meg.
“Ha sűrűsödni fog a kommunikáció, akkor jogos volt, amit elmondtam! Magyarán beismerték, hogy hibát követtek el. Épp csak a szükséges következtetést nem vonták le belőle. Ha pedig nem volt jogos, akkor nem kell a kommunikáción igazítani. Sőt! Az ott elhangzott ellenérvek nyomán a jövőben elég lenne csak a honlapra feltenni mindent – s magára vessen, aki nem olvassa” – mondja Feszty Zsolt. Majd így szólt a Kerekasztal illetékeseihez: “Önök egyszerűen átléptek rajtunk, kihagytak minket. Ez van. Csak akkor nem kell olyanokat állítani, hogy mi vagyunk a Kerekasztal alapkövei. Egyszerűen csak hivatkozási alap vagyunk. A T.Ü.Kör PT már csak volt. Egy szűk körben kitalált stratégiához kellünk, használnak igazolásul. Ebben a színjátékban nem veszünk tovább részt. Nagyok vagyunk már ahhoz, hogy mások színpadán bábok legyünk. Nem voltak, s most sincsenek illúzióim. Nem gondolom, hogy bármi is változni fog – a sűrűsödő kommunikációt leszámítva – attól, amit elmondtam, ill. most leírtam. Továbbra is fenntartom, hogy felhatalmazás nélkül cselekedtek. S nem látok garanciát arra nézve, hogy a jövőben ez nem fog megtörténni újra. Ha a többi szervezetet ez nem zavarja, lelkük rajta. Egyszerűen csak nem tehettem, hogy szó nélkül hagyjam a beszámolóban foglaltakat” – nyilatkozta Feszty Zsolt.

Harmónia AT közösen a T.Ü.Kör Pt-vel nyilatkozatot is kidolgozott, melyet az V. konferencián szórólap formájában terjesztettek. A konferencia után pedig a Harmónia AT nevében elküldték Tokár Gézának, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala szóvivőjének, hogy küldje tovább a Kerekasztal tagságának egyeztetés, vagyis közmegegyezés céljából.
Alább közöljük NYILATKOZAT-ot az SZMK egyeztetés és felhatalmazás nélkül kidolgozott Alapdokumentuma és annak nyilvánosságra adása kapcsán:

“A Kerekasztalon belül minden döntés csak közmegegyezéses alapon születik. Tehát minden tagszervezetnek egyet kell értenie azzal. Ezáltal válik valamely javaslat a Kerekasztal álláspontjává. Senkit se lehet leszavazni, mert nincsenek is szavazások. Mivel az egyes ügyekben sok szervezet egyeztet, a Koordinációs Bizottság, vagy az egyes szóvivők, de bármely szervezet javaslatát minden tagszervezetnek meg kell ismernie, és addig kell egyeztetni a döntésről, amíg közmegegyezés nem születik. Ha valaki nem szól hozzá a kérdéshez, az a beleegyezését jelenti. Az országos konferenciát kivéve, minden egyeztetés elektronikusan, e-mailen vagy telefonon történik.” (Forrás: http://www.kerekasztal.org/rolunk/)

Alulírott felvidéki magyar civil szervezetek tiltakozunk az ún. „kisebbségi minimum” aláírása miatt, mivel a Kerekasztal illetékesei a tagsággal sem e-mailen, sem más módon nem egyeztettek. A Kerekasztalt jelenleg alkotó 73 szervezet és intézmény, 5 vállalkozó és 8 jeles személyiség feltehetőleg semmit sem tudott arról, hogy milyen megegyezés készül. A szervezet nevében néhányan felhatalmazás nélkül, szinte titokban, tárgyaltak hónapokon keresztül az MKP és Most-Híd pártok vezetőivel.

Tiltakozunk „A szlovákiai magyarok megmaradásának és fejlődésének alapfeltételei” című dokumentum tartalma miatt is, mivel nevezett dokumentum meglátásunk szerint nem segíti a felvidéki magyar nemzeti közösség megerősödését és tagjainak a boldogulását.
Hiányoznak belőle olyan alapvető kérdések alkotmányos rendezésére vonatkozó javaslatok, mint a nyelvi, gazdasági és politikai elnyomásunk megszüntetése, a magyarságot mai napig sújtó Beneš-dekrétumok eltörlésének a követelése, és az aláíró felek kötelezettségvállalása az alapdokumentum céljainak eléréséhez.
Figyelmen kívül hagyja az ET Parlamenti Közgyűlésének 2003/1334. sz. határozatát, mely a demokráciáról, valamint a többségi és kisebbségi nemzet párhuzamos nemzetépítéséről a következőket állapítja meg: „A demokrácia nem csupán annyit jelent, hogy a többség nézeteinek mindig diadalmaskodnia kell: olyan egyensúlyt kell kialakítani, amely biztosítja a kisebbségekkel szembeni igazságos és megfelelő bánásmódot, és megakadályozza a domináns pozícióval való visszaéléseket.”

A nyelvi elnyomás megszüntetése az alkotmány hivatalos nyelvvel kapcsolatos cikkelyének módosítását igényli a következőképpen:
• A Szlovákiában élő népek nyelvének hivatalos használatát azonos feltételekkel kell szabályozni a település lakossági összetételéből kiindulva
• A nagytérségekben, az országos hivatalokban és nagy közösségi szolgáltatóknál a hivatalos nyelveket az oda tartozó települések hivatalos nyelve alapján kell megállapítani

Gazdasági elnyomásunk megszüntetésének érdekében az alkotmánynak tartalmaznia kell:
• A közfeladatokat és az érte járó juttatásokat a népcsoportok között létszámarányosan kell elosztani

Politikai elnyomásunk megszüntetésének érdekében az alkotmánynak tartalmaznia kell:
• A települések önként kialakíthatnak közös közigazgatási különleges jogállású (autonóm) nagytérségeket, magas fokú pénzügyi, kulturális és közigazgatási önállósággal
• A népcsoport képviselete, mely népcsoportarányosan alanyi jogon jár, vétójoggal rendelkezik a döntéshozatali szervben
• Az ország bármelyik polgára felvehet másik állampolgárságot a szlovák elvesztése nélkül
• A törvényhozás a népek és a térségek két kamarájából áll
• Tiltott a kollektív bűnösség elve és elismeri a népcsoportok közösségi jogait

Az aláíró felek kötelezik magukat, hogy bel- és külföldi tárgyalásaikon a fenti célok elérését szorgalmazzák, és nem kötnek egyességet olyan szervezetekkel, akik nem ismerik el a felsorolt követeléseket. Továbbá a jövőben csak olyan dokumentumot és nyilatkozatot adnak ki, mely összhangban van az itt leírtakkal.
Kelt: 2012. 10. 27

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”36246″}