A Károli Gáspár Református Egyetem BTK Mentálhigiéné Szakirányú Továbbképzési Szakot hirdet meg a felvidéki érdeklődők számára. A helyszín a KRE Pszichológiai Intézet Konzultációs Központja, a hanvai (Chanava) Diakóniai Központ.

I. Általános tudnivalók
 1. A képzés helye: KRE Pszichológiai Intézet
 2. A képzés helyszíne: KRE Pszichológiai Intézet Konzultációs Központja: Hanva (Chanava), Diakóniai Központ
 3. Szakfelelős: prof. dr.Vargha András intézetvezető.
 4. Szakvezető: dr.Grezsa Ferenc adjunktus.
 5. A képzés helyi szervezője: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, annak képviseletében: Milen Erzsébet lelkész, mentálhigiénés szakember (980 03 Simonyi, hsz.129., mancuri@gmail.com, Tel.: 047/ 56 66 268, vagy: 0907 96 67 19)
 6. A tanrend szerinti képzés 2008. szeptemberben kezdődik. A képzési alkalmak félévente ötször két napon, csütörtökön és pénteken vannak. (A felvettek az önismereti csoportmunkát – még nem hallgatói jogviszonyban – előzetesen megkezdik és teljesítik.)
 7. A jelentkezés feltétele: humán szakos főiskolai vagy egyetemi oklevél, min. 2 éves szakmai gyakorlat. Elsősorban magyar nemzetiségű vagy magyarul beszélő, segítő foglalkozású szakemberek (orvosok, egészségügyi dolgozók, szociális munkások, pedagógusok, gyógypedagógusok, pszichológusok, lelkészek, vallástanárok, stb.) jelentkezését várjuk.
 8. Jelentkezés: Jelentkezési lap + kézzel írt, személyes hangvételű szakmai önéletrajz + egyetemi / főiskolai oklevél másolat postázása a helyi szervező fentebb megadott címére.
 9. Jelentkezés: 2008. január 31-ig.
 10. A felvételi beszélgetés a szakmai gyakorlatra és a jelentkezés motívumaira irányul. Időpontja egyeztetés szerint.
 11. Felvételi keretszám: 36 fő.
 12. Az oklevél megszerzéséhez a tantárgyi követelmények teljesítése + záró-dolgozat készítése és vizsgabizottság előtti megvédése + 150 órás önismereti célú csoportmunka szükséges.
 13. A képzés formája: iskolarendszerű, levelező képzés.
 14. Az Oklevél megnevezése: „Mentálhigiénés szakember”
 15. Hallgatói költségtérítés: 2500 Sk / félév, + 2500 Sk a 150 órás önismereti csoport ára (összesen tehát 5 x 2500 Sk). Ez mindössze a teljes költség 20%-a. A képzés további költségeit a Ref. Egyház, mint helyi szervező, pályázatok útján biztosítja. A további költségek (utazás, étkezés, stb.) nem a szervezőt terhelik.
 16. Pedagógusok a képzés után 80 órás, 1 féléves, költségtérítéses, pedagógus szakvizsgával záruló kiegészítő képzésben vehetnek részt Budapesten.
 17. Alkalmasság esetén szakvezetői javaslatra – külön felvételi nélkül – folytatási lehetőség költségtérítéses szupervizor szakon.
II. A képzés szerkezete
A teljes óraszám: 500 óra, ezen belül:
 • Elmélet 170 óra, ebből tantermi előadás 80 óra, téma-feldolgozó szeminárium 60 óra, filmklub 30 óra.
 • Gyakorlat 180 óra, ebből „Segítő beszélgetés szeminárium” 60 óra, „Esetmegbeszélő szeminárium” 50 óra, „Mentál-higiénés projekt szeminárium” 50 óra, „Terepmunka szeminárium” 10 óra, „Záró-dolgozati konzultáció” 10 óra.
 • Önismereti munka150 óra.
III. Az egyes képzési területek tartalma
A mentálhigiéné „modern tudomány, azontúl bizonyos világkép, értékszemlélet, gyakorlat és magatartásmód”[1], amelynek célja a lelki egészség fejlesztése, megóvása, fenntartása. A mentálhigiéné propagálja a proszociális értékeket, és támogatja az életigenlő magatartást. Tevékenysége lelki problémákkal küzdő, egészséges emberekre, közösségekre irányul.
Az elméleti képzésben a lelki jelenségekre, a személyközi kapcsolati folyamatokra vonatkozó legfontosabb ismeretek rendszerszemléletű, holisztikus jellegű átadása történik. Ezáltal fejlődik a hallgatók szakmai személyisége, akik a mentálhigiénés szemléletmód alapján – eredeti hivatásszerepükben – felkészültebbé válnak különböző életvezetési, mentálhigiénés problémahelyzetek megelőzésére és kedvező befolyásolására. Módszerek: előadás, szakirodalom- és témafeldolgozó szeminárium, filmalkotások elemzése.
Bevezetés a mentálhigiénébe” (40 óra). Főbb témakörök: alap- fogalmak, (lelki egészség, a mentálhigiéné története és történeti paradigmái, prevenció, promóció, közösségek támogató hálózata, önsegítő csoportok és mozgalmak, mentálhigiénés színterek: család, iskola, lakókörnyezet, munkahelyek, egyházak, média, segítő hivatások, mentálhigiénés segítő kapcsolat, segítő hivatásúak „segítő” és „kiégési” tünetcsoportja, mentálhigiénés programok tervezése és működtetése.
„Fejlődéslélektan” (39 óra) Átfogja a személyiség alakulásának, fejlődésének értelmezési lehetőségeit és kitüntetett szakaszait a születéstől a halálig, úgymint: személyiségelméletek, megszületés, korai anya – gyermek kapcsolat (megkapaszkodás, individuáció), óvodás- és kisgyermekkor, serdülőkor (a felnőtt identitás alakulása, nemi szerepek), ifjú felnőttkor (pályaválasztás, párválasztás, gyermekvállalás), érett felnőttkor, az érett személyiség jellemzői, öregkor és tanatológia.
„Lelki zavarok” (39 óra) A személyiségfejlődés problémáinak és azok hátterének bemutatása, ezen belül: pszichés funkciók és pszichopatológiai tünetek, a lelki zavarok és betegségek kialakulását magyarázó legfontosabb modellek, szorongásos-, függőségi és hangulati problémák, szkizofréniák, organikus bántalmak, krízisállapotok, gyászreakciók.
„Mentálhigiénés jelenségek” (52 óra), mely társadalomtudományi nézőpontból, a mentálhigiénés szolgálatok napi gyakorlata alapján tárgyalja a leggyakoribb közösségi, mentálhigiénés jelenségeket és problémákat, elsősorban: a megismerés szabályszerűségei, az előítélet kialakulása, az agresszió keletkezése és befolyásolhatósága, legfontosabb csoportdinamikai jelenségek, szociológiai alap-ismeretek, a család rendszerének működése és annak zavarai, leggyakoribb deviancia formák (történeti előzmények, elterjedtség, kialakulás, befolyásolás), segítő rendszerek, civil és hivatásos szolgálatok, hazai és külföldi mentálhigiénés programok.
A gyakorlati képzés célja, hogy a hivatásszerep tapasztalatainak feldolgozása, a szakmai eszköztár bővítése nyomán erősödjék a szakmai önazonosság és illetékesség.
„Non-direktív segítő beszélgetés” (60 óra) Az ún. non-direktív segítő beszélgetés alapelveinek megismerése, módszerének gyakorlása, illetve egyes hivatásokon belüli alkalmazhatóságának tisztázása.
„Esetmegbeszélés” (50 óra) A napi szakmai gyakorlatban kihívásként jelentkező konkrét problémahelyzetek sok szempontú megbeszélése és értelmezése, ezáltal jól alkalmazható viszonyulási, megelőzési és befolyásolási módszereket elsajátítása.
„Terepmunka” (10 óra). Segítő programok, egyéb intézmények működésének megfigyelése, a tapasztalatok együttes feldolgozása.
„Mentálhigiénés projekt stúdium” (50 óra). Tapasztalati tanulás módszerére épülő csoportmunka, közösségi mentálhigiénés programok tervezése, megvalósítása és kiértékelése.
„Záró-dolgozati konzultáció”(10 óra) A hallgató záró-dolgozatában mutatja be, hogy a képzésben elsajátított szemlélet, ismeretek, illetve módszerek miként alakítják hivatásszemélyiségét, napi szakmai tevékenységét.
Az önismereti munka célja sajátélményen keresztül az önismeret elmélyítése, az önkifejezés és (ön)elfogadás elősegítése. Személyisége árnyaltabb, tudatosabb értelmezése által a hallgató személyközi kapcsolataiban és hivatásszerepében hatékonyabb segítővé válhat.
IV. Tanulmányi kötelezettségek
Félévente és tárgyanként az órák legalább 80 %-án jelen kell lenni!

