43491

A Pázmaneum Társulás újévi üzenetében meghirdette a Szent Mihály-évet, amelynek keretében imakilencedet tartottak a Felvidéken és az anyaországban.

A 2013-as év már hagyományosan a január 22-i ünnepséggel indul a polgári társulás életében, amikor „A magyar kultúra napján” a dunaszerdahelyieknek dunaszerdahelyiek lépnek fel a Vermes-villában a Kortárs Magyar Galéria és Dunaszerdahely Város Önkormányzatának társszervezésében. A hagyományteremtő szándékkal indított rendezvény célja, hogy a városban működő oktatási intézmények, illetve művészek lépjenek fel és rövid műsorral mutassák be tevékenységüket.
Az iskolai beiratkozások kapcsán a magyar óvoda és iskola választására is felhívta a lakosság figyelmét a társulás.

Februárban, sajtónyilatkozatban emlékeztünk meg a 2008-as egyházmegyei felosztásról és rávilágítottunk annak máig ható következményeire és a hiányosságokra. Február 16-án megkezdődött Zselízen az RMA előadássorozatának második féléve, amelyet a Pázmaneum Polgári Társulás indított el 2012 őszén ThDr. Karaffa János és Galgóczi Rudolf lelkiatyák segítségével.
Ugyancsak februárban, „A kommunizmus áldozatainak emléknapján” megemlékezést tartottunk a városban, ebben az évben a középiskolásokat bevonva, akiknek a Terror Háza Múzeum történészprofesszora Dr. Stark Tamás tartott audiovizuális előadást.
Körlevélben kértük a felvidéki magyar katolikus egyházközségeket, hogy miután XVI. Benedek pápa bejelentette lemondását, imádkozzanak a Szentatya és az Egyház szándékára, valamint a megválasztandó új pápáért február 28-án, amikor Benedek pápánk befejezi péteri szolgálatát.
A Pázmány Péter Alapítvány nemrégiben elhunyt elnökére, dr. Vida Tivadar atyára, az Alapítvány elhunyt tagjaira és jótevőire emlékeztek március 16-án a garamkövesdi Szent Mihály arkangyal plébániatemplomban.
Polgári Társulásunk levélben fordult Dunaszerdahely város polgármesteréhez február 19-én, Dr, Hájos Zoltánhoz annak kapcsán, hogy a székely zászlót tűzze ki a Városházára.

Március 1-jén Társulásunk képviselője is ott volt másik két civil szervezet képviselőjével egyetemben a zászló kitűzésekor. 2012 augusztusában megrendezett Felvidéki Ministránsolimpia keretén belül a győztes csapat, a nagykéri ministránsok, ismeretterjesztő nyereményutat nyertek a Pázmaneum Polgári Társulás és a Jópásztor Alapítvány jóvoltából. A kirándulás 2013. március 9-én valósult meg Székesfehérváron.
A Magyar Közösség Pártja Keresztény Platformjának vezetősége a március 19-i dunaszerdahelyi ülésén határozott arról, hogy a párt honlapján közzéteszi a nagyheti szentmise-, illetve istentiszteletek rendjét a nagyobb felvidéki magyar városokban. Mivel a Pázmaneum ügyvezető elnöke, Karaffa Attila a platform Nagyszombat megyei vezetője, így felajánlva a segítségét a Pázmaneum is bekapcsolódott a miserend összeállításába. Márciusban folytatódott a Regnum Marianum Akadémia Zselízen, ahol két nagyszerű előadást hallgathattak meg ismét a zselízi plébánián a hallgatók Ft. Szalai Gábor tatai és Árus Kovács Gábor nemesszalóki lelkiatyák által. Témáink a hitvallókon keresztül a példaképek bemutatása, valamint a filozófia és teológia elemzése, Isten jelenlétének bizonyítása volt. Március 15-én részt vettünk a dunaszerdahelyi 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségen és koszorúzáson.

