Fotó: pixabay.com

Előző írásomban – a Biblia alapján – kibontakozott egy tiszta kép előttünk arról, ki a Sátán. Az idézett bibliaversekből elénk tárultak a múlt eseményei: ahogy az egykor csodálatosan szép és hatalmas angyal – Lucifer – fejébe szállt a dicsőség, s úgy gondolta, az imádat neki járna ki, hiszen ő oly káprázatos. Büszkesége annyira elvette józan belátását, hogy úgy érezte, őt kéne imádnia a teremtett világnak, nem Istent. Ezért hazugsággal megpróbálta az angyalok seregét és az embert Istentől elfordítani – s ez többé-kevésbé sikerült neki. Az angyalok egyharmada vele tartott – ezek a bukott angyalok a démonok –, s Ádám és Éva is hitt alakoskodásának, alattomos hazugságának, így az első emberpár is a sátánnal tartott, hátrahagyva az édenkerti tökéletes állapotokat, és hátat fordítva Teremtőjüknek. A sátán, az ellenszegülő azon dolgozik, hogy az emberiség új nemzedékeit is megtévessze, hamis filozófiákkal, okoskodásokkal.

De mit tegyünk, ha meg akarjuk óvni magunkat a sátáni befolyásoktól? Pál apostol az Efézusban élő keresztényekhez írott levelében éppen erre ad nekünk tanácsot.

Azt javasolja, úgy vértezzük fel magunkat a sátán befolyása ellen lelki fegyverzetbe, ahogy egy római katona felvértezte magát, mielőtt harcba indult: tetőtől talpig, hogy ne lehessen rajtunk fogást találni! Lássuk, hogy szól e bibliai képletes párhuzam:

„Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. 

Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.

Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat az igazság szeretetével, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. (Efézus 6:11-18)

Amint látjuk, Pál apostol a teljes lelki fegyverzet felöltését tanácsolja, mert ha valami lemarad, akkor a sátán, az ellenszegülő épp ott fog minket kikezdeni, ahol védtelenek vagyunk. Mert ahogy írja, mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem a láthatatlan sátán és démonai ellen, akik magukkal akarnak rántani minket a pusztulásba. Ők tudják, hogy büntetésük a pokol lesz, de bosszúból minél több embert akarnak magukkal vinni az örök kárhozatba. Ne engedjük, hogy ezek mi legyünk! A pokol nem jó hely!

Először is övezzük fel derekunkat az igazság szeretetével – tanácsolja Pál apostol. Az öv nagyon fontos darabja volt a római katona felszerelésének. A rajta lévő tunikát fogta össze oly módon, hogy szabad mozgást biztosítson a katonának. Öv nélkül a katona ruházata és felszerelése széthullott volna.

Mi is széthullunk lelki értelemben, ha nem övezzük fel magunkat az igazsággal!

De mi az igazság? Engedjük, hogy a Biblia saját maga válaszolja meg ezt a kérdést, hogy mi az igazság. Ezt mondja Jézus:

Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, s az igazság megszabadít titeket. (János 8:31-32)

 

Majd teljesen egyértelműen kijelenti: „Én vagyok az út, az igazság és az élet” (János 14:6).

Tehát világos: Jézus tanítása az egyetemes igazság az emberiség számára! Csak az Ő igazsága a valódi igazság, csak ennek az igazságnak az ismerete tesz valóban szabaddá: felszabadít a dogmák, babonák, tévhitek és a belénk sulykolt hazugságok alól.

Az isteni igazság letisztítja világnézetünket, beélesíti ítélőképességünket. Isten igazságának ismerete nélkül gondolatvilágunk: káosz.

Pál folytatja azzal, hogy öltsük magunkra a megigazulás páncélját. „Megigazulni” – tehát Isten szemében igaznak találtatni – a saját erőnkből nem tudunk. Próbálkozhatunk, de a magunk erejéből nem fog sikerülni. Tapasztaltuk már biztosan: véghez akarunk vinni egy jó cselekedetet, de amíg megtesszük, jó pár vétket felhalmozunk… Isten előtt igazak, megigazultak csak akkor leszünk, ha elismerjük Jézust Megváltónknak, és hisszük, felismerjük, hogy Ő átvállalta a mi bűneinket, és életének feláldozásával a váltságdíjat lefizette értünk. „Mármost, ahogyan egynek a vétke (Ádám) lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága (Jézus) minden ember számára az élet megigazulásává. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká.” (Római levél 5:18-19)

A sátán egyik módszere, hogy újra és újra el akar minket keseríteni azzal, hogy eszünkbe juttatja régi-új vétkeinket, azt sugallván, hogy egy ilyen vétkesnek Isten nem bocsát meg, s nem hallgatja meg az imáit. Ezért van szükségünk a „megigazulás páncéljára”, mely megvédi a szívünket, érzéseinket attól, hogy a sátán elkeserítsen, és megingasson hitünkben. Isten igenis maradéktalanul megbocsát, ha őszintén megbánjuk vétkeinket.

Pál apostol tanácsa szerint továbbá, vegyük fel lábunkra mint sarut, a békesség evangéliumának hirdetését. A lábbeli bizony nagyon fontos a harcos számára, hogy biztos lábakon állhasson. A római katona sarujának talpából földbe mélyedő tüskék álltak ki, mely még inkább segítette abban, hogy ne inogjon meg járásában. Mi sem fogunk meginogni hitünkben, Istennel való járásunkban, ha a békesség jó hírét visszük az embereknek. Hiszen ha valaki minél többet tanít valamit, az a tudás őbenne is egyre erősödik.

„Vegyétek fel a hit pajzsát” – ajánlja még Pál apostol, hiszen tudjuk, hogy hit nélkül nem lehet tetszeni Istennek, és a hit nélkül mondott imákat Isten nem hallgatja meg. Hinnünk kell, hogy Ő létezik. Hogyan tudjuk növelni hitünket? A hit Krisztus igazságainak tanulmányozásából táplálkozik. És bizony táplálni kell hitünket, ha azt akarjuk, hogy testünket-lelkünket pajzsként védje. A sátán ugyanis mindent el fog követni annak érdekében, hogy hitünkben megingasson minket. Gondolatainkat ugyan nem tudja olvasni, de képes gondolatokat „bedobni” agyunkba: kételyeket, melyekkel gyengíteni akarja hitünket. És a körülöttünk lévő sátáni világ szellemisége is gyengít minket, ezért naponta erősíteni kell hitünket a Szentírás olvasásával, bibliai témájú írások olvasásával vagy hitbéli témákat feldolgozó videók nézésével – ilyen például az én youtube csatornám, melynek címe „A hit próbája: a mindennapok, ahol az írásaimhoz hasonló témákról beszélek, s arra keresem a válaszokat, hogyan éljük mindennapjainkat a Biblia szerint. Szeretettel hívom Önöket is, tekintsék meg kisfilmjeimet a youtube csatornámon, s ismerkedjünk azzal, mi a Teremtőnk akarata az életünkkel!

Hiszen tudjuk, hogy „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. (2 Timóteus 3:16-17)

(Cúth Katalin/Felvidék.ma)

Kapcsolódó cikkek