55996

Az 53. Közgazdász-vándorgyűlés, ame­lyet szep­tem­ber 3. és 5. kö­zött ren­dez­tek meg Miskolcon köz­pon­ti té­má­ja ez­út­tal a fej­lő­dés és a fel­zár­kó­zás volt. Felvidéket a rendezvényen Pogány Erzsébet, a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság (SZMKT) elnöke, Duray Miklós, a Szövetség a Közös Célokért társulás elnöke, Pásztor István, a Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás elnöke, valamint Szegedy László és Sohajda Péter képviselte.

A köz­gaz­dá­szok leg­ran­go­sabb és leg­na­gyobb éves össze­jö­ve­te­lé­nek két ple­ná­ris és tizenhárom szek­ció­ülé­sén ve­ze­tő gaz­da­ság­po­li­ti­ku­sok, kor­mány­za­ti szak­em­be­rek, ban­ki ve­ze­tők, gya­kor­ló vál­la­lat­ve­ze­tők, gaz­da­ság­ku­ta­tók és egye­te­mi tanárok tar­tot­tak elő­adá­so­kat.

A XI-es számú szekció ülésén Bagó József, az MKT Munkaügyi Szakosztálya elnökének a vezetésével a Válságkezelés – szlovák–magyar határ menti migráció – foglalkoztatás-fejlesztés témaköröket tárgyalták meg. A felvidéki előadók, Bara Zoltán és Hevesi Endre előadásának, „Munkaerő-piaci folyamatok és a demográfiai mutatók alakulása a határrégió szlovák oldalán”, felkért hozzászólója Pásztor István (SZMKT) kiemelte, hogy az államhatárral kettévágott termesztés régió Bodrogköz – sokszoros hátrányban szenvedő, elmaradott térség, amely jelenlegi súlyos helyzetéből, csak célzott állami segítséggel, a két kormány közös cselekvésével tud kitörni. Ehhez adhat jó alapot a Kassa Megye Önkormányzata Közgyűlésén elfogadott „Felső – Bodrogköz vidékfejlesztési stratégiája” valamint a Bodrogközi EGTC által kidolgozott fejlesztési tervek és programok.

A há­rom nap alatt a ha­gyo­má­nyos té­mák – a nem­zet­gaz­da­ság hely­ze­te, a bank­rend­szer ak­tu­á­lis kér­dé­sei, a mo­ne­tá­ris po­li­ti­ka és a költ­ség­ve­té­si fo­lya­ma­tok vizs­gá­la­ta, az eu­ró­pai uni­ós for­rá­sok fel­hasz­ná­lá­sa – mel­lett, több mint 140 elő­adás fog­lal­ko­zott az észak-ma­gyar­or­szá­gi ré­gió spe­ci­á­lis hely­ze­té­vel is, az új­ra­ipa­ro­sí­tás­sal, a fog­lal­koz­ta­tás és a szo­ci­á­lis szfé­ra prob­lé­má­i­val, a ha­tár men­ti együtt­mű­kö­dés le­he­tő­sé­ge­i­vel, a köz­le­ke­dés fej­lesz­té­sé­vel és a tu­riz­mus­sal.

A csak­nem hat­ezer ta­got szám­lá­ló Magyar Közgazdasági Társaság a ma­gyar köz­gaz­dá­szok leg­ré­geb­bi szak­mai szer­ve­ze­te, köz­hasz­nú egye­sü­let és fennállása 121. évével az el­ső ha­son­ló szak­mai-tu­do­má­nyos szer­ve­ze­tek kö­zé tar­to­zik Európában.

Kovács Árpád, a Magyar Közgazdasági Társaság és a Költségvetési Tanács el­nö­ke, zár­sza­vá­ban si­ke­res­nek ne­vez­te a ren­dez­vényt, “kül­de­té­sün­ket be­töl­töt­tük” – mondta. Mint hozzátette: „…aki pénz­ről be­szél, az az em­ber­ről és a po­li­ti­ká­ról is be­szél, itt és most mindezek­ről szó volt, pénz­ről, em­ber­ről, po­li­ti­ká­ról.”

A ván­dor­gyű­lést jö­vő­re Kecskeméten ren­de­zik meg.

Szegedy László, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”51366,48451,41832,30464,35848″}