Április 3-án Komáromban tartotta meg ülését az Imanapi szervezőbizottság, hogy megtárgyalja az előkészületeket az április 21-én, Jó Pásztor vasárnapján megrendezendő XXIV. Komáromi Imanapra. A szervező Pázmaneum Társulás, Jópásztor Alapítvány és a Komáromi Római Katolikus Plébánia képviselői mellett jelen volt a Marianum Egyházi Iskolaközpont igazgatója, a Magyar Közösség Pártja Keresztény Platformjának vezetőségi tagjai és a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség képviselője is.
Jó Pásztor vasárnapján, április 21-én került sor a felvidéki magyar katolikusok legnagyobb imatalálkozójára a Komáromi Imanapra immár 24. alkalommal. A szentmisét Ő Exc. Mons. Mario Giordana apostoli nuncius és Ő Exc. Mons. Orosch János püspök atya, a Nagyszombati Főegyházmegye apostoli kormányzója mutatott be félszáz oltártestvérével közösen. A szentmisét élőben közvetítette a Mária Rádió az éter hullámain keresztül. Szolgálatot teljesítettek a komáromi Marianum és a gútai Nagyboldogasszony egyházi iskolák diákjai, valamint a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség cserkészei Danczi Mónika vezetésével. Ismét megjelent a Jópásztor Hírlevél, valamint egy új imafüzet XVI. Benedek pápa imái és elmélkedései – Imakilenced papi és szerzetesi hivatásokért XVI. Benedek pápa gondolataival címmel, valamint az imanapra érkezők megtekinthették a Komáromi Imanapok történetéből rendezett fényképkiállítást is.

A Pázmaneum Társulás és az Érsekújvári Római Katolikus Plébánia szervezésében került sor május 19-én, Pünkösdvasárnap a Szent Mihály Imakilenced 2. állomására a plébániatemplomban. Társulásunk, az MKP Dunaszerdahelyi Helyi Szervezete és a Via Nova ICS a trianoni békediktátum 93. évfordulója alkalmából gyertyagyújtást szervezett a Trianon emlékfánál Dunaszerdahelyen június 4-én.
A Pázmaneum Társulás és a Szőgyéni Római Katolikus Plébánia szervezésében került sor június 23-án a Szent Mihály Imakilenced 3. állomására a szőgyéni plébániatemplomban. Bekapcsolódtunk a sikabonyi harangra való gyűjtésbe is, közzétettük az egyházközség felhívását és eljuttattuk a különböző médiumokba.

Támogattuk a II. Felvidéki Ministráns Olimpia megszervezését Nagykéren augusztusban, illetve a védnök-elnök személyesen is részt vett a táborban. Augusztus 20-án, államalapító Szent István királyunk ünnepén, Dunaszerdahelyen részt vettünk az ünnepségeken és a koszorúzáson.
Polgári Társulásunk megalakulásának 8. évét ünnepelte október 2-án, amelyet 2005-ben alapítottak meg a Csallóközben. Szeptember és október hónapokban a 4. és 5. állomással folytatódott a Szent Mihály Imakilenced Garamkövesden illetve Ipolykeszin.
Október 6-án, a nemzeti gyásznapon, Dunaszerdahelyen részt vettünk a megemlékezésen és koszorút, illetve gyertyát helyeztünk el az aradi vértanúk emlékére. Társulásunk felhívta tagjai, szimpatizánsai figyelmét, hogy ebben az évben is kapcsolódjanak be a Nyilas Misi Karácsonya elnevezésű jótékonysági rendezvénybe.
Dunaszerdahelyen, a Városháza épülete mellett felállított 1956-os emlékmű előtt tisztelegtünk és emlékeztünk az 1956. október 23-án, Magyarországon történt eseményekre a város polgáraival és a közjogi méltóságokkal együtt.

A Pázmaneum Társulás szervezésében került sor 2013. december 19-én Dunaszerdahelyen az Esterházy János-megemlékezésre és Dr. Sztyahula László könyvbemutatójára a Vermes-villában. Decemberben megjelent a hagyományos Regnum Marianum Kalendáriumunk. A Pázmaneum Társulás is besegített a Magyar Közösség Pártja Keresztény Platformjának kezdeményezésébe, hogy összegyűjtsék a Karácsonyi időszak szentmise-, illetve istentiszteleteinek rendjét az egyes felvidéki magyar városokban, községekben.

A felvidéki magyar katolikusok 2013-as fontosabb eseményei:
A Selye János Egyetemen működő Boldog Salkaházi Sára Katolikus Egyetemi Központ lelkészévé nevezte ki Mons. Orosch János nagyszombati érsek 2013. december 1-jétől ThDr. Karaffa János PhD. nyárasdi és alistáli plébánost. Megjelent Dr. Sztyahula László: A csehszlovákiai magyar katolikus egyház története 1918-1950 c. hiánypótló kötete. A könyv elsősorban hatalmas, jelentős részében mindeddig feldolgozatlan forrásanyagra – sajtó, Magyar Országos Levéltár, Egyház-megyei gyűjtemények, vatikáni dokumentumok – és a rendelkezésre álló szakirodalomra támaszkodik.

