Kluch János nyerte meg a lévai, egyházi, magyar tannyelvű gimnázium igazgatói posztjára kiírt pályázatot. Így július 1-től, öt éven át, ő áll majd az egyházi oktatási intézmény élén.

A gimnázium jelenlegi igazgatója, Hajtman Béla is indult az iskola fenntartója, az egyházközség által kiírt pályázaton.
Az igazgatói választás két fordulóban zajlott le. Mindkét fordulóban a kilenctagú iskolatanács mellett egy személy képviseltette magát a Nyitrai Kerületi Tanügyi Hivatalból és egy személy az Állami Tanfelügyelőség részéről. Mivel a jelenlegi igazgató, aki szintén tagja az iskolatanácsnak, de pályázóként nem lehetett egyben elbíráló is, így eggyel kevesebb, tehát páros számú lett a pályázatot elbíráló tanács. Viszont a két jelölt is egyforma számú szavazatot kapott. Mivel az a pályázó nyerheti el az igazgatói posztot, akinek a személyét az iskolatanács több mint a fele támogatja, ezért második fordulót kellett kiírni.
Erre egy hónappal az első forduló után került sor.
Az iskolatanácsnak tagja volt a jelenlegi igazgató, Hajtman Béla is, azonban helyette – az egyházközség ajánlása alapján, mivel az állami törvények értelmében a fenntartó feladata és kötelessége dönteni arról, hogy ki töltse be a megüresedett helyet. – – mást választottak be a tanácsba. Egyébként az iskolatanács összetételének a megváltoztatását a Nyitrai Tanügyi Hivatal nyomatékosan kérte a fenntartót.

A második fordulóban is csak eggyel kapott több szavazatot Kluch János Hajtman Bélával szemben, de ez elegendő volt ahhoz, hogy ő nyerje el az igazgatói posztot.

Az intézmény fenntartója által kiírt pályázat feltétele között szerepelt az a kitétel is, mely szerint olyanok jelentkezhettek az igazgatói posztra, akik református vallásúak és hitoktatói végzettségük is van, illetve folyamatban van annak megszerzése.

Kassai Gyula, lévai lelkipásztor ezzel kapcsolatban megkeresésünkre elmondta: Igaz ugyan, hogy a nyertes pályázónak nincs hitoktatói képesítése és nem is református vallású pedagógus, családja viszont az. Rendszeresen látogatják az istentiszteleti alkalmakat. Az utóbbi időben pedig Kluch János is kiveszi a részét a gyülekezet életéből, több alkalommal segített már az egyházi alkalmak megszervezésében. A lelkipásztor megjegyezte, Hajtman Béla ugyan református vallású, de nem rendelkezik hitoktatói képesítéssel.

Hajtman Béla, aki a pozsonyi Komensky Egyetem Bölcsészkarán szlovák-magyar szakon végzett, elmondta: 2004-ben jelentkezett a komáromi Selye Egyetem német-katechetika szakára, hogy a hitoktatói képesítésnek részben megfeleljen. Egy szemeszter után a Selye Egyetemen vizsgát tett több tantárgyból: újszövetségből, ekleziológiából, egyházi énekből és hangszeres játékból.

Kluch János korábban a Lévai Egyesített Szakközépiskola igazgatója volt, akit nem sokkal az új kormány létrejötte után – mivel magyar osztályt nyitott és így kétnyelvű lett az iskola megnevezése – eltávolítottak posztjáról. Viszont továbbra is az iskola pedagógusaként fejtette ki tevékenységét.
Hajtan Béla öt évig állt az egyházi gimnázium élén. Egy évig – a presbitérium döntése alapján – megbízott, aztán pedig négy évig megválasztott igazgatója volt az oktatási intézménynek.
Hajtman az iskolatanács döntését elfogadja, utódjának jó munkát kíván a későbbiekben az iskola élén.
A jövőbeli terveivel kapcsolatban Hajtman annyit árult el, hogy szeptembertől már nem lesz az egyházi gimnázium tanára.

Az igazgatóválasztással kapcsolatban Fazekas László püspök vizsgálatot indított el a Barsi Egyházmegye esperesénél, Kiss Pálnál.

Ennek az az oka, hogy a személyi kérdésekben homlokegyenest különböző a hozzáállás a szülők és az iskola képviselői, valamint a fenntartó egyházközség képviselete között. Az ilyen esetekben kialakuló patthelyzet feloldására alkalmazott gyakorlat kapcsán a szülők jogorvoslati kérelemmel fordultak az egyházközség, az egyházmegyét irányító esperesi hivatal, valamint a püspöki hivatal illetékeseihez.
Remélik, hogy ez a lépés a sokat próbált intézmény részére az egyház hitelveinek tükrében olyan elfogadható eredményt hoz, amely nem rejtőzködik az önigazgatást működtető szavazati rendszer mögé.

Kassai Gyula lelkipásztor az igazgatóválasztással kapcsolatban még elmondta: Az egyházközség elhatárolódik az ügy a további medializálásától. Az iskola működéséhez nyugodt légkörre van szükség. Az egyházközség eddig is egymaga viselte a fenntartással járó terhek hordozását. A későbbiekben is felelősséggel vállalja a mindössze 40 diákot számláló intézményét, sőt ebben az évben elkezdődtek az iskola épületének korszerűsítését megvalósító tervek előkészítése. Egy új, tanítólakásokat is magábafoglaló kollégium építése is része a tervnek, amely lehetővé teszi, hogy távolabbi vidékről is tudjanak diákokat és tanárokat fogadni. Ahhoz, hogy ezeket a merész terveket önerőből megvalósíthassák az iskolának is együtt kell működnie a fenntartójával. Tisztességtelennek és felelőtlennek tartja az igazgatói pályázat eredményének a megkérdőjelezését. Szerinte ugyanis a pályázat a törvényekkel összhangban folyt le. A pályázaton jelenlévők közül sem az állami hivatalok képviselői, sem az iskolaszék tagjai nem emeltek kifogást – nyilatkozta Kassai Gyula lévai lelkipásztor.

Felvidék Ma, sk