Félév
Tárgy
I.
II.
III.
IV.
Fejlődéslélektan
Beszámoló
Kollokvium
Szigorlat1
Lelki zavarok
Beszámoló
Kollokvium
Bevezetés a mentálhigiénébe
Beszámoló
Kollokvium
Szigorlat2
Mentálhigiénés
jelenségek
Kollokvium
Segítő beszélgetés
Jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
Terepmunka
Dolgozat
Esetmegbeszélés
Jegyzőkönyv
Elemző jkv.
Mentálhigiénés projekt
Munkanapló
Projektterv
Elemző jkv.
Záró-dolgozati konzultáció
Előterv
Szigorlat 1 = „Lelki jelenségek és zavaraik” (a Fejlődéslélektan és a
Lelki zavarok tárgyakból összevontan).
Szigorlat 2 = „Közösségi mentálhigiéné” (a Bevezetés a
mentálhigiénébe és a Mentálhigiénés jelenségek
tárgyakból összevontan).
Záró-dolgozat megírása, és megvédése államvizsgán: a 4. félév lezárását követő hat hónapon belül. (Mely időszakra költségtérítést már nem kell fizetni.)
További információ és Jelentkezési lap kérhető:
Milen Erzsébet, mancuri@gmail.com
047/ 56 66 268, vagy: 0907 96 67 19


[1] Grezsa Ferenc: Bevezetés a mentálhigiénébe, Budapest, 1998, 12.o.