53883

A Magyar Református Presbiteri Szövetség lapja erre a nagyheti, húsvéti ünnepkörre is gazdag lelki ajándékokkal kínálja meg az Olvasót Kárpát-medence szerte. Látás és hit címmel a tiszántúli egyházkerület új püspöke, Dr. Fekete Károly köszönti az ünnepet. Cikkét és a Golgotára mutató vers üzenetét színes illusztráció hozza közelebb hozzánk. A lap fejlécei fölött ebben a számban Jézus utolsó, kereszten mondott szavait kiemelten is olvashatjuk. Genfi reformátorunk, Kálvin János megfogalmazásához (Az Ő erejével…) kapcsolódva fogalmazza meg Dr. Békefy Lajos a „jó” nagypéntek titkait. A Rovatok most is sok érdekes hitbeli, igei összefüggésre vezetik a lelki tekintetet. Dr. Viczián Miklós Ige körüljében a „mindvégig szerette őket” jézusi magatartásnak, áldozatának gazdag tanítását kapjuk. Dr. Papp Vilmos most is felmutatja egy-egy sorson át Isten munkáját nem csak a hívők, hanem távlatosabban egy-egy korszak, s népünk életében az Azt olvastam a Bibliában 21. részében, a 150 éve született Max Weber nagyszerű társadalomelemzéseiben, a reformáció történelmi hatásaiban. Továbbá az énekeskönyvünkben 16 gyönyörű, míves fordítással szereplő Áprily Lajos lelki portréjával a Sorsok-énekeink hátterében újabb részében. Apostagi Zoltán Augustinus nyomán a felebaráti szeretetről ír Apropójában. A Magyar Presbiter c. lapelőd 1946-os száma Áprily epigramma versfüzérére emlékeztet Dr. Kis Domokos Dániel rovata Egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten címmel. És a már rovatszerzővé avanzsálódott hollandiai szerző, Knolné Tüski Gabi húsvét felé közeledve fogalmazta meg prózában és versben finom gondolatrezdüléseit Hosszú léptekkel igyekeztem címmel. A Presbiter könyvespolcára most is kerül újdonság, a Készülj Istened elé! című Joó Sándor kötetet ajánlja Ajtony Artúr. A Szövetség 2015.évi közgyűléséről szóló beszámoló, illetve a kapcsolódó anyagok, fotók jelentik, jelzik e szám szervezeti életet dokumentáló súlypontját. A fontos döntésekről tudósító képes beszámoló két oldalon hozza a legfontosabb személyi, pénzügyi és jogi, valamint koncepciós döntéseket. Illusztráción tanulmányozhatjuk a Szövetség vezető testületeinek fokozatos felépülését, és gratulálhatunk a Szövetség által újonnan alapított Kanizsai Pálfi János díj első három kitüntetettjének, Dr. Ritoók Zsigmond akadémikus, első, Nagy Ferenc Józsefny. államminiszter, második és Dr. h.c. Szabó Dániel leköszönő elnöknek. A szervezet missziói titkára elgondolkodtató és megvitatásra ajánlható cikke A presbiteri misszió ma címmel kerül a presbiterek elé, szemléletes ábrán mutatva be az egyházi és presbiteri, missziói szolgálat megváltozott társadalmi környezetét, a kihívásokat, melyekre felelni kell tudni. A Kárpátaljai Presbiteri Szövetség közgyűléséről, a drámai ukrajnai helyzetben helytállók hűséges szolgálatáról kapunk szívszorító, rövid képes tudósítást Balázs Zoltán titkár tollából. És még mindig a megpróbáltatások földjéről, Kárpátaljáról szól további két életjeladás: az Ung Megyei Presbiteri Szövetség üléséről, amit a nagygejőci Nova Vita – Új Élet gyülekezeti teremben rendeztek meg, bizonyára nem véletlenül itt, amire a név is utal – s ahogyan azt ifj. Györke János ottani presbiter tudtunkra adja. És ahogyan a harmadik cikkben, Szimkovics Tibor ráti és minaji lelkipásztor küld jelentést a nagydobronyi évkezdő presbiteri konferenciáról Krisztus szolgái és Isten titkainak sáfárai címen. Különös, és hálára indító kegyelem, ahogyan a történelem Ura képes ellenpontozni a mindennapi háborús rettenetet testvéri találkozásokkal, jó hírrel, népét erősítő lelki eledellel.53883 1
Itthoni dolgokról is kapunk hírt, például az abaúji tisztújításról, a cigánygyülekezetek bizonyságtételéről szóban és zenében. Tanító, szép írásban szól Dr. h.c. Szabó Dániel a nyíló távlatok, növekvő felelősség igei aspektusairól. A református paplány, a lélek mérnöke, a Prima Primissima díjas kiváló professzor asszony, Dr. Bagdy Emőke személyiségének a varázsát rajzolja meg Farkas Márta érzékenyen reagáló tollal. A Biblia hatását az európai kultúrára indiai távlatból, kívülről láttatjaVishal Mangalwadi protestáns lelkész, filozófus. Izgalmas könyvéről, valamint a Heidelbergi Káté, a korrupció ellenesség és a páratlan holland történelmi teljesítmény összefüggéseiről szól a felelős szerkesztő írása. Van-e keresztyén fizika? – teszi fel a kérdést az „örök tanár úr”,Dr. Nagy Mihály, a debreceni „Refi” volt igazgatója érdekfeszítő sorozatában, most a Miért szép a pedagóguspálya? önvallomásos részben. Környezetvédelmi felelősség szólal meg Deák Zoltáncikkében. Akár azt is kérdezhetnénk, Akarsz-e református angyal lenni? Dr. Ritoók Zsigmond írása nyomán, ami most is sajátos igei, lelki látószögével lep meg. A keretes, színes kiemelésekben Ötvös László verse, Kálvin gondolatai, presbiter imádságok, Krisztus a keresztfán evangéliumi ének lapozható fel. Meg Felhívás a szükséget szenvedők támogatására, továbbá Luther oktatói tapasztalatairól, s Az ember tragédiája címének különös születéséről, valamint a 100 éves korelnök, Batiz Lajos köszöntéséről. Váczi Gábor a szövetség életének dokumentaristájaként közli a legfontosabb eseményeket. A záró oldal esztétikus képei megint csak felemelik tekintetünket a magasba, húsvéti versekkel, imákkal szárnyal a lelkünk Feltámadott Urunk felé, meg távol-közelre: a közel-keleti üldözött keresztyén milliókért és az üldözőikért közzétett könyörgéssel. Szíveken átszűrt információk, lelki étel és ital, a Szövetség életének sok szép életjele testesült bele a sorokba és a képekbe, ünnepi, igényes és szép ajándékul mindenkinek, aki csak kezébe veszi a Presbiter húsvéti számát. Tolle, lege! – mondhatjuk Augustinusszal: Vedd és olvasd! 

A lap elektronikus formában ITT>>> olvasható.
dr Békefy Lajos, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”51812,50420,47892,44368″}