46917

A garamsallói és az ipolypásztói református templom is megtelt június 21-én ünneplőkkel, hogy egyúttal tanúi legyenek egy olyan történelmi pillanatnak is, amikor első alkalommal iktatnak be egy lelkipásztort két társult anyaegyházközség élére. Garamsallón 77, Ipolypásztón közel 50 éve volt ilyen esemény a gyülekezetben.
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata 2011. novemberében hagyta jóvá az egyházközségek társulásáról és jogállásáról szóló törvényt, amely lehetővé teszi, hogy a lelkészi állás fenntartásával járó anyagi teher enyhítése érdekében egy egyházmegye területén lévő két anyaegyházközség társuljon. A 2012. január elsejétől érvényben lévő törvényt használta ki a barsi egyházmegyében lévő két anyaegyházközség, a garamsallói és az ipolypásztói, akik szerződésben is rögzítették a társulásról szóló megegyezést. Majd az egyházközségek presbitériumai a közöttük szolgáló Ambrus Erika lelkipásztort hívták meg lelkipásztoruknak, amelyet az egyházközségi közgyűlések is jóváhagytak. A választási folyamat lezárásaként került sor az ünnepélyes beiktatásra június 21-én.
Az ünnepség a garamsallói református templomban kezdődött, amelyen Fazekas László püspök szolgált igehirdetéssel a Róm 12, 1-18 alapján. Beszédében elmondta, hogy nagy örömmel érkezett ide Fekete Vince főgondnokkal először ebbe a garamsallói egyházközségbe, majd az istentisztelet végével az ipolypásztóiba. Kiemelte az esemény történelmi jelentőségét is. „Történelmi pillanatnak lehetünk a részesei, mivel a társulási törvény lehetővé tette az nyaegyházközségek társulását. Ez az első ilyen alkalom, hogy a garamsallói és az ipolypásztói anyaegyházközségek, a zalabai és az ipolybéli leányegyházközségek közösen választottak maguknak lelkipásztort, miután a két anyaegyházközség társult. Ez az alkalom az egész egyház számára meghatározó. Mivel bizonyára más társult anyaegyházközségek is lelkipásztort választanak maguknak, majd iktatunk be a szolgálatba. Ezért valahol példát is mutattok most, hogy milyen ékességgel és jó renddel kell ennek megtörténnie” – mondta a püspök. Az társult anyaegyházközségek figyelmét pedig arra hívta fel, hogy talán lesz bizonytalanság is abban, hogy mikén fog ez működni a gyakorlatban, hogy egyes esetekben mit kell tenni, máskor meg ki lesz a kompetens. Fazekas László elmondta, hogy megerősítette őt ebben a meghívón szereplő ige Pál apostolnak a Filippibeliekhez írott levele 2 részének 2 verse: „ … tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek”.
A püspök igehirdetése után Kiss Pál, a barsi egyházmegye esperese először a MK 4, 20 versét olvasta fel: „Akinél a jó földbe hullott a mag, ezek hallgatják az igét és befogadják. Az egyik harmincszoros, a másik hatvanszoros és némelyik százszoros termést hoz”. Majd rövid életpályáján keresztül bemutatta Ambrus Erika lelkipásztort. A templom kulcsának és az egyházközség pecsétjének az átadásával pedig beiktatta a garamsallói egyházközség élére.
Garamsallón utoljára ilyen eseményre 77 évvel ezelőtt került sor, akkor Csonthó Gézát iktatták be, aki 42 éven át volt a gyülekezet lelkipásztora egészen a haláláig. Zsigmond Istvánné, a gyülekezet gondnoka nagyon hálás azért, hogy megtörtént a társulás és a beiktatás is, mert most már nem érzi magát árvának a gyülekezet. 35 évig nem volt saját lelkipásztoruk, csak beszolgálták őket, ezért is volt már időszerű ez a lépése az anyaegyházközségnek – mondta örömmel.
Mivel két anyaegyházközség élére választották meg Ambrus Erika lelkipásztort, így az ünnepélyes aktus folytatására Ipolypásztón került sor. Kiss Pál esperes ugyanazzal a garamsallói templomban felolvasott igével iktatta be Ambrus Erikát a másik társult anyaegyházközség élére. Majd a szószékfoglaló igehirdetés következett, amelynek alapjául a lelkipásztor a Zsidókhoz irt levél 10 részének 39 versét választotta: “De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem s hitéi, hogy életet nyerjünk”. Beszédében elmondta, hogy sok kedves igéje van, de mégis erre az igeszakaszra esett a választása, mert igei üzenetében arra akart rámutatni, hogy ez a négy gyülekezet élni akar. “Lelkészt választott és eljött erre az alkalomra. Ha a számadatokat nézzük, akkor négy kis gyülekezetről van szó: Ipolypásztón 120, Garamsallón 48, Ipolybélen 19, Zalabán 15 választó van. Elszomorító a helyzet. Itt most vonalat húzhatunk, meghátrálhatunk, átadhatjuk az enyészetnek azt a kicsit, amit még megmaradt. De olyan csodálatos, hogy az Úr Isten még nem mond le rólunk. Lehet, hogy mi meghátrálunk és lemondunk, de az Úr akkor sem mond le rólunk. És, hogy nem mond le rólunk annak ékes bizonyítéka az, hogy itt vagyunk. Ő megerősít és utat mutat az erőtlenségben, a gyengeségben vagy éppen a meghátrálás előtt álló kétségbeesésben” – mondta többek között Ambrus Erika lelkipásztor.
A szószékfoglaló igehirdetése után a Nagy-Csomor családi zenekar zenés szolgálata következett. Majd a beiktatott lelkipásztort Fazekas László püspökkel az élen többek között egy-egy igeverssel köszöntötte Kiss Pál esperese, Szűcs Zoltán, az Amerikai Magyar Református Egyház Kálvin Egyházkerületének nyugalmazott püspöke, – aki gyerekéveit is itt töltötte – és az ünnepségen tiszteletüket tett lelkipásztor szolgatársak. Köszöntőt mondott mind a négy gyülekezete községének a polgármestere is, akik kiemelték a lelkipásztor társadalmi aktivitását és segítőkészségét is.
Ipolypásztón utoljára közel ötven évvel ezelőtt volt ilyen esemény a gyülekezetben, amikor Kovács Gézát iktatták be az egyházközség élére. Ő is több, mint negyven éven át szolgált a gyülekezetben egészen nyugdíjba vonulásáig. Kovács Zoltán gondnoknak is ezért volt megható ez a mostani esemény, mivel már az ipolypásztóiak is nagyon vártak egy helyben lakó lelkipásztorra. Örömét fejezte ki, hogy a parókia nem maradt üresen és gyermekek hangjától zajos az udvar, ez reménységet ad a számukra.
A társulási törvénynek köszönhetően elindult az anyagi gondokkal és alacsony lélekszámmal küszködő anyaegyházközségek társulási igénye, így várhatóan a közeljövőben több ilyen eseményre is sor kerül.
A 2011-es népszámlálási adatok szerint Ipolypásztón 178, Gamsallón 85, Zalaba 67 és Ipolybélen 37 református él.

Reformata/Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”46474″}