November 30-án Komáromban, a Szent András plébániatemplomban újra magyar nyelvű papszentelésre került sor, amelynek keretében két magyar diakónust szentelnek áldozópappá. Mons. Orosch János nagyszombati érsek balesete miatt, Mons. Prof. ThDr. Haľko József, pozsonyi segédpüspök szentelte fel áldozópappá a naszvadi születésű Jelencsics Erik Gábort és a perbetei születésű Nagy Pétert.
Október 2-án, Szent Őrzőangyalok ünnepén Komáromban megalakult a Jópásztor Alapítvány Ifjúsági Csoportja (JA ICS), amely az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósulását hivatott elősegíteni keresztény fiataloknak az alapítványi tevékenységbe való bekapcsolódásával.

Szeptemberben ünnepelte 15. születésnapját a Hajnalvándor verséneklő együttes, amikor a kürti Mindenszentek templomába hívta barátait, vendégeit a Jubileumi koncertre. Életének 85., áldozópapi szolgálatának 62. évében hunyt el Mons. ThDr. Morovics István áldozópap, akit Bacsfa-Szentantalon helyeztek örök nyugalomra. A magyar ajkú hívek általános helynöke Ft. Kiss Róbert, eddigi gútai esperes-plébános lett, a katolikus iskolák és a hitoktatás püspöki helynöke: Ft. Tóth László, nádszegi esperes-plébános, a SzPK Magyar Hitoktatási Albizottságának ügyvezető igazgatója.

Mons. Orosch János érseki beiktatására 2013. augusztus 30-án került sor a nagyszombati Keresztelő Szent János székesegyházban, amelyen több magyar hívő és lelkiatya is részt vett. Július 11-én Ferenc pápa kinevezte a Nagyszombati érsekség élére Mons. Orosch János addigi segédpüspököt, apostoli kormányzót. Az egyházmegyét a továbbiakban már érsekként irányítja majd a magyar híveket már hosszú ideje anyanyelvükön szolgáló, magyar gyökerekkel is rendelkező püspök.
Magyar ajkú diakónusok és papok felszentelésére került sor június és július hónapokban a Felvidéken. Nagyszombatban szlovák nyelvű liturgia keretében diakónussá szentelték a dunaszerdahelyi Fehér Tibort. Komáromban magyar nyelvű szentmisén Mons. Orosch János segédpüspök, apostoli kormányzó a Szent András plébániatemplomban diakónussá szentelte a perbetei Nagy Pétert és a naszvadi Jelencsics Erik Gábort. A felvidéki magyar katolikus közösség szolgálatába újabb felszentelt papok léptek. Besztercebányán szlovák szentmisén szentelték pappá az ipolybalogi Gyurász Pált, akit Besztercebányán színtiszta szlovák környezetbe helyeztek. Kassán ugyancsak szlovák szentmise keretén belül szentelte pappá Msgr. Bernard Bober , kassai érsek atya a nagykaposi születésű Takács Dénest.

Pünkösd vasárnapján a Szlovák Rádió és Televízió (RTVS) az észak-komáromi Szent András templomból élőben közvetítette a magyar nyelvű misét. Honlapunkon teret adtunk más egyházi és civil szervezetek, egyházközségek beszámolóinak is. Társulásunk anyagi szükségleteit a 2013-as évben a 2%-os adófelajánlásokból és a magyar államhoz benyújtott pályázatokból illetve kiadványaink értékesítése révén fedezte. Tevékenységünkhöz számos világi és egyházi vezetőtől kaptunk buzdítást.
Köszönjük a lelkiatyák és a hívek imáit, amelyeknek erejével továbbra is tudjuk szolgálni Jézus Krisztust és az Anyaszentegyházat, benne különösen is a felvidéki magyar katolikus közösséget. Isten által megáldott, kegyelemteljes új esztendőt kívánunk minden tagunknak, szimpatizánsunknak és minden jóakaratú embernek!

Pázmaneum.com/Felvidék.ma