A huszonöt felvidéki tagszervezettel rendelkező Szülőföldön Magyarul Társulás a magyar iskolaügy szolgálatában 1999 óta fejti ki tevékenységét Szlovákia területén.

A Rákóczi Szövetség és az általa létrehozott város és vidéke célalapok hosszú évek óta meghatározó szerepet töltenek be a felvidéki magyar közéletben és az anyanyelvi oktatás támogatásában. A szövetség legjelentősebb programja a beiratkozási program, amely a „Magyar gyerek, magyar iskolába való” jelszó jegyében valósul meg. Fő célja, hogy egyetlen magyarul beszélő gyerek se vesszen el a magyar nemzeti közösség számára, és hogy ráirányítsa a figyelmet a magyar iskolaválasztás fontosságára a Felvidéken.
Egyre intenzívebb munkára van szükség annak érdekében, hogy a felvidéki magyar családok gyermekeiket magyar óvodába, majd magyar iskolába írassák, ami az egyik legfontosabb feltétele az asszimiláció megállításának és a megmaradásnak. A Rákóczi Szövetség és Alapítványa, a Csehország és Szlovákia Magyar Kultúráért Alapítvány, valamint a Szülőföldön Magyarul Társulás közös együttműködésben először 1999-ben hirdette meg beiratkozási programját, amit 2004-ben új elemmel bővítettek. Ennek értelmében 2004 óta minden évben a Rákóczi Szövetség a magyar civil társadalom adományaira alapozva 10 000 forintos ún. beiratkozási ösztöndíjat ajánl fel minden olyan családnak, ahol a gyermeket a magyar alapiskola első osztályába íratták be. Mindezzel kifejezve a magyarországi emberek szolidaritását, odafigyelését és felelősségét.
A Kassa-környéki járásban a Rákóczi Szövetség célalapja a Szepsi és Környéke Társulás az idén is arra törekedett, hogy az ösztöndíj ajánlatot személyesen vagy levél útján partnereink közreműködésével eljuttassák az érintett szülőknek. A támogatás forrását ebben az évben is túlnyomórészt a magyarországi civil szervezetek, alapítványok és magánszemélyek teremtették meg adományaikkal, de növekvő számban jöttek adományok a nyugati világban élő magyaroktól és a felvidéki magyar közösség tagjaitól is.
A Célalap szervezésében a társulás képviselői az iskolai év kezdetén, 2009. szeptember 29-én három magyar tannyelvű alapiskolában, Tornán, Buzitán és Szepsiben, a magyar iskolába íratott elsősöket és azok szüleit köszöntötték. A Bódva-völgyi régióban az idén 113 elsős vehette át a Rákóczi Szövetség ösztöndíját. A Szepsi és Környéke Társulás közvetítésével még a januári és februári beiratkozások idején kitöltött adatlapok alapján a régióban a magyar iskolába járó elsősök részesültek az ösztöndíjban. A szülőknek egy ösztöndíjszerződést és egy átvételi elismervényt kellett kitölteniük és aláírniuk.
Az említett településeken és az ünnepélyes ösztöndíjátadáson részt vett Köteles László, a Magyar Koalíció Pártja parlamenti képviselője, a Szepsi és Környéke Társulás elnöke, Zborai Imre, a Szepsi és Környéke Társulás titkára, az MKP megyei képviselője, Molnár Györgyi, az OTP szepsi bankfiókjának vezetője, valamint a Rákóczi Szövetség négy képviselője Budapestről.
A Tornai Magyar Tannyelvű Alapiskolában az ösztöndíjak ünnepélyes átadásán összesen 21 gyerek részesült az ösztöndíjban, köztük 4 gyerek Tornaújfaluból, 17 elsős pedig Tornáról. Az elsősöket és a szülőket Mgr. Molnár Andrea, az iskola igazgatónője és Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség képviselője üdvözölte.
A Buzitai Magyar Tannyelvű Alapiskolában először Ing. Fazekas László, az iskola pedagógusa üdvözölte az egybegyűlteket, aki szólt a beiratkozási program és az ennek keretében elindított ösztöndíj-akció sokéves tapasztalatáról, kiemelte a magyar iskolaválasztást ösztönző célkiküldést és az anyaország szolidaritását azon családok iránt, akik vállalják gyermekeik magyar anyanyelvű óvodába és magyar anyanyelvű iskolába történő járatását. A továbbiakban szólt a szülőkhöz Köteles László, a Szepsi és Környéke Társulás elnöke is és Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség képviselője is, aki kifejtette: „A szlovákiai magyarság körében tapasztalható, a népszámlálási adatokban is tükröződő asszimiláció fékezésének, lehetőség szerint megállításának egyik kulcskérdése az iskolaválasztás. A beiratkozási program célja mindazoknak az érveknek, szempontoknak, egyéni megszólítással, közösségi programokon és a média segítségével az érintett szülőkhöz való eljuttatása, melyek szükségesek ahhoz, hogy a szülők magyarul beszélő gyermekeik hosszú távú érdekeit figyelembe véve helyes döntést hozzanak.” Buzitán, az ünnepségen összesen 17 kiselsős, ebből 7 gyerek Alsóláncról, 2 Restéről, 1 Hím községből, 7 gyerek pedig Buzitáról vehette át az ösztöndíjat.
A Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskolában megtartott ünnepségen az óvodások, a jövendő elsősök verssel és énekszóval köszöntötték a szülőket és a vendégeket. Az ünnepségen Mgr. Sykora Ilona, az iskola igazgatónője üdvözölte az egybegyűlteket, aki fontos motivációs tényezőnek tekintette a gyerekek részére felajánlott ösztöndíjat, ami egyrészt az adományozók részéről a család iránt megnyilvánuló szolidaritás kifejezője, másrészt hozzájárulás az oktatásnak a családot terhelő költségeihez. A meghitt ünnepségen szólt a szülőkhöz Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség titkára és Köteles László, a Szepsi és Környéke Társulás elnöke is. A Szepsiben megtartott ünnepségen összesen 75 kiselsős, ebből 4 gyerek Péderből, 1 gyerek Szesztáról, 1 gyerek Zsarnóról és 69 elsős pedig Szepsiből vehette át az ösztöndíjat.
Az ösztöndíjak ünnepélyes átadása után Köteles László, a Szepsi és Környéke Társulás elnöke, az MKP parlamenti képviselője így értékelte a sikeres találkozókat a kisiskolásokkal és azok szüleivel, és felhívta a figyelmet a magyar iskolaválasztás fontosságára:
„A magyar iskola olyan többletismeretek, és tudás megszerzését teszi lehetővé, amelytől elesik az a magyarul beszélő gyermek, aki nem magyar tannyelvű iskolában folytatja tanulmányait. Akit nem magyar iskolába járatnak, annak magyarságtudata gyengül: magyar nyelvismerete megkopik, lelkét és szellemiségét nem erősítik az iskolában szerzett magyar történelmi ismeretek és a magyar kultúra élményei egész életére lélekben szegényebb lesz. Az ilyen diák életének nagy részét nem magyar környezetben tölti, emberi kapcsolatai is a magyar közösségtől távolítják. Ezzel szemben, aki magyar iskolába jár, annak magyar barátai is lesznek és ezek a baráti kapcsolatok is, erősítik magyar identitását, szélesítik emberi kapcsolatrendszerét. Ha a családban otthon magyarul beszélnek, de a gyermeket szlovák iskolába adják, fennáll a veszélye annak, hogy a diákot olyan szellemi behatások érik, amelyek otthon, a családban feszültséget hoznak létre, a harmonikus családi békét veszélyeztetik. Aki magyar iskolában kezdi tanulmányait, annak számára sokkal nagyobb mozgástér nyílik későbbi tanulmányai során is. Egyetemi tanulmányait folytathatja Szlovákiában magyar nyelven, vagy ha olyan szakmát választ, amiben nincs Szlovákiában magyar nyelvű képzés, szlovákiai szlovák tannyelvű egyetemen folytathatja tanulmányait, továbbá Magyarország és Szlovákia együttes EU-s csatlakozása nyomán könnyen hozzáférhetővé válik számára minden magyarországi egyetem is.
Zborai Imre, a Szepsi és Környéke Társulás titkára, megyei képviselő így elemezte a Rákóczi Szövetségnek és az általa létrehozott felvidéki Város és Vidéke Célalapoknak a magyar iskolaügy szolgálatában végzett tevékenységét: „A magyar iskola versenyképes, mind a pedagógusok színvonala, mind a technikai felszereltség tekintetében, más iskolákkal szemben. Ez abból is fakad, hogy az iskola a szlovák államtól elnyert támogatás mellett Magyarországról is rendszeres támogatásban részesül, részben a Szülőföld Alaptól, részben a kialakított iskolai és önkormányzati partnerkapcsolatok keretében, továbbá a magyarországi civil szektor részéről.”
Köteles László, az MKP parlamenti képviselője végezetül reményét fejezte ki a kitűzött célok elérésére: „A magyar iskolaválasztásnak fontosságát aláhúzza egyrészt az a tény, hogy a Felvidéken magyarul beszélő gyermekek jelentős hányadát nem magyar, hanem szlovák iskolába járatják, továbbá, hogy a jelenlegi Szlovák Kormányban az oktatásügyi minisztert a magyarellenességéről ismert Szlovák Nemzeti Párt adja. A szlovák nyelvtörvény pedig egy hónapja lépett életbe. Ezért intenzív munkára van szükség annak érdekében, hogy a magyar családokban a gyermekeket magyar óvodába és iskolába írassák be, ami a legfontosabb feltétele az eddigiekben tapasztalt asszimiláció megállításának. A Rákóczi Szövetség 2008-ban is, immár ötödik alkalommal újból meghirdette a beiratkozási ösztöndíj akcióját, amelynek fő célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a magyar iskolaválasztás fontosságára a Felvidéken. Beiratkozási ösztöndíj akciónk része annak az 1999 óta minden évben megszervezett beiratkozási programnak, amelynek célja, hogy az iskolaköteles gyermekek családjainak egyéni megszólításával és közösségi programok szervezésével elősegítse a magyarul beszélő gyermekek magyar tannyelvű iskolába történő beíratását.”

Felvidék Ma, Zborai Imre

További képek a Képgalériában