47605

Július eleje óta a kassai Orbán-torony homlokzatának egy részét állványzat takarja, ugyanis restaurálják.
Tavaly az Általános Hitelbank (VÚB) Alapítványa ismét versenyt hirdetett. 2012-ben a komáromi vár Lipót-kapuja győzött. Tavaly a világhálón kilenc homlokzatra lehetett szavazni. Az első helyen a kassai Orbány-torony végzett, a szavazatok 35%-át nyerte el, második helyen a lőcsei minorita kolostor kapuzata végzett 33%-kal. A harmadik helyet a dévényi Szent Kereszt-plébániatemplom barokk kapuzata (1772) szerezte meg, mivel a szavazatok 21%-át kapta meg. Mindhárom homlokzatot helyreállítják az alapítvány pénzéből. Az Orbán-toronyra szánt összeg 30.000 euró.
A versenyben továbbá a szenici kastély bejáratára, a szakolcai Szent Mihály Arkangyal-plébániatemplom kora-barokk kapuzatára, a trencséni vármegyeháza Illésházyak által épített portáljára, a nagyszombati Pázmány Péter alapította egyetem, később Seminarium Adalbertinum portáljára, a Nagy Lajos által építtetett zólyomi vár gótikus kápolnájának bejáratára és a Somló Emil és Orth Ambrus által Zsolnán tervezett iskola szecessziós portáljára, melyet Maróti Géza szobrai díszítenek, lehetett szavazni. Nehéz választani! Ebben az esetben nyilván a lokálpatrióták versenyeztek, melyik magyar emlék kerül ki győztesen.
A 45 m magas Orbán-torony helyén egykor a Vörös-torony (Rubra Turis) állt, ez 1556-ban tűzvész áldozata lett a Dómmal és a város egy részével. A tornyot Bethlen Gábor építtette újjá Lindner Márton eperjesi származású udvari építészével (1628), ekkor kapta reneszánsz formáját. Daniel Speer, a Magyar Simplicissimus úgy tudta, a tornyot borral kevert mézzel falazták. A kapuzat fölötti vörös márvány emléktáblát a város címere, felső záródását Isten szeme díszíti, oldalt stilizált sárkányok ékítik. Latin nyelvű felirata felsorolja a város akkori vezetőit: Almássy István városbíró, Láng János, Konczik Bálint, Swerttel Vencel, Demek András, Keöszeghy Miklós, Was Mihály, Miskolczy Gergely, Ruffer György, Molnár János, Traganer Ferenc szenátorok nevét. Keőszeghy (Szűcs) és Was később főbírák lettek.
A torony oromzatát reneszánsz pártázat koronázza. Az 1628-os helyreállítás után helyezték el benne a 72 mázsás Szent Orbán-harangot, melynek átmérője majdnem 2 m, magassága 168 cm. Orbán pápa (175 – 230) a szőlőművesek és korcsmárosok védőszentje, ezért a harang díszítése szőlővenyigéket és puttonyos embereket ábrázol. Felső szalagdísze Ézsaiás próféta ma is aktuális figyelmeztetését idézi latinul: „Bizony csak fű a nép! Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.” (40:7-8.) A harang alsó peremén szintén latin nyelvű szöveg: „Krisztus 1556-ik esztendejében, midőn két üstökös volt látható s az ország néhány főura a királyi fenség ellen lázadást és összeesküvést szított, e Kassa királyi város borzalmas szélvihar folytán, az április 13-át közvetlenül követő napon… majdnem teljesen leégett. Ennek a balsorsnak emlékét, hogy az utókor is megismerje, ezt a művet, a dühöngő tűzvészben elpusztult harangok töredékeiből a nemes tanács Patschinger Imre bírósága alatt, az egyház közjavára készítette az üdvözülés 1557. évében.”
A feliraton is említett égi jelenség akkor nagy figyelmet keltett. V. Károly német-római császár állítólag az üstökösöktől olyannyira megrémült, hogy a spanyolországi San Yuste kolostorában rejtőzött el az égi veszély elől, majd lemondott trónjáról. Ma már sajnos nem lehet ilyen égi jelenségekkel politikusokat nyugdíjba küldeni.
A város legöblösebb harangjáról anekdota született, melyet Jakoby Gyula festőművész mesélt el nekem. Reggel megszólal a Rozália-kápolnán a harang: Giling-galang, giling-galang, jó reggelt, jó reggelt! Ezután a valamivel nagyobb ferences templom harangja zendít rá: Mi újság, mi újság? Minderre a valamivel nagyobb premontrei templom harangja válaszol: Gyerek született, gyerek született! Erre a Dóm harangja komoran fölteszi a kardinális kérdést: Ki az apja, ki az apja? S a legnagyobb harang, Orbáné válaszol rá: A „kannonok”, a „kannonok”!
1966. december 3-án, amikor ismét tűzvész pusztította el a tornyot, az Orbán-harang lezuhant, s amikor a hideg víz ráfröccsent, szétrobbant. A széttört harang restaurált állapotban a torony lábánál áll (1989), helyébe az eredeti harang másolatát helyezték el (1997), melyet a Kelet-szlovákiai Vasműben öntöttek. Annak ellenére, hogy a vasműben nem volt tapasztalatuk ezen a téren, az öntés jól sikerült. Az új harangnak kellemes hangja van.
A toronyban 2004 óta Szlovákia egyetlen viaszfigura-múzeuma található, ahol a város neves személyiségeit mutatják be: Szent Erzsébetet és Kassai Istvánt, a dóm építőjét, a mindenkori középkori zarándokot és Mátyás királyt, Bethlen Gábort és Brandenburgi Katalint, II. Rákóczi Ferencet és Mikes Kelement, Johannes Bocatius főbírót, valamint másokat.
Az építményt árkádos kerengő veszi körül, mely abból a célból épült, hogy a Dóm 19. századi restaurálása alkalmával előkerült sírkövek egy részét annak falán elhelyezhessék (1911-1947).
Kíváncsian várjuk a helyreállítás eredményét, hogy a sokat megélt Orbán-torony ismét teljes szépségében csillogjon.
A cikkhez vonatkozó képeket megtekinthetik a Képgalériánkban.
Balassa Zoltán, Felvidék.ma